Stalexport <SXPT.WA> Decyzja Sądu Arbitrażowego

Stalexport <SXPT.WA> Decyzja Sądu Arbitrażowego DECYZJA SĄDU ARBITRAŻOWEGO Raport 92/2003 Informujemy, ze w dniu 18 grudnia 2003 r. Zarząd STALEXPORT SA został poinformowany o wydaniu w dniu 12 grudnia 2003 roku, przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Wyroku Sądu Polubownego, w którym postanowił on: · oddalić roszczenie STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach o wydanie orzeczenia zobowiązującego Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie ustanowienia zastawu na udziałach spółek: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Gminy Ostrowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, · oddalić wniosek STALEXPORT SA o wydanie zarządzenia tymczasowego w przedmio-cie zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie Gminie Ostrowiec rozporządzania udziałami ww. spółek poprzez ich zbywanie lub obciążanie ich w inny sposób, · zasądzić od STALEXPORT SA z siedzibą w Katowicach na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski koszty zastępstwa procesowego w kwocie 20. 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Jako uzasadnienie Sąd stwierdził, że Umowa z dnia 05 kwietnia 2002 roku, w zakresie zobowiązania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do ustanowienia zastawu na wskazanych w niej udziałach, spełnia przesłanki wymienione w art. 389 Kodeksu cywilnego. Jest więc ona w istocie umową przedwstępną, zobowiązującą Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do zawarcia umowy przyrzeczonej. W przedmiotowej sprawie wymagana była forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, gdyż zgodnie z art. 180 Kodeksu spółek handlowych, zastaw na udziałach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien być ustanowiony w takiej właśnie formie. W niniejszej sprawie umowa przedwstępna, tj. Umowa z 05 kwietnia 2002 roku nie czyni zadość tym wymaganiom, gdyż została zawarta jedynie w formie pisemnej. W związku z tym, należy stwierdzić, że STALEXPORTOWI nie przysługuje prawo dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej, a jedynie prawo dochodzenia odszkodowania, przy założeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 390 § 2 Kodeksu cywilnego. Wyrok jest ostateczny. Zarząd STALEXPORT SA oświadcza, że kluczowym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży akcji Huty Ostrowiec SA Agencji Rozwoju Lokalnego z dnia 05.04.2002 roku oraz redukcji zobowiązań Huty wobec STALEXPORT SA o około 87 mln zł (osiemdziesiąt siedem milionów złotych) było uzyskanie realnych zabezpieczeń spłaty pozostałych zobowiązań Huty w kwocie 80 mln zł (osiemdziesiąt milionów złotych). We wspomnianej umowie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązała się do ustanowienia takich zabezpieczeń na udziałach w spółkach komunalnych. Zarząd STALEXPRT SA zawarł umowę w dobrej wierze i oczekiwał, że intencje takie przyświecały, zarówno przedstawicielom Agencji Rozwoju Lokalnego, jak i samej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Odmowa uznania przez Agencję Rozwoju Lokalnego umowy za ważną (korzystne dla STALEXPORT SA rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadło w lipcu 2003 roku - vide Raport bieżący nr 47/2003) i uchylenie się przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski od ustanowienia zastawów należy uznać za z góry zaplanowane nie wywiązanie się z podjętych w umowie zobowiązań. Sentencja orzeczenia Sądu Arbitrażowego wskazuje na możliwość dochodzenia przez STALEXPORT SA odszkodowania od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zarząd STALEXPORT SA, po dokonaniu stosownych analiz prawnych podejmie decyzję odnośnie dalszego sposobu zaspokojenia roszczeń wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zarząd STALEXPORT SA oświadcza, że niekorzystne - na obecnym etapie - rozstrzygnięcie sporu z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski nie ma wpływu na zdolność Spółki do wywiązywania się z zobowiązań układowych. Data sporządzenia raportu: 18-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ