Softbank <SOBK.WA> Walne Zgromadzenie 27.06.03 - podjęte uchwały - część 1

Piotr Kuczyński
opublikowano: 27-06-2003, 17:02

Softbank <SOBK.WA> Walne Zgromadzenie 27.06.03 - podjęte uchwały - część 1 WALNE ZGROMADZENIE 27.06.03 - PODJĘTE UCHWAŁY
RB 26/2003
Warszawa, 27 czerwca 2003 r.
Zarząd Softbank SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 27 czerwca 2003 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72a podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki "SOFTBANK" S. A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 278 272 932,75 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy), rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 182 923 848,11 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
Dodatkowa strata netto w kwocie 14 239 935,22 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wynika z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2002 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, w tym: skonsolidowany bilans zamykający się sumą bilansową 302.221.000 zł (słownie trzysta dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej SOFTBANK za rok 2002 zamykający się stratą netto w kwocie 154.755.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
Dodatkowa strata netto w kwocie 1.321.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) wynika z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki SOFTBANK S.A. postanawia stratę netto za rok 2002 w kwocie 182 923 848,11 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy) oraz dodatkową stratę netto w kwocie 14 239 935,22 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wynikającą z przekształcenia sprawozdania finansowego SOFTBANK S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2002r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2002
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002:
Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu, Robert Smułkowski - Członek Zarządu,
Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu,
Adam Półgrabia - Członek Zarządu,
Piotr Jeleński - Członek Zarządu,
Adam Dąbkowski - Członek Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002:
Alicja Kornasiewicz,
Ryszard Krauze,
Stanisław Janiszewski,
Marek Roman,
Piotr Kotelnicki, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Softbank S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
Rozdział III Regulamin obrad ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"4. Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego delegowana i zarządza, w głosowaniu tajnym, wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Niedopuszczalne jest rozstrzyganie jakichkolwiek spraw formalnych i merytorycznych przed wyborem Przewodniczącego.
Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy reprezentującym co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jego wybór może odbyć się przez aklamację, jeżeli żaden z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu." Rozdział III Regulamin obrad ust. 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"25. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia."
Rozdział V Procedura wyborów władz Spółki ust. 15 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
"15. Rada Nadzorcza jest powoływana zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki."
Skreśla się postanowienia Rozdziału V Procedura wyborów władz Spółki ust. 16 Regulaminu.
Dotychczasowe ust. 17, 18 i 19 Rozdziału V Procedura wyborów władz Spółki otrzymują odpowiednio numery ust. 16, 17, 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki "SOFTBANK" S.A.
z dn. 27 czerwca 2003 r.
w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Softbank S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 9 powyżej, w następującym brzmieniu.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SOFTBANK S.A. z siedzibą w Warszawie
I. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest organem stanowiącym w sprawach:
a) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
b) podejmowania decyzji o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określania daty ustalania prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
c) udzielania władzom spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
d) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
e) podejmowania decyzji w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
f) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
g) decydowania o zbywaniu nieruchomości Spółki,
h) podejmowania uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji, które mogą być zamienione na akcje,
i) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowania uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
j) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
k) wybierania i odwoływania Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
l) wybierania i odwoływania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 3.1, 3.2 i 3.3 Statutu,
m) ustalania zasad wynagradzania lub sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
n) uchwalania regulaminu Walnego Zgromadzenia,
o) podejmowania uchwał o umorzeniu akcji,
p) podejmowania innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i Statutu oraz rozstrzygania spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, bez względu na ilość reprezentowanego na posiedzeniu kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
II. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd dwa razy w roku:
a) raz w roku nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Spółki.
b) raz w roku nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego dla zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z rocznej działalności Grupy Kapitałowej Softbank.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie - z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiąta część kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
5. Projekty uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad, przygotowuje Zarząd Spółki.
6. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki.
7. Uchwały mogą być powzięte także bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w banku lub w domu maklerskim mającym siedzibę lub Oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. O ile Spółka pozostawać będzie spółką publiczną akcjonariusze powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
10. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisaną przez Zarząd, obejmującą imiona i nazwiska (firmę) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), ilość, rodzaj i liczbę akcji, jak również liczbę głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w lokalu Spółki.
III. Regulamin obrad.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na posiedzeniach plenarnych.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy biorą udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy oraz z głosem doradczym mogą brać udział:
- członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu,
- doradcy, specjaliści, tłumacze oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu powinni przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. do czasu sprawdzenia listy obecności) złożyć na ręce prowadzącego obrady swoje pisemne pełnomocnictwa, określające ich umocowania. Druki pełnomocnictw powinny być opatrzone znakami opłaty skarbowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Softbank &lt;SOBK.WA&gt; Walne Zgromadzenie 27.06.03 - podjęte uchwały - część 1