Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Kategorie

 • Kampanie employer branding
  1. 1. Najlepsza kampania employer branding

   Kampania wynikająca ze strategii biznesowej, skutecznie budująca wizerunek pracodawcy zarówno wśród zewnętrznych kandydatów jak i wewnątrz organizacji.wynikająca ze strategii biznesowej, podejmująca konkretne wyzwania rekrutacyjne i skutecznie trafiająca do grupy docelowej.

   Kryteria oceny:

   • adekwatność pomysłu kampanii do wyzwania, które stało przed firmą – pomysł, grupa docelowa i nakłady finansowe 
   • kontekst biznesowy i strategiczna rola HR w organizacji (w jaki sposób kampania przyczynia sią do realizacji strategii biznesowej firmy
   • Employer Value Proposition (EVP) marki pracodawcy
   • kompleksowość kampanii – przełożenie działań zewnętrznych na wewnętrzne akcje, które miały na celu chęć uczynienie z pracowników naturalnych ambasadorów firmy
   • jasno określony cel kampanii i mierniki sukcesu
   • zrozumienie grupy docelowej – odpowiednie dopasowanie komunikatu i formy przekazu
   • oryginalność pomysłu
   • efektywność kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia

   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis wyzwania, które stało przed firmą („Why”)
   • cele kampanii – co firma chciała osiągnąć („What”)
   • czas trwania kampanii
   • opis grupy docelowej
   • opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI’s, „How”) – slajd do pobrania
   • wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów video)
   • communication mix – wykorzystane kanały komunikacji
   • wykorzystanie zasobów:
    - czy w planowanie i realizację kampanii została zaangażowana firma zewnętrzna
    - osoby zaangażowane w kampanię w firmie
   • podsumowanie kampanii:
    -osiągnięte wyniki vs założenia
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami 

    

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Prezentacja musi  zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego. Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  2. 2. Najlepsza inicjatywa „out of the box”


   Unikatowe działania bądź jednorazowa akcja - przykład wykorzystania niestandardowych rozwiązań lub kanałów komunikacji do celów employer branding.

   Kryteria oceny:

   • najbardziej nietypowy, wyjątkowy kanał komunikacji lub najbardziej innowacyjne rozwiązanie wykorzystane do kampanii employer branding
   • adekwatność wykorzystanego narzędzia do założonego celu i dopasowanie do grupy docelowej
   • skuteczność akcji


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel / inicjatywy / pomysłu – (prośba o wskazanie konkretnego celu np. zatrudnienie X pracowników na stanowisko Y) jeśli celem jest zatrudnienie pracowników – to ilu i na jakie stanowiska
   • opis koncepcji / inicjatywy / pomysłu
   • opis grupy docelowej
   • wykorzystany kanał komunikacji / rozwiązanie employer branding wraz z uzasadnieniem wyboru
   • przykłady inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • podsumowanie kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia
   • zaprezentowanie sposobu pomiaru efektywności
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi 

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego. Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”..

  3. 3. Najskuteczniejsza niskobudżetowa inicjatywa employer branding

   Jednorazowe działanie employer branding , którego koszt nie wyniósł więcej niż 10.000 PLN, a które dzięki swojej pomysłowej koncepcji, mimo ograniczonych nakładów finansowych, przełożyło się na osiągnięcie założonego celu.

   Kryteria oceny:

   • błyskotliwość pomysłu
   • skuteczność pomysłu
   • koszt akcji nieprzekraczający 10.000 PLN


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel akcji
   • opis koncepcji działania
   • opis grupy docelowej
   • osoby zaangażowane (z wewnątrz organizacji)
   • prezentacja działania (materiały promocyjne, grafiki, linki do materiałów wideo, itp.)
   • wykorzystane kanały komunikacji z uzasadnieniem wyboru
   • budżet działania
   • efekt inicjatywy - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami:

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Proces rekrutacji
  1. 1. Najlepszy proces rekrutacyjny

   Najlepszy jakościowo i najbardziej skuteczny proces rekrutacyjny, który wzmacnia budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

   Kryteria oceny:

   • skuteczność procesu rekrutacyjnego w oparciu o założone KPIs
   • Candidate Experience:
    - sposób prezentacji oferty pracy i pracodawcy
    - łatwość i szybkość aplikacji
   • dobór narzędzi selekcji kandydatów adekwatnych do specyfiki stanowisk;
   • transparentność procesu i udzielenie informacji zwrotnej kandydatom zaakceptowanym i odrzuconym w procesie
   • mierzenie satysfakcji kandydatów w procesie
   • posób prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP) na poszczególnych etapach  procesu rekrutacji
   • uwzględnienie elementów kultury organizacyjnej w działaniach rekrutacyjnych
   • sposoby i kanały dotarcia do grupy docelowej


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu rekrutacji z uwzględnieniem:
    - KPI rekrutacyjnych – jakościowych i ilościowych
    - sposobu przesyłania aplikacji
    - średniego czas trwania procesu od momentu ogłoszenia o pracę do zatrudnienia
    - ilości etapów procesu i ich opisu
    - informacji na temat zastosowanych narzędzi selekcji kandydatów
    - informacji na temat zastosowanych standardów komunikacji w trakcie procesu rekrutacji
    - informacji na temat zastosowanych standardów udzielania informacji zwrotnej kandydatom zaakceptowanym i odrzuconym w procesie
   • przykładowe ogłoszenie/a o pracę
   • metody zbierania informacji na temat satysfakcji kandydatów
   • metody prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP)
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami

    

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  2. 2. Innowacja w rekrutacji – candidate interaction

   Najbardziej innowacyjny proces rekrutacji lub jeden z jego etapów wyróżniający się wykorzystaniem nietypowych narzędzi lub nietypowym podejściem (np. z wykorzystaniem narzędzi rekrutacji bądź selekcji kandydatów takich jak gry, aplikacje, konkursy, video itp.).

   Kryteria oceny:

   • innowacyjność, pomysłowość procesu rekrutacyjnego / lub jego etapu
   • skuteczność działania – stopień realizacji celu


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu rekrutacji/etapu rekrutacji prowadzonego w niestandardowy sposób
    - założenia procesu/etapu
    - czas trwania procesu/etapu
    - informacje na temat zastosowanych nietypowych narzędzi/rozwiązań
   • uzasadnienie dlaczego proces/etap uznany jest przez zgłaszającego za innowacyjny
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami:

    

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Retencja
  1. 1. Najlepszy program wdrożenia nowego pracownika (onboarding program)

   Najlepsze przykłady skutecznego wdrożenia pracownika do firmy.

   Kryteria oceny:

   • jakość, skuteczność i kompleksowość procesu wdrożenia (szkolenia, narzędzia pracy, formalności, aspekty prawne, zapoznanie z członkami zespołu)
   • skuteczność procesu onboardingowego 
   • dodatkowo: najbardziej niekonwencjonalne pomysły  i narzędzia wykorzystywane w czasie wdrażania


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu wdrożenia pracownika od momentu złożenia oferty pracy do 6 m-cy po rozpoczęciu pracy- z uwzględnieniem etapów procesu onboardingu
   • osoby zaangażowane na poszczególnych etapach
   • narzędzia / pomysły wykorzystywane w trakcie wdrożenia pracownika
   • sposób badania skuteczności wdrożenia
   • prezentacja wyników wdrożenia
   • metody prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP) podczas wdrożenia nowego pracownika
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  2. 2. Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników

   Najbardziej skuteczna i oryginalna Inicjatywa skierowana do pracowników w celu zbudowania ich zaangażowania.

   Kryteria oceny:

   • oryginalność inicjatywy (niekonwencjonalne pomysły i narzędzia)
   • skuteczność inicjatywy


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel inicjatywy wraz z opisem stanu faktycznego (+ uzasadnienie biznesowe) 
   • opis koncepcji inicjatywy
   • opis grupy docelowej
   • osoby zaangażowane w promocje inicjatywy (np. HR + Managerowie działów)
   • wykorzystane kanały komunikacji
   • przykład inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • efekt kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu
   • wyniki badania zaangażowania
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  3. 3. Najlepszy program zarządzania talentami

   Najbardziej skuteczny i oryginalny program skierowany do pracowników w celu wyszukania talentów, ich rozwoju i zatrzymania w organizacji.

   Kryteria oceny:

   • metody wyłaniania talentów i ścieżek rozwoju
   • kontekst biznesowy (w jaki sposób program zarządzania talentami wspiera realizację strategii biznesowej firmy)
   • transparentność komunikacji potencjału pracownikom
   • udostępnienie narzędzi rozwojowych pracownikom
   • oryginalność koncepcji


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • definicja talentu w organizacji
   • definicja programu zarządzania talentami
   • opis koncepcji programu
   • opis etapów programu oraz wybranych akcji w ramach poszczególnych etapów
   • cel programu
   • grupa docelowa – w tym ilość osób objętych inicjatywą oraz sposób ich selekcji
   • osoby zaangażowane w ramach organizacji
   • czas trwania inicjatywy + jak często jest powtarzana
   • efekt programu - osiągnięte wyniki vs założenia
   • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Pracownik 50+ 

  Działania HR odpowiadające na wyzwanie jakim jest trudna sytuacja zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia , których celem jest przyciągnięcie, właściwe wdrożenie, rozwijanie i utrzymanie dojrzałego pracownika.

  Kryteria oceny:

  • adekwatność programu do wyzwania / celu, który stał przed organizacją w związku z zatrudnianiem/wdrożeniem/rozwojem i utrzymaniem osób po 50-tce
  • jakość i kompleksowość programu / podejmowanych działań
  • efektywność / skuteczność podjętych działań wobec założonych celów
  • oryginalność koncepcji / wykorzystanych narzędzi
  • zaadoptowanie technologii na potrzeby realizacji celu kampanii
  • działania rozwojowe skierowane do pracowników 50+
  • kanały wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi kandydatami 50+
  • inicjatywy promujące dialog międzypokoleniowy 
  • sposoby wykorzystania wiedzy osób 50+


  Co powinna zawierać prezentacja:

  • opis wyzwania, które stało przed firmą 
  • określenie celów programu / kampanii / inicjatywy  – jaki efekt miał zostać osiągnięty
  • dokładny opis grupy docelowej
  • opis podjętych działań i wykorzystanych narzędzi z informacją czemu miały służyć (jaką część wyzwania / problemu rozwiązywały)
  • prezentacja wykorzystywanych materiałów / narzędzi/kanałów komunikacji (np. materiały promocyjne, materiały informacyjne dla pracowników
  • podsumowanie efektów podjętych działań (mierniki sukcesu)
  • POBIERZ SLAJD z listą mierników sukcesu kampanii i uzupełnij go swoimi wynikami

  Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja".  Prezentacja musi zawierać slajd z miernikami sukcesu, który należy pobrać wyżej oraz wypełnić. Jeśli nie podajesz jakiejś liczby – napisz dlaczego.  Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Master Champion

  Nagroda dodatkowa, która może być przyznana przez Kapitułę firmie, która w wyjątkowy sposób wyróżni się w kilku kategoriach, pokazując tym samym, że w sposób kompleksowy realizuje zadania związane z budową wizerunku pracodawcy. Kapituła przyznaje sobie prawo do nieprzyznawania nagrody.