Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Kategorie

 • Kampanie employer branding
  1. 1. Najlepsza kampania employer branding

   Kampania wynikająca ze strategii biznesowej, skutecznie budująca wizerunek pracodawcy zarówno wśród zewnętrznych kandydatów jak i wewnątrz organizacji.wynikająca ze strategii biznesowej, podejmująca konkretne wyzwania rekrutacyjne i skutecznie trafiająca do grupy docelowej.

   Kryteria oceny:

   • adekwatność pomysłu kampanii do wyzwania, które stało przed firmą – pomysł, grupa docelowa i nakłady finansowe
   • kompleksowość kampanii – przełożenie działań zewnętrznych na wewnętrzne akcje, które miały na celu chęć uczynienie z pracowników naturalnych ambasadorów firmy
   • jasno określony cel kampanii i mierniki sukcesu
   • zrozumienie grupy docelowej – odpowiednie dopasowanie komunikatu i formy przekazu
   • oryginalność pomysłu
   • efektywność kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia

   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis wyzwania, które stało przed firmą („Why”)
   • cele kampanii – co firma chciała osiągnąć („What”)
   • czas trwania kampanii
   • opis grupy docelowej
   • opis koncepcji kampanii, w tym mierników sukcesu (KPI’s, „How”)
   • wykorzystane materiały promocyjne (np. kreacje reklam, linki do materiałów video)
   • communication mix – wykorzystane kanały komunikacji
   • wykorzystanie zasobów:
    - czy w planowanie i realizację kampanii została zaangażowana firma zewnętrzna
    - osoby zaangażowane w kampanię w firmie
   • podsumowanie kampanii:
    -osiągnięte wyniki vs założenia
   • liczby:
    - liczba odwiedzin na stronie firmy
    - liczba odwiedzin zakładki Kariera
    - czas spędzony na stronie/zakładce
    - ilość (udostępnień, like, followers) w mediach społecznościowych (o ile jest dedykowany profil poświęcony kampanii)
    - skuteczność działań płatnych  - CTR, zasięgi
    (Google Adwords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads etc.)
    - liczba złożonych aplikacji w czasie kampanii
    - liczba zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji
    - liczba zatrudnionych
    - koszt zatrudnienia ( koszt kampanii na osobę zatrudnioną)
    - średni czas rekrutacji

    

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  2. 2. Najlepsza inicjatywa „out of the box”


   Unikatowe działania bądź jednorazowa akcja - przykład wykorzystania niestandardowych rozwiązań lub kanałów komunikacji do celów employer branding.

   Kryteria oceny:

   • najbardziej nietypowy, wyjątkowy kanał komunikacji lub najbardziej innowacyjne rozwiązanie wykorzystane do kampanii employer branding
   • adekwatność wykorzystanego narzędzia do założonego celu i dopasowanie do grupy docelowej


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel kampanii / inicjatywy / pomysłu
   • opis koncepcji kampanii / inicjatywy / pomysłu
   • opis grupy docelowej
   • wykorzystany kanał komunikacji / rozwiązanie employer branding wraz z uzasadnieniem wyboru
   • przykłady inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • podsumowanie kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia
   • zaprezentowanie sposobu pomiaru efektywności
   • liczby:
    - liczba odwiedzin na stronie firmy
    - liczba odwiedzin zakładki Kariera
    - czas spędzony na stronie/zakładce
    - ilość (udostępnień, like, followers) w mediach społecznościowych (o ile jest dedykowany profil poświęcony kampanii)
    - skuteczność działań płatnych  - CTR, zasięgi
    (Google Adwords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads etc.)
    - liczba złożonych aplikacji w czasie kampanii
    - liczba zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji
    - liczba zatrudnionych
    - koszt zatrudnienia ( koszt kampanii na osobę zatrudnioną)
    - średni czas rekrutacji
    - liczba artykułów/"cytowań", w których wspomniano o kampanii

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  3. 3. Najskuteczniejsza niskobudżetowa inicjatywa employer branding

   Jednorazowe działanie employer branding , którego koszt nie wyniósł więcej niż 10.000 PLN, a które dzięki swojej pomysłowej koncepcji, mimo ograniczonych nakładów finansowych, przełożyło się na osiągnięcie założonego celu.

   Kryteria oceny:

   • błyskotliwość pomysłu
   • skuteczność pomysłu
   • koszt akcji nieprzekraczający 10.000 PLN


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel akcji
   • opis koncepcji działania
   • opis grupy docelowej
   • prezentacja działania (materiały promocyjne, grafiki, linki do materiałów wideo, itp.)
   • wykorzystany kanał komunikacji z uzasadnieniem wyboru
   • budżet działania
   • efekt inicjatywy - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu
   • liczby:
    - liczba odwiedzin na stronie firmy
    - liczba odwiedzin zakładki Kariera
    - czas spędzony na stronie/zakładce
    - ilość (udostępnień, like, followers) w mediach społecznościowych (o ile jest dedykowany profil poświęcony kampanii)
    - skuteczność działań płatnych  - CTR, zasięgi
    (Google Adwords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads etc.)
    - liczba złożonych aplikacji w czasie kampanii
    - liczba zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji
    - liczba zatrudnionych
    - koszt zatrudnienia ( koszt kampanii na osobę zatrudnioną)
    - średni czas rekrutacji

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Proces rekrutacji
  1. 1. Najlepszy proces rekrutacyjny

   Najlepszy jakościowo i najbardziej skuteczny proces rekrutacyjny, który wzmacnia budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

   Kryteria oceny:

   • skuteczność procesu rekrutacyjnego w oparciu o założone KPIs
   • sposób prezentacji oferty pracy i pracodawcy
   • łatwość i szybkość aplikacji
   • dobór narzędzi selekcji kandydatów adekwatnych do specyfiki stanowisk;
   • transparentność procesu i udzielenie informacji zwrotnej kandydatom zaakceptowanym i odrzuconym w procesie
   • mierzenie satysfakcji kandydatów w procesie
   • sposób prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP) na poszczególnych etapach  procesu rekrutacji


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu rekrutacji z uwzględnieniem:
    - KPI rekrutacyjnych – jakościowych i ilościowych
    - sposobu przesyłania aplikacji
    - średniego czas trwania procesu od momentu ogłoszenia o pracę do zatrudnienia
    - ilości etapów procesu i ich opisu
    - informacji na temat zastosowanych narzędzi selekcji kandydatów
    - informacji na temat zastosowanych standardów komunikacji w trakcie procesu rekrutacji
    - informacji na temat zastosowanych standardów udzielania informacji zwrotnej kandydatom zaakceptowanym i odrzuconym w procesie
   • przykładowe ogłoszenie/a o pracę
   • metody zbierania informacji na temat satysfakcji kandydatów
   • metody prezentacji unikalnych wartości pracodawcy (EVP)
   • liczby:
    - liczba złożonych aplikacji w czasie kampanii
    - liczba zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji
    - liczba zatrudnionych
    - koszt zatrudnienia ( koszt kampanii na osobę zatrudnioną)
    - średni czas rekrutacji

    

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  2. 2. Innowacja w rekrutacji – candidate interaction

   Najbardziej innowacyjny proces rekrutacji lub jeden z jego etapów wyróżniający się wykorzystaniem nietypowych narzędzi lub nietypowym podejściem (np. z wykorzystaniem narzędzi rekrutacji bądź selekcji kandydatów takich jak gry, aplikacje, konkursy, video itp.).

   Kryteria oceny:

   • innowacyjność, pomysłowość procesu rekrutacyjnego / lub jego etapu


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu rekrutacji/etapu rekrutacji prowadzonego w niestandardowy sposób
    - założenia procesu/etapu
    - czas trwania procesu/etapu
    - informacje na temat zastosowanych nietypowych narzędzi/rozwiązań
   • uzasadnienie dlaczego proces/etap uznany jest przez zgłaszającego za innowacyjny
   • liczby:
    - liczba złożonych aplikacji w czasie kampanii
    - liczba zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji
    - liczba zatrudnionych
    - koszt zatrudnienia ( koszt kampanii na osobę zatrudnioną)
    - średni czas rekrutacji

    

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Retencja
  1. 1. Najlepszy program wdrożenia nowego pracownika (onboarding program)

   Najlepsze przykłady skutecznego wdrożenia pracownika do firmy.

   Kryteria oceny:

   • jakość, skuteczność i kompleksowość procesu wdrożenia (szkolenia, narzędzia pracy, formalności, aspekty prawne, zapoznanie z członkami zespołu)
   • dodatkowo: najbardziej niekonwencjonalne pomysły  i narzędzia wykorzystywane w czasie wdrażania


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • opis procesu wdrożenia pracownika od momentu złożenia oferty pracy do 6 m-cy po rozpoczęciu pracy- z uwzględnieniem etapów procesu onboardingu
   • osoby zaangażowane na poszczególnych etapach
   • narzędzia / pomysły wykorzystywane w trakcie wdrożenia pracownika
   • sposób badania skuteczności wdrożenia
   • prezentacja wyników wdrożenia
   • liczby:
    - wyniki new joiner sourvey
    - poziom retencji nowozatrudnionych

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  2. 2. Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników

   Najbardziej skuteczna i oryginalna Inicjatywa skierowana do pracowników w celu zbudowania ich zaangażowania.

   Kryteria oceny:

   • oryginalność inicjatywy
   • skuteczność inicjatywy


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • cel inicjatywy wraz z opisem stanu faktycznego
   • opis koncepcji inicjatywy
   • wykorzystane kanały komunikacji
   • przykład inicjatywy (dowolna forma, np. grafiki, linki do materiałów video)
   • efekt kampanii - osiągnięte wyniki vs założenia, mierniki sukcesu
   • wyniki badania zaangażowania

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

  3. 3. Najlepszy program zarządzania talentami

   Najbardziej skuteczna i oryginalna inicjatywa skierowana do pracowników w celu wyszukania talentów, ich rozwoju i zatrzymania w organizacji.

   Kryteria oceny:

   • metody wyłaniania talentów i ścieżek rozwoju
   • transparentność komunikacji potencjału pracownikom
   • udostępnienie narzędzi rozwojowych pracownikom
   • oryginalność koncepcji


   Co powinna zawierać prezentacja:

   • definicja talentu w organizacji
   • opis koncepcji programu
   • cel programu
   • grupa docelowa – w tym ilość osób objętych inicjatywą oraz sposób ich selekcji
   • osoby zaangażowane w ramach organizacji
   • czas trwania inicjatywy + jak często jest powtarzana
   • efekt programu - osiągnięte wyniki vs założenia
   • liczby:
    - procent pokrycia sukcesji dla kluczowych stanowisk
    - procent talentów w organizacji

   Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • International Employer

  Kompleksowa kampania odpowiadająca na wyzwanie jakim jest umiędzynarodowienie polskiego rynku pracy, której celem jest przyciągnięcie, właściwe wdrożenie i utrzymanie pracownika-cudzoziemca.

  Kryteria oceny:

  • adekwatność programu do wyzwania / celu, który stał przed organizacją w związku z zatrudnianiem cudzoziemców
  • jakość i kompleksowość programu / podejmowanych działań
  • efektywność / skuteczność podjętych działań wobec założonych celów
  • oryginalność koncepcji / wykorzystanych narzędzi
   zaadoptowanie technologii na potrzeby realizacji celu kampanii


  Co powinna zawierać prezentacja:

  • opis problemu / wyzwania, który stał przed firmą w związku z zatrudnianiem cudzoziemców
  • określenie celów programu / kampanii / inicjatywy  – jaki efekt miał zostać osiągnięty
  • opis grupy docelowej
  • opis podjętych działań i wykorzystanych narzędzi z informacją czemu miały służyć (jaką część wyzwania / problemu rozwiązywały)
  • prezentacja wykorzystywanych materiałów / narzędzi (np. materiały promocyjne, materiały informacyjne dla pracowników
  • podsumowanie efektów podjętych działań (mierniki sukcesu)
  • liczby:
   - liczba złożonych aplikacji
   - liczba zaproszonych do dalszych etapów rekrutacji
   - liczba zatrudnionych
   - koszt zatrudnienia (na jednego zatrudnionego)
   - średni czas rekrutacji
   - poziom retencji nowozatrudnionych

  Rozmiar prezentacji nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów. Poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja". Plik zawierający prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

 • Master Champion

  Nagroda dodatkowa, która może być przyznana przez Kapitułę firmie, która w wyjątkowy sposób wyróżni się w kilku kategoriach, pokazując tym samym, że w sposób kompleksowy realizuje zadania związane z budową wizerunku pracodawcy. Kapituła przyznaje sobie prawo do nieprzyznawania nagrody.