Rolimpex <ROLI.WA> projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ROLIMPEX" S.A.

Rolimpex <ROLI.WA> projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ROLIMPEX" S.A. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ROLIMPEX" S.A. Raport bieżący nr 9/2003 Zarząd Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "ROLIMPEX" S.A. w dniu 28 marca 2003 roku. Do pkt. 2 porządku dziennego: Uchwała nr 1 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ......................................... Do pkt. 4 porządku dziennego: Uchwała nr 2 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. ............................... 2. ............................... 3. ............................... Uchwała nr 3 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 1. .................................. 2. ................................. 3. ................................. Do pkt. 5 porządku dziennego: Uchwała nr 4 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2002. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2002. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002r., sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2002r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2002. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14. Zamknięcie obrad. Do pkt. 7 porządku dziennego: Uchwała nr 5 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2002. Do pkt. 9 porządku dziennego: Uchwała nr 6 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2002 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. Do pkt. 10 porządku dziennego: Uchwała nr 7 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" zatwierdzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A., w tym skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2002 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 402.845 tysięcy (słownie: czterysta dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 10.112 tysięcy (słownie: dziesięć milionów sto dwanaście tysięcy) złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002r. oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2002. Do pkt. 11 porządku dziennego: Uchwała nr 8 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" zatwierdzają sprawozdanie finansowe tej Spółki, w tym bilans na dzień 31.12.2002 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 245.991.192,00,-(słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 10.112.252,25 (słownie: dziesięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 25/100) złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok. Do pkt. 12 porządku dziennego: Uchwała nr 9 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Andrzejowi Budzińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 10 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Witoldowi Karwanowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 11 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Rafałowi Nawrockiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 12 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Markowi Kwiatkowskiemu , Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 13 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Romanowi Młyńcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 14 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Marcinowi Gmaj, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 30 grudnia 2002 r. Uchwała nr 15 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Bohdanowi Górnickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 30 grudnia 2002 r. Uchwała nr 16 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Cornelisowi Kik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 17 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Henrikowi Lannero, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 18 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Tomaszowi Polakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 grudnia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Uchwała nr 19 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" udzielają Panu Jerzemu Andruszkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 grudnia 2002r. do dnia 31 grudnia 2002 r. Do pkt. 13 porządku obrad: Uchwała nr 20 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej "ROLIMPEX" uchwalają, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2002 r. w wysokości 10.112.252,25 (słownie: dziesięć milionów sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 25/100) złotych, zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki. Data sporządzenia raportu: 14-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ