Rząd przyjął "Strategię rozwoju Polski Centralnej do 2020 z perspektywą 2030"

ISBNews
opublikowano: 14-07-2015, 17:34

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030", przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju, obejmującą obszar województwa łódzkiego i mazowieckiego. Realizacja "Strategii" zapewni lepszą jakość programowania i wdrażania projektów oraz zwiększy skuteczność i efektywność wykorzystania środków UE, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Priorytetem dla makroregionu będzie transport publiczny.

Makroregion Polski Centralnej obejmuje obszar o łącznej powierzchni stanowiącej 17,2% powierzchni kraju i liczbie ludności wynoszącej ok. 7,8 mln osób (ok. 20,3% ludności Polski).W jego rozwoju bardzo ważną rolę  odgrywa bipolarny układ Warszawa - Łódź, obejmujący swym zasięgiem nie tylko miasta centralne i ich obszary funkcjonalne, ale również znaczne obszary obu województw.  

"Strategia" określa obszary współpracy województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz wyznacza kierunki interwencji umożliwiające dalsze jej poszerzanie. Zgodnie z przyjętą wizją rozwoju, Polska Centralna będzie najbardziej dynamicznym, konkurencyjnym i innowacyjnym obszarem, rozpoznawalnym w skali europejskiej i globalnej jako przestrzeń przyjazna generowaniu oraz transferowi wiedzy i innowacji" - czytamy w komunikacie. Kluczowymi kierunkami interwencji, które umożliwią realizację wizji oraz celu głównego "Strategii", będą: dostępność i integracja, kreatywność i innowacyjność, reindustrializacja i umiędzynarodowienie.

CIR podało, że zwiększaniu konkurencyjności Polski Centralnej oraz umacnianiu makroregionu w przestrzeni europejskiej będzie służyć realizacja wyznaczonych 5 celów szczegółowych:

1) Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji - najważniejszym kierunkiem działań jest skuteczny transfer innowacji ze sfery naukowo-badawczej do biznesu, szczególnie dotyczy to branż istotnych dla makroregionu, takich jak: bio- i nanotechnologia, transport i komunikacja, fotonika, optoelektronika, mechatronika, radiofarmacja i nauki kosmiczne. Rozszerzona zostanie oferta edukacyjna dla szkół wyższych. Zwiększy się wymiana kadry naukowej i studentów między uczelniami nie tylko na płaszczyźnie międzywojewódzkiej, ale również zagranicznej,

2) Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom - tworzony będzie wspólny dla całego makroregionu system informacji o wydarzeniach kulturalnych i podejmowane będą wspólne przedsięwzięcia, np. na rzecz dziedzictwa poprzemysłowego. Planuje się działania poprawiające stan zachowania zabytków. Twórcy i projektanci zostaną włączeni w proces rewitalizacji przyczyniając się do powstania atrakcyjnej i inspirującej przestrzeni publicznej. Niektóre dzielnice, szczególnie te poprzemysłowe czy zdegradowane, objęte będą rewitalizacją i zostaną przeznaczone pod działalność kreatywną. Istotnym kierunkiem w tym obszarze jest wykreowanie silnych, rozpoznawalnych w świecie, wspólnych marek wzornictwa przemysłowego, przemysłu filmowego i audiowizualnego,

3) Innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna - działania będą skupione na utworzeniu  zintegrowanego systemu informacji medycznej i rozwoju wysokospecjalistycznych usług medycznych. Dobrze rozwinięty przemysł farmaceutyczny w większym stopniu wykorzystywać będzie nowe technologie w produkcji leków. Wspierana będzie działalność na rzecz rozwoju bazy produkcyjnej w dziedzinie nanomedycyny, farmacji i biotechnologii, sprzętu medycznego oraz technik laserowych,

4) Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej - szansą na rozwój sektora rolno-spożywczego ma być wytwarzanie zdrowych produktów żywnościowych. Produkowana w makroregionie żywność prozdrowotna może stać się rozpoznawalna na rynku krajowym i zagranicznym (utworzenie makroregionalnej marki),

5) Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym - planuje się szeroko zakrojone prace nad budową, przebudową i modernizacją infrastruktury sieci połączeń drogowych i kolejowych w wymiarze międzynarodowym i krajowym, przede wszystkim z istniejącymi i planowanymi w makroregionie elementami sieci TEN-T. Jednocześnie, w celu wzmocnienia wewnętrznej integralności, rozwijana będzie infrastruktura o charakterze międzyregionalnym.

CIR podało również, że priorytetem dla makroregionu będzie transport publiczny.

"Poprawa nastąpi w kolejowych przewozach pasażerskich: chodzi o podjęcie działań na rzecz integracji taryfowej i rozkładowej międzyregionalnych połączeń, opracowania spójnego systemu informacji i obsługi pasażerów. Rolą samorządów będzie wspieranie powstawania nowoczesnych centrów logistycznych, skoncentrowanych w strefie między Warszawą, Łodzią i Piotrkowem Trybunalskim" - czytamy dalej.

Międzynarodowe, krajowe i międzyregionalne powiązania komunikacyjne to szansa na wykreowanie Polski Centralnej jako multimodalnego węzła transportowego i włączenie makroregionu i Polski w sieć połączeń o charakterze globalnym, podano także.

W realizację "Strategii" zaangażowane będą podmioty na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Każdemu z nich przypisano określony zakres zadań oraz odpowiedzialności. System finansowania opiera się na wykorzystaniu środków z różnych źródeł, przy szczególnym nacisku na odpowiednie wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich w okresie 2014-2020.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane