Stalexport <SXPT.WA> Obligacje zamienne: Dodatkowa Umowa Powiernicza

Stalexport <SXPT.WA> Obligacje zamienne: Dodatkowa Umowa Powiernicza OBLIGACJE ZAMIENNE: DODATKOWA UMOWA POWIERNICZA Raport 22/2003 Zarząd STALEXPORT S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 16 w związku z § 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, informuje, że: w dniu dzisiejszym tj. 27 marca br., otrzymał informację o podpisaniu dnia 25 marca 2003r. przez Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, Dodatkowej Umowy Powierniczej do Umowy Powierniczej z dnia 3 kwietnia 1997 r. na podstawie której zmieniono warunki emisji obligacji zamiennych na akcje (dalej jako "Obligacje") o wartości 50.000.000 USD o oprocentowaniu 4,5 % z terminem wykupu 3 kwietnia 2003 r. (dalej jako "Umowa Dodatkowa"); 1.Umowa Dodatkowa została zawarta w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji. 2.Zmiana warunków emisji dotyczy Obligacji na które składa się 31.455 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1000,00 USD każda. 3.Zmiana warunków emisji Obligacji nastąpiła na skutek objęcia wierzytelności wynikających z Obligacji postępowaniem układowym STALEXPORT S.A. otwartym przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 1 sierpnia 2001 r. (na podstawie art. 4 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. prawo o postępowaniu układowym) 4.Przed dokonaną zmianą warunków emisji Obligacje inkorporowały następujące prawa: a)prawo do otrzymywania odsetek w wysokości 4,5 % rocznie, płatnych w dniu 31 grudnia każdego kolejnego roku; b)prawo do zamiany na akcje serii C STALEXPORT S.A. po cenie (cena zamiany) 42,45 zł za jedną akcję; c)prawo do wykupu za cenę równą 122,53 % ceny nominalnej Obligacji w terminie 3 kwietnia 2002 r. 5. Na mocy zawartej Umowy Dodatkowej nastąpiła zmiana warunków emisji Obligacji w ten sposób, że : a)umorzono 40 % wierzytelności pieniężnych wynikających z Obligacji; b)równowartość 35 % wierzytelności z tytułu Obligacji zostanie spłacona w drodze objęcia przez Obligatariuszy akcji serii E STALEXPORT S.A.; c)25 % wierzytelności z tytułu Obligacji zostanie spłacone w gotówce w 20 równych kwartalnych ratach począwszy od 4 października 2003 r powiększonych o odsetki naliczone według wskaźnika 3 miesięcznego WIBOR powiększonego o 1,5 % marżę. 6. Zmienione warunki emisji Obligacji opisane w pkt 7 odpowiadają warunkom układu zawartego przez STALEXPORT S.A. z wierzycielami w dniu 28 maja 2002r. 7. Podmiotem działającym na rachunek obligatariuszy jest powiernik którego funkcję pełni Citicorp Trustee Company Limited w Londynie, Wielka Brytania. Do uprawnień i obowiązków powiernika należą w szczególności: złożenie zapisu na akcje serii E; przeniesienie akcji serii E na obligatariuszy; zbycie akcji serii E w stosunku do których obligatariusze nie złożą oświadczenia o zamiarze ich nabycia; otrzymywanie od spółki i przekazywanie na rachunki obligatariuszy wypłat gotówkowych o których mowa w pkt 6 lit. c). Data sporządzenia raportu: 27-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ