Rząd we wtorek o regule wydatkowej oraz waloryzacji rent i emerytur

PAP
opublikowano: 15-07-2013, 20:12

Projekt założeń do noweli ustawy o finansach publicznych, projekt rozporządzenia ws. wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. oraz założenia Krajowej Polityki Miejskiej do 2020 r. - to niektóre punkty wtorkowego posiedzenia rządu.

Rada Ministrów ma pracować nad projektem założeń do zmiany ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z założeniami, które na początku czerwca MF skierowało do konsultacji, planowane jest wprowadzenie nowej stabilizującej reguły wydatkowej, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 r. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

Założenia zakładają także, że po wprowadzeniu nowej reguły fiskalnej zniesione zostaną sankcje w sytuacji, gdy dług publiczny przekroczy poziom 50 proc. PKB. Nie będzie natomiast zmian zapisów ustawy odnoszących się do progów 55 i 60 proc. PKB.

Zdaniem ekonomistów, z którymi niedawno rozmawiała PAP, obecnie funkcjonująca ustawa o finansach publicznych blokuje możliwość zwiększenia tegorocznego deficytu budżetowego, a tym samym przeprowadzenia koniecznej nowelizacji budżetu. Chodzi o przepis, który nakłada na rząd sankcję, gdy relacja kwoty państwowego długu publicznego do PKB jest między 50 a 55 proc. Z taką sytuacją mamy do czynienia od kilku lat, np. w 2012 r. dług publiczny sięgnął 52,7 proc. PKB. Ustawa o finansach publicznych stanowi, że w takim przypadku rząd przedstawia projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów nie może być większa niż relacja wynikająca z ustawy na rok bieżący.

Oznacza to, że tegorocznego deficytu nie można zwiększyć, bowiem w budżecie na 2013 r. zaplanowano go na maksymalnym poziomie dopuszczonym w ustawie o finansach publicznych.

Projekt rządowego rozporządzenia w sprawie waloryzacji rent i emerytur zakłada pozostawienie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. Rozwiązaniu takiemu sprzeciwiają się związki zawodowe, które nie zaakceptowały go podczas obrad Komisji Trójstronnej. Ich zdaniem wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji powinna kształtować się na poziomie 50 proc.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia rząd tłumaczy swoją propozycję "bardzo trudną sytuacją finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, potrzebą podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa" oraz koniecznością ograniczania "nadmiernego deficytu budżetu państwa poprzez oszczędną konstrukcję finansów państwa po stronie wydatkowej".

Rząd zajmie się też we wtorek przygotowanym przez resort gospodarki projektem założeń do projektu nowelizacji prawa własności przemysłowej. W dokumencie napisano, że konieczność zmiany wynika m.in. z obowiązujących Polskę umów międzynarodowych w sprawie rejestracji wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Przewidują one np. rejestrację międzynarodową wzoru przemysłowego. Projektowane przepisy wprowadzają do polskiego prawa możliwość odmowy uznania skutków międzynarodowej rejestracji, jeśli nie zostały zachowane jej ustawowe warunki.

Projektowana zmiana ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że "ochrona patentowa związana z sekwencją DNA jest ograniczona tylko do sytuacji, w której informacja genetyczna wykonuje swoje funkcje opisane w patencie".

Ministerstwo Gospodarki proponuje ponadto wprowadzenie przepisów zmierzających do upowszechnienia dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej oraz regulacje wprowadzające rejestr dodatkowych praw ochronnych. Projekt przewiduje również uproszczenie procedur postępowania przed Urzędem Patentowym, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i obniżenie opłat urzędowych.

Rada Ministrów omówi także Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020. Jak informowała w kwietniu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, projekt Krajowej Polityki Miejskiej ma być gotowy jesienią i będzie wskazywał instrumenty i sposoby działania wobec obszarów miejskich.

Dokument, którym zajmie się we wtorek rząd, zawiera propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikuje wyzwania, przed jakimi stoją obszary miejskie, formułuje propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania. Krajowa polityka miejska ma być realizowana w perspektywie długookresowej; pierwszy etap jej realizacji przypadnie na okres programowania UE 2014-2020.

Jak wynika z założeń, wśród celów krajowej polityki miejskiej znalazły się m.in.: poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia oraz wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu.

Resort rozwoju regionalnego zakłada ponadto: odbudowę zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, a także stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane