Stalexport <SXPT.WA> Uchwały NWZA

Stalexport <SXPT.WA> Uchwały NWZA UCHWAŁY NWZA Raport nr 5/2004 W nawiązaniu do raportu nr 4/2004 z 15.01.2004 Zarząd STALEXPORT SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.01.2004 podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Bendera (Bender). Uchwała nr 2 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Berkietę (Berkieta). Uchwała nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią Krystyna Strzelecką. Uchwała nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Szałajdę (Szałajda). Uchwała nr 5 w sprawie zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że §14 ust. 3 i 4, §17 ust. 2 i §24 ust. 2 - skreśla się Uchwała nr 6 w sprawie zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej: - w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA - w § 18 ust. 2 dodać punkt 19) w następującym brzmieniu: "§ 18 ust. 2: 19) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej: - w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA - w § 18 ust. 2 dodać punkt 20) w następującym brzmieniu: "§ 18 ust. 2: 20) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanawiania na nim prawa użytkowania. Uchwała nr 8 w sprawie zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej: - w rozdziale IV. WŁADZE SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA - w § 18 ust. 2 dodać punkt 21) w następującym brzmieniu: "§ 18 ust. 2: 21) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach, dla których STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach jest Spółką dominującą. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany w Regulaminie WZA Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT SA uchwala zmianę do Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT SA, polegającą na dodaniu w § 23 ust. 4, o następującym brzmieniu: "§ 23 4. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej - na formalnie uzasadniony wniosek akcjonariuszy - w drodze głosowania grupami, odbywa się on na podstawie oddzielnej listy obecności, w osobnym miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy, odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów." Powyższa zmiana obowiązuje począwszy od następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------- Dane dotyczące nowo-powołanych członków Rady Nadzorczej STALEXPORT SA : ROBERT BENDER, 37 lat, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (magister inżynier 1992 r.); makler papierów wartościowych - licencja Komisji Papierów Wartościowych 1994r; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (podyplomowe studia z zakresu zarządzania wartością firmy 2003r.); uczestnik szeregu kursów i seminariów zawodowych m.in. "Pierwotny rynek kapitałowy", "Studium analityków finansowych", "Obowiązki informacyjne spółek publicznych", "Kredytowanie podmiotów gospodarczych" "GDR w pozyskiwaniu kapitału". Od 2001 - obecnie: Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK S.A. Poprzednio: Naczelnik Wydziału w Departamencie Rynków Kapitałowych Wielkopolskiego Banku Kredytowego; Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Centralne Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego (kolejno makler, kierownik zespołu, Naczelnik Wydziału). Członek Rady Nadzorczej w Zakładach Chemicznych Wizów S.A., Swarzędz Meble S.A., ZPOW Dwikozy S.A. Jest pracownikiem BZ WBK S.A. , którego, działalność nie jest konkurencyjna wobec Stalexport S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5) Robert Bender nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6) Jest związany umową o pracę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (zasada nr 24 Zasad Ładu Korporacyjnego). STANISŁAW BERKIETA 56 lat, Bachelor of Arts (Matematyka), Uniwersytet Lancaster, Wielka Brytania 1967-1970, Dyplom Instytutu Administracji i Zarządzania, Wielka Brytania - DIP(INST.AM) 1972-1974, Członek Instytutu Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii (MSI). Poprzednio: Salomon Brothers International, Dyrektor d.s. rozwoju biznesu na rynkach akcji , Europejskich rynków wschodzących, Citibank NA (Wielka Brytania), na funkcjach: Dyrektor Strategicznych Projektów w Polsce, Dyrektor d.s. usług bankowych dla Instytucji Finansowych w Polsce oraz Dyrektor operacji bankowych w Estonii, Litwie, Białorusi i na Łotwie oraz Dyrektor odpowiedzialny za Dom Maklerski Citibrokerage., Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Doradca Ministra w sprawach dot. Rynku kapitałowego (w ramach programu Phare). Citibank NA (Wielka Brytania), na funkcjach: Dyrektor Rozwoju Usług dot. papierów wartościowych oraz infrastruktur rynków kapitałowych w Europie, Dyrektor Handlowy Usług Inwestycyjnych na Europę i Bliski Wschód, Członek specjalnej grupy roboczej współpracującej z zespołem firmy McKinsey dot. reorganizacji bankowości inwestycyjnej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów, Dyrektor Pionu Operacyjnego Bankowości Predsiębiorstw, Dyrektor Regionalnych Operacji Bankowości Detalicznej, Dyrektor Biura Prezesa Operacji Bankowych na Wielką Brytanię, Kierownik Departamentu, Członek Citibankowego programu absolwentów Uniwersytetów Uczestniczył we Władzach: Rady Nadzorcze: Dom Maklerski Banku Handlowego, członek; PTE "DOM" SA, wice przewodniczący; Powszechne Towarzystwo Emerytalne "DOM" SA, przewodniczący; Fundacja Skarbu Państwa, Pomoc Polakom Na Wschodzie, członek; Polski Fundusz Charytatywny Misji Katolickiej na Wielka Brytanię, powiernik; Fundacja Polska w Wielkiej Brytanii, powiernik; Polski Związek Mieszkaniowy, powiernik. Zarządy: CWS Sp. z o.o., prezes; Citibank (Poland) SA, członek; Citibrokerage SA, prezes; Association des Amis D'Eclaireur Polonais en France, prezes; Związek Harcerstwa Polskiego (po za granicami Kraju), prezes Działalność wykonywana poza STALEXPORT S.A.: (§37 pkt.5) Bank Handlowy SA, Doradca do spraw inwestycji kapitałowej - nie konkurencyjne Bank Rozwoju Cukrownictwa SA, desygnowany do pełnienia funkcji Prezesa - nie konkurencyjne - bankowość Handlowy Inwestycje Sp. z o.o. -prezes - nie konkurencyjne - inwestycje Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. - prezes - nie konkurencyjne - inwestycje S & E Consultants Limited - prezes - nie konkurencyjne - doradztwo Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5) Stanisław Berkieta nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6) Jest zatrudniony przez Bank Handlowy w Warszawie SA na umowę na zlecenie (zasada nr 24 Zasad Ładu Korporacyjnego) ZBIGNIEW SZAŁAJDA , 69 lat, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydz. Mechaniczny.Od czerwca 2003r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Stalexport Centrostal Warszawa S.A. Poprzednio: Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Stalexport Centrostal Warszawa S.A.; Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Spółki ARPOL polsko-amerykańsko-rosyjskiej; Z-ca Stałego Przedstawiciela Polski w RWPG w randze ambasadora; V-ce Premier Rządu; Minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego; Dyrektor Naczelny Huty Katowice; Dyrektor Techniczny Huty Dzierżyński ( obecnie Bankowa w Dąbrowie Górniczej ) Dyrektor Naczelny Huty Kościuszko w Chorzowie; Huta Florian w Świętochłowicach od stanowiska mistrza do Szefa Wydziału Walcowni Gorących. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki "Biproferm" sp. z o.o. w Warszawie ( Biuro Projektów i Generalnego Wykonawstwa ). Inna branża - nie jest konkurencyjna do Stalexportu. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5) Zbigniew Szałajda nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6) KRYSTYNA STRZELECKA, 57 lat, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecna Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Dyplom ukończenia kursu "Jak grać na Giełdzie", Dyplom ukończenia kursu dla Zarządców komisarycznych, likwidatorów i syndyków masy upadłości, Dyplom ukończenia kursu dla Doradców podatkowych. Przebieg pracy zawodowej: - Warszawska Spółdzielnia Spożywców WSS Społem w Warszawie - Kierownik Spółdzielczego Domu Towarowego w Ursusie, - Z-ca dyrektora ds. handlu WSS Dyrektor Biura organizacyjno-prawnego, - Centrum Komputeryzacji Rynku "Cekar" w Warszawie - dyrektor ds. ekonomiczno handlowych. - Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie - zastępca dyrektora. - Przedsiębiorstwo Państwowe "Moda Polska" - dyrektor handlowy. - Ministerstwo Finansów - główny specjalista a następnie doradca ministra pracujący w szerokim zakresie zagadnień dotyczących rynku wewnętrznego. - Stołeczne Zakłady Wyrobów Konfekcyjnych "Apis" w Warszawie - dyrektor ds. produkcji. - DIEST A.G. Balzers Liechtenstein - przedstawiciel FRANKSTAL A.G. w Wiedniu - dyrektor -pełnomocnik przedstawicielstwa w Polsce. - Pont Corpotation Sp. z o.o. w Warszawie - dyrektor spółki konsultingowej. - do chwili obecnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Ekspert ds. spraw trudnych pożyczek zajmujący się między innymi restrukturyzacją branży hutnictwa stali i branży górniczej. Obecnie Kierownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego nadzorujący całość działań Narodowego Funduszu wobec spółek, w których Fundusz jest zaangażowany kapitałowo. Działalność wykonywana poza STALEXPORT S.A.: (§37 pkt.5) - Członek Rady Nadzorczej Ferrostal Sp z o.o. w Gliwicach, - Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do STALEXPORT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (§37 pkt.5) Krystyna Strzelecka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. (§37 pkt.6) Jest pracownikiem NFOŚiGW. Data sporządzenia raportu: 16-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ