RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA W sprawie podjętych uchwał przez ZWZA w dniu 17-06-2003 r. - część 2

opublikowano: 18-06-2003, 16:30

RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA W sprawie podjętych uchwał przez ZWZA w dniu 17-06-2003 r. - część 2 a) ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------
"3. Prezes i inni Członkowie Zarządu Banku są powoływani na wspólną kadencję trwającą 3 lata.", -------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ust.4 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------
"4. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponadto mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu, z dniem wystąpienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie chyba, że uchwała o odwołaniu przewiduje inną datę wygaśnięcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------
c) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------
"6. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Banku zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.", -----------------------------------------
d) po ust.6 dodaje się nowy ust.7 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------
"7. Uchwały Zarządu Banku są podejmowane bezwzględną większością głosów wszystkich członków Zarządu Banku, z wyjątkiem uchwał dotyczących udzielenia kredytów w wysokości kwoty określonej w Regulaminie Zarządu Banku, które wymagają jednomyślności wszystkich członków Zarządu Banku.", ----------------------------------------------------------------
19) w §29 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: ----------------------------------------------------
"2. Uchwały Zarządu Banku są protokołowane." ------------------------------------------------------
20) §31 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------
"§ 31
1. Pełnomocnictwa są udzielane przez: ------------------------------------------------------------------
1) dwóch członków Zarządu Banku działających łącznie lub----------------------------------------- 2) członka Zarządu Banku działającego łącznie z prokurentem. ----------------------------------
2. Pełnomocnictwo może zostać udzielone danej osobie do samodzielnego lub łącznego z inną upoważnioną osobą reprezentowania Banku." ---------------------------------------------------
21) §32 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------
"§ 32
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Banku upoważnieni są: ---------------------
1) łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i prokurent lub każda z tych osób działająca łącznie z pełnomocnikiem, -------------------------------------------------------------------
2) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swoich upoważnień." -------
22) Tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie: "V. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE", --------
23) w § 34 ust.4 wyrazy: " z czystego zysku" zastępuje się wyrazami: " z zysku netto", ------
24) w § 36 pkt 1 skreśla się-------------------------------------------------------------------------------- 25) w § 37 ust. 1 i 4 wyrazy: " strat bilansowych" zastępuje się wyrazami: "straty netto" -----
26) w §42 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------------
"2. Bank prowadzi odrębny rachunek zabezpieczenia listów zastawnych w celu monitorowania wypełniania w perspektywie długookresowej wymogów, o których mowa w art. 18 Ustawy.", -------------------------------------------------------------------------------------------- 27) w § 47 wyrazy: " do 31 marca każdego roku kalendarzowego" zastępuje się wyrazami: "przed upływem trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego". ------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Następnie Przewodnicząca stwierdziła, iż w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Banku
Na podstawie par. 14 Statutu RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego S.A. w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ------------------------------------
§1
Ustala się tekst jednolity statutu RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego S.A. w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------
"STATUT
RHEINHYP - BRE Banku Hipotecznego
Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem działającym na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, zwanej dalej "Ustawą", ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. -------------------------------------------------------------
§ 2
Firma Banku brzmi: RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna. Bank może używać następującego skrótu firmy: RHEINHYP - BRE Bank Hipoteczny S.A. -----------------
§ 3
1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa zezwoleń, za granicą. ----------------------------------------------------------------
2. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. -------------------------------------------------
3. Czas trwania Banku jest nieograniczony. -----------------------------------------------------------
§ 4
Założycielami Banku są: Bank Rozwoju Eksportu Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie i RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Republika Federalna Niemiec. ----------------------------------
II. ZAKRES DZIAŁANIA BANKU
§ 5
1. Przedmiotem działania Banku jest świadczenie usług bankowych
w zakresie określonym w Ustawie i w niniejszym statucie (PKD 6512 A). -----------------------
2. Bank świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, jak również na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych. -----------------------------------------------------------------------
§ 6
Do podstawowych czynności Banku należy: -----------------------------------------------------------
1) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką; ---------------------------------------------------
2) udzielanie kredytów nie zabezpieczonych hipoteką, o których mowa w art. 3 ust.2 Ustawy,
3) nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz wierzytelności z tytułu kredytów nie zabezpieczonych hipoteką, o których mowa w pkt 2; ----------------------------------------------------------------------
4) emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności Banku z tytułu: ----------------------------------------------------------------------------------------------
a) udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz--------------------------------------------- b) nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką; --------------------------------------------------------------------------------
5) emitowanie publicznych listów zastawnych, których podstawę stanowią: ----------------------
a) wierzytelności Banku z tytułu udzielonych kredytów niezabezpieczonych hipoteką, o których mowa w pkt 2, ------------------------------------------------------------------------------------
b) nabyte przez Bank wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów niezabezpieczonych hipoteką, o których mowa w pkt 2. ---------------------------------------------
§ 7
1. Poza czynnościami, o których mowa w § 6, Bank może wykonywać wyłącznie następujące czynności: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) przyjmowanie lokat terminowych; --------------------------------------------------------------
2) zaciąganie kredytów i pożyczek; ----------------------------------------------------------------
3) emitowanie obligacji; przy czym uzyskane w sposób wskazany w pkt 1-3 środki Bank przeznacza wyłącznie na refinansowanie czynności, o których mowa w § 6; ---------------------
4) przechowywanie papierów wartościowych; ---------------------------------------------------
5) nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności Banku do wysokości zainwestowanych środków, o ile służy to wykonywaniu czynności Banku, w granicach określonych Ustawą, ----
6) prowadzenie rachunków bankowych służących obsłudze projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem kredytów udzielonych przez Bank, -----------------------------
7) świadczenie usług konsultacyjno - doradczych związanych z rynkiem nieruchomości, w tym także w zakresie ustalania bankowo- hipotecznej wartości nieruchomości, ---------------
8) zarządzanie wierzytelnościami Banku oraz innych banków, z tytułu kredytów, o których mowa w §6, jak również udzielanie tych kredytów
w imieniu innych banków na podstawie zawartych z nimi umów. ----------------------------------
2. Wolne środki pieniężne Bank może przeznaczyć na: ----------------------------------------------
1) dokonywanie lokat i nabywanie papierów wartościowych w zakresie przewidzianym w art 16 ust. 1 pkt 1,3, i 4 Ustawy; ----------------------------------------------------------------------
2) nabywanie wyemitowanych przez Bank listów zastawnych na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 2 Ustawy, -----------------------------------------------------------------------------
3) nabywanie listów zastawnych emitowanych przez inne banki hipoteczne. --------------
3. Bank może nabywać nieruchomości jedynie w celu uniknięcia strat z tytułu udzielonych kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz gdy jest to niezbędne
ze względu na potrzeby związane z działalnością Banku. --------------------------------------------
§ 8
1. Bank może podejmować działania służące wykonywaniu czynności, o których mowa w § 6 i § 7 ust.1 pkt 1-3 i pkt 5: --------------------------------------------------------------------------
1) prowadzić skup i sprzedaż wartości dewizowych oraz pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych w obrocie z zagranicą oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, -------
2) wykonywać czynności ograniczające ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej,
z zastrzeżeniem ust.2. --------------------------------------------------------------------------------------
2. W przypadku emitowania listów zastawnych w walucie innej niż waluta, w której wyrażone są wierzytelności Banku zabezpieczające te listy, lub waluta, w której wyrażone są środki, o których mowa w art. 18 ust. 3 Ustawy, Bank obowiązany jest do dokonywania czynności ograniczających ryzyko walutowe. ----------------------------------------------------------
3. Wykonywanie przez Bank czynności, które zgodnie z przepisami prawa wymagają zezwoleń lub upoważnień szczególnych, Bank podejmie po uzyskaniu takich zezwoleń i upoważnień. -------------------------------------------------------------------------------------------------
III. ORGANIZACJA BANKU
§ 9
1. Bank wykonuje swe zadania poprzez Centralę, oddziały, przedstawicielstwa regionalne oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. -----------------------------------------------
2. Bank może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa regionalne oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. ----------------------------------------------------------
3. Decyzje w sprawie powołania i likwidacji komórek organizacyjnych Centrali oraz oddziałów, przedstawicielstw regionalnych i innych jednostek organizacyjnych Banku podejmuje Zarząd Banku. Decyzje te wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----------
4. Bank może zlecić innym instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym wykonywanie czynności akwizytorskich oraz czynności przygotowujących podjęcie decyzji kredytowych.---
§ 10
1. W Banku działa kontrola wewnętrzna, która sprawdza legalność
i prawidłowość działalności prowadzonej przez Bank oraz prawidłowość
i rzetelność składanych sprawozdań i informacji. ------------------------------------------------------
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje: -------------------------------------------------------------
1) kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska wszystkich szczebli oraz przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności. Zakres sprawowanej kontroli wynika z zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków kierownictwa oraz zadań poszczególnych komórek, oddziałów oraz pracowników określonych
w Regulaminie Organizacyjnym i innych przepisach wewnętrznych Banku oraz zakresach czynności pracowników. ----------------------------------------------------------------------------------
2) kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez komórkę audytu wewnętrznego podległą bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Celem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i niezależna ocena adekwatności, prawidłowości i efektywności procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku oraz ich praktycznego przestrzegania. -----------------------------
§ 11
Przepisy dotyczące wewnętrznej działalności Banku wydaje w drodze uchwał Zarząd Banku z zastrzeżeniem postanowień § 26 pkt 5. ------------------------------------------------------------------
IV. Organy BANKU
§ 12
Organami Banku są: ----------------------------------------------------------------------------------------
1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------
3) Zarząd Banku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 13
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. --------------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Banku raz
w roku, najpóźniej do końca maja. -----------------------------------------------------------------------
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z jego inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy reprezentujących razem co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd Banku nie uczynił tego w trybie i terminie przewidzianym w niniejszym statucie. ----------------------------
§ 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają następujące sprawy: ---------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; ----------------------------------------------
2) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; ------------------------------------------------------------------------------------------------
3) podział zysku netto lub pokrycie strat Banku; ---------------------------------------------------
4) zmiana statutu; ---------------------------------------------------------------------------------------
5) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagradzania; ---------------------------------------------------------------------------------------------
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku; -----------------------------------
7) emisja listów zastawnych, o których mowa w § 6 pkt 4 i 5; -----------------------------------
8) emisja obligacji, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 3; ------------------------------------------- 9) likwidacja, zbycie całego przedsiębiorstwa Banku lub połączenie
z innym bankiem; ------------------------------------------------------------------------------------------
10) wybór likwidatorów i ustalenie ich wynagrodzenia; -------------------------------------------
11) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; --------------------------------------
12) ustalenie terminu wypłaty dywidendy; ----------------------------------------------------------
13) zbycie lub obciążenie nieruchomości Banku, na terenie której mieści się siedziba jego władz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
14) sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą do rozpatrzenia; -----------------------------------
15) sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym
w statucie do rozpatrzenia; --------------------------------------------------------------------------------
16) inne sprawy zastrzeżone przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu. --
§ 15
1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Banku do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. ---------
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawach Banku, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi Banku najpóźniej na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. ---------------------------
3. Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy Banku Zarząd Banku po zaopiniowaniu przedstawia Radzie Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------
4. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jednakże wniosek zgłoszony najpóźniej na miesiąc przed terminem obrad przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 1/10 (jedna dziesiątą) część kapitału zakładowego musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 16
1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez swoich przedstawicieli. -----------------------------------------------------------------------------
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinny być pod rygorem nieważności wystawione na piśmie i dołączone do protokołu. ------
§ 17
1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Kodeksie spółek handlowych i ust. 3 niniejszego paragrafu. --------------------------------------------------------------------------------------
3. W sprawach wymienionych w § 14 pkt 1,2,3,4,6,7,8, i 9 uchwała powinna być podjęta większością co najmniej trzech czwartych oddanych głosów. ---------------------------------------
§ 18
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2.------
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem
o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne glosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------
§ 19
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera jeden z członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ------------------------------------------
Rada Nadzorcza
§ 20
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków desygnowanych przez Akcjonariuszy i wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję. ------------------
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, z dniem wystąpienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie chyba, że uchwała o odwołaniu przewiduje inną datę wygaśnięcia. ---------------------------------------------------------
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybierani są na okres jednego roku. Następne kadencje Rady Nadzorczej trwają dwa lata. -----------------------------------------------------------
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. --------------------------------------
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wybranych w trakcie kadencji wygasają z upływem odnośnej kadencji Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------
6. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji. ----------------------------------------------
7. Bank informuje Komisję Nadzoru Bankowego o składzie Rady Nadzorczej. ---------------------
§ 21
Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swe obowiązki tylko osobiście. ----------------
§ 22
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. --------
§ 23 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------
§ 24
1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni i gdy co najmniej połowa członków Rady, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, są obecni. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwały Rady Nadzorczej, w tym także dotyczące wyborów, zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym niezbędne jest oddanie głosu "za" przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej reprezentującego każdego z akcjonariuszy. -----------------------------
3. Każdy członek Rady Nadzorczej ma jeden głos. ----------------------------------------------------
4. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. ------------------------------------------------------
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wzięli udział w głosowaniu oddając swoje głosy. -----------------------------------------------------
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. --------------------------------------------
§ 25
1. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Banku lub członka Rady Nadzorczej. ------------------------
§ 26
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Banku,
a do jej kompetencji należy w szczególności: ----------------------------------------------------------
1) zatwierdzanie kierunków polityki Banku, w szczególności co do jego polityki kredytowej i emisyjnej, a także co do zarządzania aktywami i pasywami Banku; ----------------
2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju Banku; ---------------------------------------------------------------------------------------------
3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie tworzenia i likwidacji komórek organizacyjnych w Centrali oraz oddziałów, przedstawicielstw regionalnych i innych jednostek organizacyjnych; -------------------------------------------------------------------------------
4) udzielanie zezwolenia Zarządowi Banku na nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, z zastrzeżeniem §14 pkt 13 oraz akcji i udziałów w spółkach. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli nabycie lub zbycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku; w takim przypadku Zarząd Banku jest zobowiązany do poinformowania Rady Nadzorczej o powyższych czynnościach; ----------
5) wydawanie regulaminów przewidzianych do kompetencji Rady

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / RHEINHYPBRE BANK HIPOTECZNY SA W sprawie podjętych uchwał przez ZWZA w dniu 17-06-2003 r. - część 2