Słowniczek klienta banku

PZ
opublikowano: 18-12-2006, 00:00

Efektywna stopa procentowa

Stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych). Obliczając efektywną stopę procentową należy uwzględnić np. efekt kapitalizacji odsetek, wszystkie prowizje i opłaty związane z danym produktem, metodologię spłaty kapitału i naliczania odsetek (np. od malejącego lub stałego kapitału).

Hipoteka

Forma prawna zabezpieczenia roszczeń wierzyciela w stosunku do dłużnika poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej (wyjątkowo przez złożenie dokumentów do tzw. zbioru dokumentów) danej nieruchomości. Hipoteką określa się ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym, hipoteką można obciążyć: całą nieruchomość, część ułamkową nieruchomości, użytkowanie wieczyste (wtedy hipoteka obejmuje także budynki i urządzenia stanowiące własność użytkownika wieczystego), wierzytelność zabezpieczoną hipoteką oraz prawa członków spółdzielni do przyznanych im przez spółdzielnię: własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego. Ustanowienie hipoteki wymaga formy aktu notarialnego.

Kredyt w rachunku kredytowym

Polega on na założeniu przez bank rachunku kredytowego przypisanego do danego kredytobiorcy, na którym są ewidencjonowane wszystkie wypłaty dokonywane przez bank w ramach udzielonego kredytu, jak również wszelkie wpłaty zmniejszające zadłużenie kredytobiorcy.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dzięki temu rozwiązaniu kredytobiorca może w okresie wskazanym w umowie kredytowej „zadłużać się” do określonej wysokości w rachunku bieżącym, tzn. dokonywać wypłat przekraczających stan środków na jego rachunku, powodując powstanie salda debetowego. Każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza zadłużenie kredytobiorcy, od którego naliczane są odsetki. Wiele banków z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym pobiera od klientów prowizję od zaangażowania. Zazwyczaj kredyt w rachunku bieżącym ma charakter kredytu odnawialnego tzn. w okresie obowiązywania umowy kredytowej podjęte przez kredytobiorcę i spłacone kwoty mogą być ponownie wykorzystane, przy czym zadłużenie z tytułu wykorzystania kredytu nie może przekroczyć wysokości przyznanego przez bank limitu kredytowego. Tak powstałe saldo debetowe wraz z należnymi bankowi odsetkami powinno być spłacone najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy kredytowej.

Kredyt odnawialny

Kredyt funkcjonujący jako odmiana kredytu w rachunku bieżącym. Technicznie polega na tym, iż kwota każdorazowego pobrania kredytu przez kredytobiorcę jest spłacana w określonym terminie (np. po 30 dniach) lub w pewnym przedziale czasowym (np. od 30 do 90 dni liczonych od daty danego pobrania).

Karencja w spłacie kredytu

Okres, w którym bank zwalnia kredytobiorcę od obowiązku spłaty pożyczonego kapitału. Karencja powoduje przesunięcie w czasie obciążeń finansowych.

Marża

Zarobek banku z tytułu udostępnienia kapitału. Pożyczając zgromadzone środki, bank powiększa stopę procentową reprezentującą cenę pozyskanego pieniądza o pewną wielkość określaną jako marża. Może być ona podawana procentowo (np. 10 proc.), w punktach bazowych (np. 35 pkt baz.) lub jako mnożnik stawki bazowej (np. 1,25 x stawka LIBOR). Wysokość marży zależy głównie od oceny ryzyka kredytowego dokonywanej przez bank.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Odsetki

Środki płacone przez bank za udostępniony mu kapitał lub należne bankowi z tytułu udostępnionego przez niego kapitału. Odsetki są głównym (choć niejedynym) wyznacznikiem ceny kapitału. Wysokość odsetek wylicza się na podstawie stopy procentowej.

Pożyczka

Umowa pożyczki (w polskim prawie zdefiniowana w kodeksie cywilnym) jest umową, na podstawie której pożyczkodawca przenosi na rzecz pożyczkobiorcy określoną ilość przedmiotów oznaczonych co do gatunku i jakości. Udzielić pożyczki może dowolny podmiot innemu podmiotowi, zaś przedmiotami pożyczki mogą być zarówno rzeczy materialne, jak i środki pieniężne (w tym znaczeniu pożyczka jest najczęściej utożsamiana z kredytem). Umowa o pożyczkę (w odróżnieniu od umowy kredytowej) nie musi określać celu przeznaczenia środków, jak również nie musi być umową odpłatną tzn. oprocentowaną.

Prowizja przygotowawcza

Prowizja naliczana jednorazowo jako procent od kwoty kredytu (najczęściej około 1 proc.) płatna przez kredytobiorcę z reguły w momencie lub wkrótce po podpisaniu przez niego umowy kredytowej. Prowizja rekompensuje bankowi koszty, które musiał ponieść w związku z przygotowaniem umowy kredytowej.

Umowa kredytowa

Umowa o kredyt jest porozumieniem określającym warunki, na jakich kredytodawca zobowiązuje się postawić do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na podany w umowie czas oraz cel. Umowa kredytowa musi być zawarta w formie pisemnej i być umową odpłatną, tzn. ustalać oprocentowanie kredytu oraz określać inne niezbędne elementy, takie jak: strony umowy, kwotę kredytu, termin lub terminy postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych oraz terminy spłaty.

Weksel in blanco

Nazywany także wekslem niezupełnym; to dokument zawierający co najmniej podpis wystawcy weksla lub akceptanta złożony w celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Weksel in blanco jest szczególnym rodzajem weksla, najczęściej w tej formie pełni funkcję gwarancyjną i wykorzystywany jest dla zabezpieczenia roszczeń np. przyjmowany jako jedna z form zabezpieczenia kredytu. Weksel in blanco może wypełnić każdy prawny posiadacz weksla. Zazwyczaj łącznie z wystawieniem weksla in blanco zawierane jest porozumienie (zwane deklaracją wekslową) określające zasady wypełnienia weksla, przy czym brak takiego porozumienia nie powoduje nieważności weksla.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytobiorcy lub podmiotu ubiegającego się o kredyt do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. Według polskiego prawa bankowego posiadanie przez podmiot tak rozumianej zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach banki mogą udzielić kredytu osobie prawnej nie posiadającej zdolności kredytowej, o ile przedłoży ona realny program uzdrowienia swojej firmy. Oceny zdolności kredytowej banki dokonują samodzielnie i posiadają z reguły własne, stworzone w tym celu metodologie.

Zabezpieczenie kredytu

Prawne zabezpieczenie zobowiązań dłużnika zaciągniętych wobec banku. Celem ustanowionia zabezpieczenia jest zapewnienie bankowi zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów i gwarancji bankowych wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami, w razie nieuregulowania zobowiązań przez dłużnika w umownym terminie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PZ

Polecane