Stalprodukt <STAW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.509 tys. zł

Stalprodukt <STAW.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.509 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 162.759 140.310 617.660 514.582 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 45.867 39.039 187.618 146.176 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 145.303 122.158 539.203 462.336 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17.456 18.152 78.457 52.246 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 147.002 126.498 561.594 468.153 w tym: - od jednostek powiązanych 44.064 37.422 180.290 135.515 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 130.001 108.466 485.423 415.970 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17.001 18.032 76.171 52.183 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 15.757 13.812 56.066 46.429 IV. Koszty sprzedaży 2.796 2.794 11.738 8.801 V. Koszty ogólnego zarządu 5.663 8.752 21.769 25.361 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7.298 2.266 22.559 12.267 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4.120 1.942 5.171 6.551 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 55 1.342 165 4.163 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 4.065 600 5.006 2.388 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.464 176 3.678 446 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 32 67 44 3. Inne koszty operacyjne 3.450 144 3.611 402 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7.954 4.032 24.052 18.372 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 143 1.189 1.763 1.729 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - 294 - od jednostek powiązanych - - - 294 2. Odsetki, w tym: 181 10 1.679 1.261 - od jednostek powiązanych 56 - 623 29 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne -38 1.179 84 174 XI. Koszty finansowe 3.019 4.058 8.212 11.361 1. Odsetki, w tym: 1.736 2.068 5.075 8.375 - dla jednostek powiązanych 249 - 249 381 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 693 500 764 1.025 4. Inne 590 1.490 2.373 1.961 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 5.078 1.163 17.603 8.740 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - -24 - -24 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - 24 - 24 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 5.078 1.139 17.603 8.716 XV. Podatek dochodowy 569 -147 4.545 1.352 a) część bieżąca 2.037 -147 6.356 1.352 b) część odroczona -1.468 - -1.811 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4.509 1.286 13.058 7.364 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13.058 7.364 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.725.000 6.725.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,94 1,10 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ