Rząd upoważnił ministra rozwoju do dokonywania zmian w programach operacyjnych

ISBNews
19-04-2016, 16:49

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia ministra rozwoju do przyjmowania zmian w programach służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, przedłożoną przez ministra rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Przyjęto rozwiązania, które przyspieszą i uproszczą realizację krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków polityki spójności.

"Minister rozwoju będzie mógł dokonywać zmian w programach operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności. Chodzi o Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna" - podano w komunikacie. .

Zmiany mają dotyczyć tych elementów programów, na które nie będzie wymagana decyzja Komisji Europejskiej. Chodzi o zmiany w obszarach, o których mowa w rozporządzeniu unijnym nr 1303/2013, czyli np.:
- wykaz dużych projektów zaplanowanych do realizacji w latach 2014-2020,
- wykaz obszarów najbardziej dotkniętych ubóstwem, poważnymi i trwale niekorzystnymi warunkami naturalnymi lub demograficznymi oraz grup najbardziej zagrożonych dyskryminacją, ze wskazaniem jak dany program wychodzi naprzeciw ich potrzebom,
- identyfikacja instytucji zaangażowanych w realizację programu,
- wskazanie mechanizmów zapewniających koordynację między funduszami polityki spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR), a innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), z uwzględnieniem zapisów określonych we Wspólnych Ramach Strategicznych (WRS),
- redukcja obciążeń administracyjnych beneficjentów,
- opis konkretnych przedsięwzięć wymagających uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, a także opis przedsięwzięć mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – podczas opracowania i wdrażania programu operacyjnego, podano także.

"Pozostałe zmiany w programach operacyjnych, wymagające decyzji Komisji Europejskiej, takie jak np. zmiany w Planie Finansowym, cele szczegółowe w osiach priorytetowych, opis przedsięwzięć planowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego czy lista wskaźników rezultatu strategicznego – podlegają zwykłej procedurze przyjęcia przez Radę Ministrów, która obejmuje również proces uzgodnień międzyresortowych. Wszelkie zmiany w programach operacyjnych wymagają akceptacji komitetów operacyjnych" - podało CIR.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Rząd upoważnił ministra rozwoju do dokonywania zmian w programach operacyjnych