Pokaż, jak przyciągasz i zatrzymujesz talenty

Regulamin

Regulamin Konkursu Siła Przyciągania (edycja III – 2018)


I.    Organizacja Konkursu Siła Przyciągania


1.    Organizatorem Konkursu Siła Przyciągania (dalej: „Konkurs”) jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 (dalej: „Organizator”).

2.    Partnerami Konkursu są:
1)    Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66 (53-413 Wrocław) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083941 – jako partner strategiczny,
2)    PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, (00-638 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120338 - jako partner merytoryczny,
3)    Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 (02-326 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681 - jako partner,
4)    Totalizator Sportowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25 (03-728 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000007411 - jako partner.
(dalej: „Partnerzy”).

3.    Celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw działających w Polsce, które w najbardziej skuteczny i innowacyjny sposób prowadzą działania z zakresu Employer Brandingu.

II.    Warunki uczestnictwa w Konkursie


1.    W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy generowanych zysków (dalej: „Przedsiębiorcy”). W przypadku gdy Przedsiębiorstwo w zakresie employer branding obsługuje osoba trzecia (agencja), zgłoszenia może dokonać sam Przedsiębiorca lub świadcząca usługi na jego rzecz agencja (za uprzednią zgodą Przedsiębiorcy).

2.    Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne na każdym etapie.

3.    Warunkiem udziału Przedsiębiorcy w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia i przekazanie Organizatorowi prezentacji rozwiązania employer branding wdrożonego i użytkowanego przez Przedsiębiorcę (dalej: „Prezentacja”) zawierającej informacje podane w opisie kategorii oraz spełniającej kryteria techniczne wskazane w Regulaminie.

4.    Zgłoszenia należy dokonać na udostępnionym w tym celu pod adresem: http://silaprzyciagania.pl/ stronie internetowej Konkursu (dalej: „Strona Konkursowa”)  formularzu zgłoszeniowym (dalej: „Formularz”).

5.    Do udziału w Konkursie uwzględniane będą wyłącznie Formularze wypełnione na Stronie Konkursowej. Wypełnianie Formularzy powinno odbywać się zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Przedsiębiorca zgłaszający się do udziału w Konkursie zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie ujęte w Formularzu.

6.    Wypełnienie i wysłanie Formularza oraz Prezentacji jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu.

7.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie przez kapituły Konkursu wskazane w Pkt IV.1 Regulaminu (dalej: „Kapituły”) oceny zaprezentowanych rozwiązań oraz na czynności i działania Organizatora i Partnerów wskazane w Pkt VII Regulaminu.


III.    Metodyka Konkursu


1.    Przedmiotem oceny przez Kapituły będą rozwiązania employer branding wskazane w Formularzach.

2.    Prezentacja:
1)    powinna zawierać informacje wymienione w opisie kategorii,
2)    może zawierać materiały zaprezentowane w formie plików: „.pdf”, obrazów (np. screenshotów) ze stron i innych źródeł lub też linków do stron internetowych prezentujących zgłaszane rozwiązania,
3)    nie może przekraczać 15 MB, a jej objętość 30 slajdów, przy czym poszczególne slajdy powinny być zatytułowane tak jak elementy wskazane w sekcji „co powinna zawierać prezentacja”, która znajduje się w każdym opisie kategorii.

3.    Dołączany do Formularz plik zawierający Prezentację powinien być nazwany zgodnie ze schematem „nazwa firmy_nazwa kategorii konkursowej”.

4.    Rozwiązania z poszczególnych Przedsiębiorstw mogą być zgłaszane w następujących kategoriach:

1)    KAMPANIA EMPLOYER BRANDING
a)    najlepsza kampania employer branding,
b)    najlepsza inicjatywa „out of the box”,
c)    najskuteczniejsze niskobudżetowa inicjatywa employer branding  

2)    PROCES REKRUTACJI
a)    najlepszy proces rekrutacyjny,
b)    innowacja w rekrutacji – candidate interaction.

3)    RETENCJA
a)    najlepszy program wdrożenia nowego pracownika (onboarding program),
b)    najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników,
c)    najlepszy program zarządzania talentami.

4)    INTERNATIONAL EMPLOYER.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania jednemu Przedsiębiorcy miano „Master Champion” Siły Przyciągania.

6.    Każdemu Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia dowolnej liczbę rozwiązań, przy jednoczesnym zastrzeżeniu że każde rozwiązanie powinno być opisane w oddzielnej Prezentacji i zgłoszone na oddzielnym Formularzu. Organizator dopuszcza zgłoszenie jednego rozwiązania w różnych kategoriach. W takim przypadku Prezentacja musi zawierać listę elementów wymaganych dla danej kategorii. Za wadliwe uznaje się zgłoszenie tej samej Prezentacji do różnych kategoriach. W takim przypadku brana będzie pod uwagę Prezentacja zawierająca elementy dla jednej właściwej kategorii.

7.    Przedmiotem zgłoszenia mogą być tylko rozwiązania, które funkcjonowały po 1 stycznia 2017 r.

8.    Organizator i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Prezentacji, w szczególności w przypadku Prezentacji, które nie spełniają warunków opisanych w Regulaminie. Organizator przedstawi Przedsiębiorstwu, co do którego nastąpiła odmowa uzasadnienia decyzji. W takim przypadku, informacje zawarte w Prezentacji zostaną niezwłocznie usunięte przez Organizatora z bazy danych i nie będą przez niego przetwarzane, a Przedsiębiorca który wypełniał Formularz z Prezentacją co do której nastąpiła odmowa przyjęcia zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną.


IV.    Zasady Oceny


1.    Kapituły dokonają oceny rozwiązań zawartych w Prezentacjach w poszczególnych kategoriach z uwzględnieniem orientacyjnych kryteriów, opisanych przez Organizatora na Stronie Konkursowej.

2.    Rozwiązania zawarte w Prezentacjach będą oceniane przez Kapitułę Konkursu oraz Kapitułę Milenialsów.

3.    Członków Kapituł powołuje Organizator wg własnego uznania.

4.    Kapituła Konkursu wskaże po jednym zwycięzcy (dalej: „Laureat”) w każdej z kategorii. W przypadku zgłoszenia Przedsiębiorcy przez podmiot świadczący usługi na rzecz Przedsiębiorcy Laureatem Konkursu jest Przedsiębiorca a nie podmiot zgłaszający. W przypadku gdy rozwiązanie ujęte w Prezentacji zostało zaprojektowane przez osobę trzecią inną niż Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia w Konkursie Laureatem Konkursu zostaje Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia a nie podmiot dane rozwiązanie dostarczył Przedsiębiorcy.

5.    Kapituła Milenialsów dokona oceny wszystkich Prezentacji pod kątem dopasowania przedstawionych w nich projektów do oczekiwań młodego pokolenia i wskaże Przedsiębiorstwo, które wyróżnione zostanie „Nagrodą Milenialsów”.

6.    Kapituły podejmować będą decyzje o wadze poszczególnych kryteriów w ogólnej ocenie danego rozwiązania zawartego w Projekcie. Ocena dokonywana będzie wg skali punktowej przyjętej dla każdego z kryteriów.

7.    Iloczyn punktów uzyskanych w danej kategorii i wagi przypisanej danemu kryterium stanowi wynik uzyskany przez dane rozwiązanie ujęte w Prezentacji.

8.    W przypadku uzyskania takich samych wyników końcowych przez dwóch lub więcej Przedsiębiorców, Kapituły mogą przyznać równorzędne nagrody (dalej: „Nagrody”) lub podjąć decyzję o głosowaniu nad poszczególnymi rozwiązaniami ujętymi w Prezentacjach, które uzyskały takie same wyniki.

9.    Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody w danej kategorii, o ile w ocenie Kapituł zgłoszone rozwiązania nie będą spełniać  kryteriów uzasadnionych celem Konkursu.

10.    Kapituły mogą wybrać Laureata, któremu zostanie przyznane wyróżnienie specjalne. Wyróżnienie specjalne jest Nagrodą uznaniową członków Kapituł i może zostać przyznane Przedsiębiorcy (lub Przedsiębiorcom), które zgłosiły się do Konkursu w co najmniej jednej z kategorii.

11.    Wszelkie niejednoznaczne przypadki, wymagające dodatkowych interpretacji przypadki rozstrzygane będą przez Kapituły.

12.    Decyzje Kapituł są nieodwołalne.


V.    Terminy


1.    Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 26 czerwca 2018 r. do 15 października 2018 r. do godz. 15.00. 

2.    Obrady Kapituł odbywać się będą w okresie od 15 października do 5 listopada.

3.    Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez ich publikację w specjalnym dodatku „Puls Biznesu” oraz na Stronie Konkursowej i w serwisie internetowym działającym w domenie pb.pl.

4.    Laureaci otrzymają Nagrody podczas dedykowanej gali, która odbędzie się 21 listopada.

5.    Udział w gali jest bezpłatny i zarezerwowany wyłącznie dla osób zaproszonych przez Organizatora.

6.    Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych powyżej. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje na Stronie Konkursowej.


VI.    Postanowienia końcowe


1.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nazw Przedsiębiorców uczestniczących w Konkursie dla potrzeby redakcji dziennika „Puls Biznesu” oraz w celach promocji Konkursu przez Organizatora i Partnerów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nazwę (firmę) Przedsiębiorcy stanowi imię i nazwisko osoby fizycznej wówczas czynności o których mowa w zdaniu poprzedzającym uzależnione są od udzielenia zgody przez takiego Przedsiębiorcę.
 
2.    Laureatom przysługiwać będzie prawo posługiwania się logotypem ”Siła Przyciągania” w celach promocyjnych przez okres dwunastu (12) miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

3.    Dane zawarte w Formularzu, niestanowiące danych osobowych, mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach badawczych lub redakcyjnych, tj. mogą zostać opublikowane w całości lub częściowo. Case studies Laureatów mogą zostać opublikowane w materiale podsumowującym Konkurs, który ukaże się w dzienniku "Puls Biznesu".

4.    Organizator informuje, że zamierza rejestrować przebieg gali, o której mowa w Pkt V.4 Regulaminu wykonując fotografie oraz nagarnia wideo, w celach informacyjnych. Utrwalony materiał może być publikowany na łamach dziennika "Puls Biznesu" oraz w serwisach internetowych do których prawa przysługują Organizatorowi (m.in. działającym w domenach pb.pl oraz silaprzyciagania.pl), sprawozdaniach z przebiegu Konkursu i uroczystości, w relacjach przeprowadzanych przez media oraz materiałach i informacjach zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Konkursu.

5.    W związku z charakterem Konkursu i gali w przypadku, gdy publikowane informacje stanowić będą dane osobowe, osoba, której te dane dotyczą powinna wziąć pod uwagę iż zostanie poproszona o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w gali.

6.    W przypadku, gdy informacje przetwarzane w ramach Konkursu stanowią dane osobowe Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych.

7.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w tym przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, koordynacji i rozliczenia gali, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, czy bieżącego kontaktu. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Organizator (oraz Partnerzy) będą przetwarzać dane osobowe dla celów określonych w udzielonej zgodzie.

8.    Dane osobowe będą mogły być przekazywane:
a)    członkom Kapituł, jeśli dla oceny rozwiązania którego dotyczy Prezentacja  i ze względu na cel Konkursu, niezbędne będzie skontaktowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia,
b)    pracownikom lub współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia,
c)    podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych związanych z realizacją Konkursu,
d)    innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z grupy kapitałowej Organizatora, urzędom skarbowym, członkom Kapituł.

9.    W trakcie zgłoszeń do Konkursu osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy może wyrazić zgodę na  przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej, dotyczących własnych produktów lub usług bądź produktów lub usług podmiotów współpracujących z Organizatorem. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą zostać także udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem, aby mogły one przeprowadzać własne działania marketingowe w formie elektronicznej lub telefonicznej, w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

10.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
a)    żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
b)    ich sprostowania,
c)    usunięcia,
d)    ograniczenia przetwarzania,
e)    przenoszenia danych,
f)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także
g)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.    W związku z charakterem przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i biorąc pod uwagę fakt, że osoba zgłaszająca  (osoba wypełniająca Formularz) nie zawsze jest tożsama z osobą wskazaną w Formularzu Organizator zastrzega, że osoba zgłaszająca może podać dane osobowe osoby wskazanej w Formularzu (gdy jest on osobą fizyczną, w tym prowadzącym działalność gospodarczą) lub jego reprezentantów wyłącznie, gdy ma to tego stosowne uprawnienie. Ten sam warunek dotyczy przypadków składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, w tym udzielania wszelkich zgód. Organizator informuje, że osoba zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywane przez siebie czynności.

12.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.  O dokonanych zmianach Organizator poinformuje na Stronie Konkursowej.

13.    Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

14.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.