Stalprofil <STPR.WA> Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprofil SA

Stalprofil <STPR.WA> Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprofil SA TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA RAPORT BIEŻĄCY nr 25/2003 STALPROFIL S.A. STALPROFIL SA przekazuje treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które Zarząd Spółki zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 27 marca 2003 roku. PROJEKTY UCHWAŁ DO PRZEDSTAWIENIA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA w dniu 27.03.2003r. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2002. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2002, które zawiera: o rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.485.204,36 zł. (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote 36/100) o bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 109.387.122,63 zł. (sto dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 63/100) UCHWAŁA NR 2 w sprawie podziału zysku netto za rok 2002 Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: 1. dokonać podziału zysku bilansowego za rok 2002 w wysokości 7.313.427,06 zł., który w stosunku do wyniku wykazanego w rachunku zysków i strat za okres 01.01.2002r do 31.12.2002r, skorygowany został zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości o skutki dokonanych w latach ubiegłych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) oraz skutki odpisów aktualizujących wartość majątku obrotowego, przeznaczając go na: - odpis na kapitał zapasowy Spółki kwotę: 5.988.427,06 zł. - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę: 1.225.000,00 zł. co daje 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) dywidendy na każdą akcję. - dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę: 100.000,00 zł. 2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25.06.2003r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 03.09.2003r. UCHWAŁA NR 3 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2002 Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2002. UCHWAŁA NR 4 w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2002 Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2002. UCHWAŁA NR 5 w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 05.04.2002r. do 31.12.2002r. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 05.04.2002r. do 31.12.2002r. UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia panu Marianowi Banachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2002r. do 04.04.2002r. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Marianowi Banachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2002r. do 04.04.2002r. UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Mączce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Andrzejowi Mączce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002. UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2002. UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002r do 25.04.2002r i od 01.07.2002r. do 31.12.2002r. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002r do 25.04.2002r i od 01.07.2002r. do 31.12.2002r. UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium panu Władysławowi Molęckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2002r. do 31.12.2002r. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Władysławowi Molęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2002r. do 31.12.2002r. UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2002. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2002. UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Fabrycznemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002r do 25.04.2002r. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Mirosławowi Fabrycznemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002r do 25.04.2002r. UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia absolutorium panu Adamowi Szafrańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2002r. do 30.06.2002r. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Adamowi Szafrańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25.04.2002r. do 30.06.2002r. UCHWAŁA NR 14 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy za szczególny wkład w przygotowanie i nadzór nad realizacją przyjętej dla Spółki strategii, której efektem w roku 2002 były uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe, przyznaje każdemu z Członków obecnej Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100% jego ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2002. UCHWAŁA NR 15 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprofil S.A uchwala jako obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik do uchwały nr 15 REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STALPROFIL" S.A. I. Postanowienia wstępne. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem stanowiącym Spółki. § 2. 1. Przygotowanie, zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie wynikające z przepisów prawa powinności Zarządu, jak również wszelkie inne przedsięwzięcia organizacyjne niezbędne dla zwołania i sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. 4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad. § 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednorazowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie winno być opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. § 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie. Wybór miejsca winien ułatwiać jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. § 5. 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosowania : a) akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego zgromadzenia, b) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli złożą Zarządowi Spółki akcje przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich do zakończenia Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia o zdeponowaniu akcji ( u notariusza, w biurze maklerskim itp.) zawierające wymienione liczby akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, c) pełnomocnicy akcjonariuszy pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnego pełnomocnictwa. 2. W Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni: a) członkowie Rady Nadzorczej, b) Zarządu, c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć ponadto zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie: a) doradcy, b) specjaliści, c) inni goście. II. Kompetencje Walnego Zgromadzenia § 6 . 1. Decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania. 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach Spółki bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. III. Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia § 7 . 1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy podpisują się swoim imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy z zaznaczeniem, że działają jako pełnomocnicy. 2. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy, zawierającej spis - z podaniem imion i nazwisk (nazw) , miejsc zamieszkania ( siedziby ), liczby i rodzaju akcji oraz liczby głosów - akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Do obowiązków w/w osób należy : a) sprawdzenie czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, c) sprawdzenie tożsamości osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza i prawidłowości wystawienia pełnomocnictwa, d) uzyskanie podpisu akcjonariusza ( pełnomocnika ) na liście obecności, e) przyjęcie oryginału pełnomocnictwa i załączenie go do listy obecności, f) wydanie akcjonariuszowi ( pełnomocnikowi ) karty do głosowania. Przy sprawdzaniu tożsamości akcjonariusza lub osoby składającej pełnomocnictwo akcjonariusza a także samego pełnomocnictwa stosuje się domniemanie, że dokument pisemny którym w/w osoby się okazują, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność na pierwszy rzut oka budzi wątpliwość Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 8 . 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana i zarządza przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu z prawem głosowania. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. IV. Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 9 . 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i może podjąć decyzję w każdej sprawie porządkowej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych . Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności : a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Stwierdzenia tego dokonuje Przewodniczący na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności, po wysłuchaniu ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osoby uprawnione do głosowania. Na wniosek biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się z przynajmniej trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka takiej komisji, b) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz przestrzeganiem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego regulaminu, c) udzielanie głosu biorącym udział w Zgromadzeniu akcjonariuszom i ich pełnomocnikom, członkom władz Spółki i w razie potrzeby zaproszonym osobom, d) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź : · dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad Zgromadzenia, · naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, · narusza prawo lub dobre obyczaje, e) zgłoszenie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Walnego Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego, f) zarządzanie głosowań i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu, g) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez biorących udział w Zgromadzeniu akcjonariuszy i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków, h) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół. 2. Przy wykonywaniu swoich uprawnień związanych z kierowaniem obradami Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący może korzystać z pomocy sekretarza przybranego przez Przewodniczącego. 3. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego rozstrzyga Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. 4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. V. Przebieg Walnego Zgromadzenia. § 10 . 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 4. Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. § 11 . 1. Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje w każdym punkcie porządku dziennego i w każdej sprawie porządkowej prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, a czas repliki do 1 minuty. 2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. § 12 . Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie Przewodniczącemu obrad. § 13 . Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej porządkiem obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie. § 14 . 1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej komisji skrutacyjnej spośród nieograniczonej ilości kandydatów , zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może również powołać inne komisje. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. 2. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. § 15 . 1. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników. Komisja skrutacyjna bada również wyniki głosowań, które odbyły się przed jej ukonstytuowaniem. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowań komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania. 3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania , wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej podpisują protokół ( wydruk komputerowy ) zawierający wyniki głosowania. 4. W przypadku nie powołania komisji skrutacyjnej, jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. § 16 . Dyskutanci zabierają głos w kolejności zgłoszenia. § 17 . Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością: · zaproszonym gościom, · członkom Rady Nadzorczej, · Zarządowi Spółki. § 18 . Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki , bądź o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Uchwały w sprawie zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. § 19 . 1. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wybory do władz i komisji odbywają się w głosowaniu tajnym na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2. 2. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyborów Przewodniczącego , osoba prowadząca obrady do tego czasu. 3. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu osobiście (gdy jest obecna na Walnym Zgromadzeniu) lub w formie pisemnej oświadczenia do protokołu z Walnego Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o powyższe kryteria. 4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów spełniając wymóg bezwzględnej większości głosów. 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. 6. Komisja skrutacyjna ustala, jaki był wynik wyborów i sporządza na tę okoliczność protokół. § 20 . 1. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, minimum głosów potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną przez Walne Zgromadzenie. 2. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią głosów przekracza określone w ust. 1 minimum, przy czym nadwyżki akcji ponad minimum i jego wielokrotność nie dają podstawy do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej. 3. Akcjonariusze mogą należeć tylko do jednej grupy. 4. Poszczególne grupy mogą się łączyć, celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. 5. Postanowienia § 19 ust. 3-5 mają odpowiednio zastosowanie w odniesieniu do wyborów przeprowadzonych w poszczególnych grupach, przy czym dla każdej z grup tworzy się odrębną listę obecności, zaś liczbę głosów oddanych za poszczególnym kandydatem w danej grupie odnosi się w stosunku do liczby głosów oddanych w każdej wyodrębnionej grupie oddzielnie, z zastrzeżeniem ust. 4. 6. Jeżeli po zakończeniu wyborów grupami nie zostały obsadzone wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się zgodnie z postanowieniami § 19 z zastrzeżeniem, iż prawo do głosowania w wyborach zachowują tylko ci akcjonariusze, którzy nie należeli do żadnej z wyodrębnionych grup. § 21. 1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji uprzywilejowanych, jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo pięciu głosów. 2. Akcjonariusz ma prawo jednokrotnego głosowania nad każdym wnioskiem. 3. Jeżeli akcjonariusz głosuje najpierw za wnioskiem, a następnie w tym samym głosowaniu przeciwko wnioskowi, jego głos będzie uznany za nieważny. Nieważność głosowania zachodzi również wtedy, gdy akcjonariusz głosuje więcej niż jeden raz na jeden wniosek lub określoną liczbę kandydatów (głosowanie wielokrotne) chyba, że zarządzono powtórzenie głosowania. 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. § 22 . Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu obrad. § 23 . Po wyczerpaniu wszystkich umieszczonych w porządku obrad spraw, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. § 24 . 1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i notariusz. 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. 3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd wnosi do księgi protokołów. 4. Akcjonariuszom i członkom władz Spółki przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad Walnych Zgromadzeń i żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. VI. Postanowienia końcowe. § 25 . Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu. § 26 . Regulamin niniejszy od chwili jego uchwalenia obowiązuje wszystkich akcjonariuszy. § 27 . W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu .......................... roku Data sporządzenia raportu: 18-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ