Czytasz dzięki

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI WRAZ Z DECYZJAMI ŚRODOWISKOWYMI

  • Komunikat partnera
opublikowano: 19-03-2020, 14:03

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA FARG & JETNG S.A. W UPADŁOŚCI WRAZ Z DECYZJAMI ŚRODOWISKOWYMI

- SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI –

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI FARG &
JETNG S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W

KĘDZIERZYNIE-KOŹLU [NIP 5251569622, KRS 0000363760]

Syndyk masy upadłości FARG & JETNG S.A. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygn. akt V GUp 43/19, zaprasza do składania ofert zakupu Przedsiębiorstwa, na którego infrastrukturę składa się między innymi:

a) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, woj. opolskie, o powierzchni 2,5 ha [KW nr OP1K/00050467/7, OP1K/00053517/4, OP1K/00054064/0], wraz z prawem własności budynków i budowli położonych na nieruchomości,

b) prawo własności położonych na nieruchomości budynków oraz budowli (drogi, place, tace, estakady, wiaty), prawo własności instalacji do produkcji i oczyszczania rozpuszczalników, destylacji mieszanin rozpuszczalników organicznych oraz do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, składającej się z budynków, budowli i ruchomości w tym m.in.
- instalacja do oczyszczania płynów chłodniczych;
- instalacja do filtracji;
- kolumna rektyfikacyjna;
- pole magazynowe przystosowane do przechowywania surowców niebezpiecznych i bezpiecznych;
- hala namiotowa dla substancji niebezpiecznych;
- instalacja załadunkowo-rozładunkowa cystern samochodowych;
- 31 zbiorników ze stali czarnej;
- 7 zbiorników ze stali kwasoodpornej.

c) prawa z koncesji, licencji, zezwoleń i pozwoleń w zakresie niezbędnym do prowadzenia Przedsiębiorstwa, w tym w szczególności:
- prawa z decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.MWi.7636-23/09 z dnia 29 października 2010 r. z późniejszymi zmianami dla instalacji do produkcji i oczyszczania rozpuszczalników, destylacji mieszanin i rozpuszczalników organicznych oraz do odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zlokalizowanych przy ul. Szkolnej w Kędzierzynie – Koźlu („Pozwolenie Zintegrowane”), BDO nr 000023/304, co do której to decyzji przed dniem 5 marca 2020 r. został złożony wniosek o dostosowanie Pozwolenia Zintegrowanego do nowych przepisów (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami), a ponadto wniosek o dostosowanie Pozwolenia Zintegrowanego do wymagań określonych w DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT),
- decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Śr.6233.45.1.2014 z 21 stycznia 2015 roku udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów („Zezwolenie na Zbieranie”), co do której to decyzji przed dniem 5 marca 2020 r. został złożony wniosek o dostosowanie Zezwolenia na Zbieranie (obowiązek wynikający z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Siedziba Przedsiębiorstwa to Kędzierzyn- Koźle [ul. Szkolna 15] - Teren Parku Przemysłowego Blachownia.

Charakterystyka oferty:
• kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
• oferty należy składać do dnia 27.03.2020 r., do godz. 16:00:
o osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028), ul. Francuska 34 w dni robocze w godzinach od 12:00 do 16:00 [godziny pracy biura zostały ograniczone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z wirusem SARS-CoV-2;
o przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka masy upadłości, przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00;
o pocztą elektroniczną na adres e-mail Syndyka masy upadłości- info@kubiczekm.com, w terminie wyznaczonym przez Syndyka masy upadłości, przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 16:00.
• oferta powinna zawierać co najmniej:
o wskazanie danych jednoznacznie identyfikujących oferenta oraz umożliwiających z nim kontakt,
o proponowaną cenę nabycie Przedsiębiorstwa Upadłego,
o wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie 10% oferowanej ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert,
o złożenie przez oferenta zobowiązania do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej
o wpłacone wadium) najpóźniej na dwa dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze [30 1090 1186 0000 0001 4218 8498] z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej;
• wadium, wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną przez Syndyka wybrane albo zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone, bez odsetek, przez Syndyka w terminie 14 dni od dnia wyboru ofert, na rachunek bankowy, z którego zostało uiszczone, chyba, że oferent złoży na piśmie odmienną dyspozycję;
• wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł umowy w terminie do dnia 03.04.2020 r., chyba że przekroczenie tego terminu wynikało z okoliczności leżących po stronie Syndyka;
• rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 16:15;
• jeżeli złożone oferty spełniają warunki formalne, w przypadku wskazania takiej samej ceny, nabywca zostanie wybrany przez Syndyka, w drodze negocjacji z oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę;
• koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
• zawarcie umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w dniu 03.04.2020 r.;
• umowa sprzedaży będzie zawarta jedynie w przypadku:
o wyrażenia przez osoby trzecie lub organy korporacyjne Oferenta (w drodze uchwały) zgody na zawarcie umowy sprzedaży, jeżeli są one wymagane na mocy przepisów prawa oraz orzeczeń sądów i organów administracji publicznej, aktów założycielskich Oferenta lub innych aktów korporacyjnych Oferenta oraz oświadczenie, że poza przedłożonymi, żadne inne zgody osób trzecich i uchwały nie są wymagane – a jeżeli przypadki takie nie znajdują zastosowania, po złożeniu oświadczenia, że żadne zgody osób trzecich ani uchwały jakichkolwiek podmiotów lub organów na zawarcie umowy sprzedaży nie są wymagane;
• Syndyk ma prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat Przedsiębiorstwa objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.
Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, Opis i oszacowanie, regulamin wraz z załącznikami, zdjęcia oraz film z lotu ptaka przedstawiający Przedsiębiorstwo dostępne są pod adresem: www.farg.kubiczekm.com

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu