Stomil Olsztyn <SOLS.WA> raport z badania ad hoc - część 3

Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.
28-02-2003, 09:59

· Dlaczego? Teoria ekonomii sugeruje, że rentowność aktywów spółek konkurujących na tym samym rynku powinna być podobna. q Jeśli rentowność Stomilu jest wyższa od rentowności innych polskich producentów notowanych na giełdzie, jest to zgodne ze stwierdzeniem, że rentowność Stomilu jest nie mniejsza od rentowności ustalonej zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Test 5: Porównanie wyników Stomilu i polskich producentów notowanych na giełdzie B. Porównanie rentowności Stomilu i polskich producentów notowanych na giełdzie - marża operacyjna

Test 5: Porównanie wyników Stomilu i polskich producentów notowanych na giełdzie C. Porównanie rentowności Stomilu i polskich producentów notowanych na giełdzie - rentowność aktywów operacyjnych

Test 5: Porównanie wyników Stomilu i polskich producentów notowanych na giełdzie D. Wnioski q Wyniki Stomilu mieszczą się w lub powyżej trzeciego kwartyla rentowności, zarówno pod względem marży operacyjnej jak i rentowności aktywów operacyjnych za lata obrotowe 1996 - 2001 oraz jako średnia za pięć lat. · Rozumiemy, że ujemny wpływ na wyniki roku 1997 miało wycofanie z rynku znacznej ilości opon. q Fakt, że Stomil generalnie mieści się powyżej trzeciego kwartyla rentowności za lata obrotowe 1996 - 2001 sugeruje, że Stomil uzyskuje kwotę zysku nie mniejszą niż ustaloną zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Test 6: Porównanie wyników Stomilu i producentów europejskich A. Cel testu q Celem testu jest porównanie zysków osiąganych przez Stomil z zyskami osiąganymi przez europejskie spółki produkujące części samochodowe i przemysłowe wyroby gumowe. q Oczekiwania: Rentowność Stomilu powinna być niższa lub zbliżona do zysków producentów części samochodowych i przemysłowych wyrobów z gumy. · Dlaczego? Spółki produkcyjne dysponują wartościami niematerialnymi i prawnymi, które są w stanie wygenerować większą wartość dodaną niż wartości niematerialne i prawne jakie posiada Stomil (tj. polski znak towarowy i efekty wdrożeniowych prac rozwojowych). q Jeśli Stomil osiąga rentowność równą lub wyższą od innych producentów europejskich, jest to zgodne ze stwierdzeniem, że zyski osiągane przez Stomil są nie niższe niż zyski ustalane zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Test 6: Porównanie wyników Stomilu i producentów europejskich B. Porównanie rentowności Stomilu i europejskich producentów części samochodowych/ przemysłowych wyrobów gumowych - marża operacyjna Test 6: Porównanie wyników Stomilu i producentów europejskich C. Porównanie rentowności Stomilu i europejskich producentów części samochodowych/ przemysłowych wyrobów gumowych - rentowność aktywów operacyjnych

Test 6: Porównanie wyników Stomilu i producentów europejskich D. Wnioski q Co do zasady wyniki Stomilu mieszczą się w trzecim kwartylu rentowności, zarówno pod względem marży operacyjnej jak i rentowności aktywów operacyjnych za lata obrotowe 1996 - 2001 oraz jako średnia za pięć lat. q Fakt, że co do zasady wyniki Stomilu mieszczą się w zakresie zgodnym z zasadą ceny rynkowej oraz w trzecim kwartylu rentowności za lata obrotowe 1996 - 2001 sugeruje, że Stomil osiąga zysk nie mniejszy niż wynik ustalony zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

VII. Analiza cen transferowych w transakcjach kupna surowców/ półproduktów Polityka Grupy Michelin w zakresie cen transferowych dla transakcji sprzedaży surowców/ półproduktów A. Omówienie polityki cen transferowych Grupy Michelin q Cena transferowa dla spółek powiązanych oparta jest na metodzie koszt plus: · podstawa kosztów: przeciętne koszty europejskie i wybrane alokowane koszty pośrednie o przeciętne koszty europejskie są obliczane jako średnia kosztów danego rodzaju dla wszystkich europejskich spółek produkcyjnych Grupy Michelin · do podstawy kosztowej dodawany jest narzut zysku w wysokości 2%. q Uwagi ogólne dotyczące metody · Co do zasady właściwe jest ustalanie ceny w oparciu o koszty całkowite. o W zakresie, w jakim jedynie niektóre koszty pośrednie są ujęte w cenie transferowej, jest to korzystne dla nabywcy wewnątrzgrupowego netto takiego jak Stomil. Polityka Grupy Michelin w zakresie cen transferowych dla transakcji sprzedaży surowców/ półproduktów q Uwagi ogólne dotyczące metody (ciąg dalszy) · Z naszych doświadczeń wynika, że 2 % narzut na koszty jest niemal na pewno niższy od narzutu, jaki pobrałby podmiot niepowiązany - narzut na koszty generalnie mieści się w przedziale od 4% do 8%. o W świetle powyższego taka polityka jest korzystna dla nabywcy wewnątrzgrupowego netto, takiego jak Stomil. Polityka Grupy Michelin w zakresie cen transferowych dla transakcji sprzedaży surowców/ półproduktów A. Omówienie polityki cen transferowych Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Uwagi ogólne dotyczące metody (ciąg dalszy) · Zastosowanie przeciętnych kosztów europejskich jako miary bezpośrednich kosztów produkcji może nie odzwierciedlać dokładnie kosztów produkcji Stomilu. W szczególności: o oczekujemy, że bezpośrednie koszty produkcji Stomilu będą niższe od wielu jego zachodnioeuropejskich odpowiedników. q Z uwagi na powyższe, całkowity wpływ polityki cen transferowych Grupy Michelin w zakresie podstawy kalkulacji kosztów i narzutu na koszty jest prawdopodobnie korzystny dla importera netto surowców i półproduktów takiego jak Stomil. Polityka Grupy Michelin w zakresie cen transferowych dla transakcji sprzedaży surowców/ półproduktów B. Sytuacja wewnątrzgrupowa Stomilu w zakresie surowców i półproduktów q Do surowców i półproduktów kupowanych przez Stomil należą: · kauczuk naturalny kupowany od spółki SMPT (Singapur), wchodzącej w skład grupy Michelin, · kauczuk syntetyczny · sadza i chemikalia · kordy, przędza, drutówka i inne półprodukty. q Jak wskazano w tabeli na stronie 19 znaczna część tych zakupów to transakcje z podmiotami niepowiązanymi, które nie są przedmiotem niniejszej analizy. · Jak wcześniej wskazano, surowiec, którego Stomil kupuje najwięcej, to kauczuk naturalny nabywany od SMPT. Polityka Grupy Michelin w zakresie cen transferowych dla transakcji sprzedaży surowców/ półproduktów B. Sytuacja wewnątrzgrupowa Stomilu w zakresie surowców i półproduktów (ciąg dalszy) q Stomil korzysta z pomocy przy zakupach świadczonej przez spółkę MFPM. Nie zawarto umowy ramowej regulującej kwestię zakupów. · Innymi słowy, MFPM specjalizuje się w negocjowaniu umów ramowych w imieniu spółek wchodzących w skład Grupy Michelin i uzyskiwaniu lepszych cen dla tych spółek przez wykorzystanie siły przetargowej Grupy Michelin. · Pomoc w zakupach została poddana analizie w ramach usług (PSG) jako pozycja kosztowa; trudno jednak skwantyfikować korzyści, jakie Stomil uzyskuje z tytułu zakupów grupowych.

Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego A. Opis stanu faktycznego zakupów kauczuku naturalnego q Stomil kupuje kauczuk naturalny od SMPT, spółki wchodzącej w skład Grupy Michelin. · SMPT specjalizuje się w nabywaniu kauczuku naturalnego, przede wszystkim od podmiotów niepowiązanych. o W ujęciu ekonomicznym SMPT jest usługodawcą dla spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin. o SMPT świadczy następujące usługi na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Michelin: § wyszukiwanie dostawców na rynku światowym i zawieranie z nimi umów na rzecz spółek przemysłowych, § monitorowanie i zapewnienie jakości kauczuku naturalnego, § wystawianie faktur i, ogólnie, wykonywanie funkcji związanych z zakupami kauczuku przez spółki przemysłowe należące do grupy Michelin. Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego A. Opis stanu faktycznego zakupów kauczuku naturalnego (ciąg dalszy) q Stomil kupuje kauczuk naturalny od SMPT zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Michelin w zakresie kupna surowców. · W tym przypadku "koszty bezpośrednie" są obliczane na podstawie średniotygodniowej ceny kauczuku na Giełdzie Towarowej w Singapurze powiększonej o koszty transakcji (np. koszty transportu, koszty finansowe). q Zakupy kauczuku naturalnego przez Stomil od SMPT nie są uregulowane umową pisemną ani umowami ramowymi. Stomil dokonuje zakupów od SMPT zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego A. Opis stanu faktycznego zakupów kauczuku naturalnego (ciąg dalszy) q Wartość transakcji: zakupy roczne Stomilu od SMPT

Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego A. Opis stanu faktycznego zakupów kauczuku naturalnego (ciąg dalszy) q Wartość transakcji: zakupy SMPT jako procent kosztów wytworzenia sprzedanych produktów Stomilu

Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego B. Analiza zgodności warunków zakupów kauczuku naturalnego dokonywanych przez Stomil z zasadą ceny rynkowej q Wybór metody ustalania cen transferowych do analizy transakcji. · Metoda CUP nie może zostać zastosowana, ponieważ zakupy od SMPT i zakupy na giełdzie towarowej nie są porównywalne. o charakter usług świadczonych przez SMPT na rzecz Stomilu powoduje występowanie niemożliwych do racjonalnego wyeliminowania różnic funkcjonalnych wpływających na różnice pomiędzy poziomem cen na giełdzie w Singapurze a poziomem cen płaconych przez Stomil · W istniejącym stanie faktycznym niemożliwe jest wiarygodne zastosowanie innych metod transakcyjnych (metody koszt plus i ceny odprzedaży). Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego B. Analiza zgodności warunków zakupów kauczuku naturalnego dokonywanych przez Stomil z zasadą ceny rynkowej (ciąg dalszy) · TNMM jest najbardziej wiarygodną metodą, którą można wykorzystać w celu zbadania charakteru rynkowego transakcji Stomilu z SMPT: o SMPT to w ujęciu ekonomicznym usługodawca pełniący stosunkowo proste funkcje. o SMPT zawiera transakcje jedynie ze spółkami z grupy Michelin, zawsze na takich samych zasadach. · W związku z powyższym zyski osiąganie przez SMPT są wyłącznie bezpośrednim wynikiem transakcji zawieranych przez ten podmiot ze spółkami przemysłowymi należącymi do Grupy Michelin. Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego B. Analiza zgodności warunków zakupów kauczuku naturalnego dokonywanych przez Stomil z zasadą ceny rynkowej (ciąg dalszy) q Metoda TNMM jest najbardziej odpowiednim testem ponieważ: · SMPT zawiera transakcje wyłącznie ze spółkami przemysłowymi należącymi do Grupy Michelin przyjmując w rozliczeniach te same zasady ustalania cen transferowych co w przypadku transakcji ze Stomilem; ceny transferowe ustalane w tych rozliczeniach mają bezpośredni wpływ na wyniki SMPT. o SMPT nie ponosi innych opłat, nie zawiera transakcji finansowych z podmiotami powiązanymi itp., które mogłyby pośrednio służyć do wytransferowaniu zysku z SMPT o Ponieważ ceny transferowe w transakcjach ze Stomilem oraz ze spółkami przemysłowymi należącymi do Grupy Michelin ustalane są zgodnie z tymi samymi zasadami, analiza ogólnej zyskowności SMPT jest rozwiązaniem właściwym. Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego B. Analiza zgodności warunków zakupów kauczuku naturalnego dokonywanych przez Stomil z zasadą ceny rynkowej (ciąg dalszy) · W związku z powyższym - o ile ogólne wyniki SMPT mieszczą się w zakresie wyznaczonym zgodnie z zasadą ceny rynkowej przez wyniki porównywalnych podmiotów niepowiązanych, można wnioskować, iż ceny transferowe przyjęte w transakcjach z podmiotami powiązanymi (w tym ze Stomilem) zostały ustalone zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego B. Analiza zgodności warunków zakupów kauczuku naturalnego dokonywanych przez Stomil z zasadą ceny rynkowej (ciąg dalszy) q Stosowanie metody TNMM: · ustaliliśmy zakres wykonywanych przez SMPT funkcji i podejmowanego ryzyka w celu ustalenia porównywalnych usługodawców · wykonaliśmy badania porównawcze usługodawców działających w Singapurze, które miały na celu ustalenie zakresu wyników zgodnego z zasadą ceny rynkowej · ze względu na charakter działalności SMPT i podmiotów porównywalnych ustaliliśmy, że narzut na całkowitych kosztach operacyjnych to najodpowiedniejszy wskaźnik poziomu rentowności dla porównania SMPT i porównywalnych podmiotów niepowiązanych działających w Singapurze. · załącznik do niniejszego raportu zawiera szczegółowy opis przyjętej metodologii i uzyskanych wyników

Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego B. Analiza zgodności warunków zakupów kauczuku naturalnego dokonywanych przez Stomil z zasadą ceny rynkowej (ciąg dalszy) q Ze względu na jakość danych dostępnych w Singapurze, opracowaliśmy dwa przedziały wyników zgodnych z zasadą ceny rynkowej: · kryteria porównywalności w tych dwóch przedziałach zostały zdefiniowane szeroko, · w jednym badaniu złagodziliśmy kryterium rynku geograficznego i uwzględniliśmy także spółki z Hongkongu.

Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego C. Wyniki analizy TNMM zakupów wewnątrzgrupowych Stomilu q Zakres wyników zgodnych z zasadą ceny rynkowej; nr 1 - wyłącznie spółki singapurskie · przedział zysków ustalony zgodnie z zasadą ceny rynkowej dla singapurskich spółek usługowych kształtuje się następująco:

Kwartyle Pierwszy kwartyl Mediana Trzeci kwartyl Narzut na całkowite koszty operacyjne 9,75% 9,78% 15,99%

q Zakres wyników zgodny z zasadą ceny rynkowej; nr 2 - spółki z Singapuru i Hong Kongu · przedział zysków ustalony zgodnie z zasadą ceny rynkowej dla spółek usługowych z Singapuru i Hong Kongu kształtuje się następująco: Kwartyle Pierwszy kwartyl Mediana Trzeci kwartyl Narzut na całkowite koszty operacyjne 3,15% 3,58% 9,22% Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego C. Wyniki analizy TNMM zakupów wewnątrzgrupowych Stomilu (ciąg dalszy) q Oczekiwalibyśmy, że zastosowanie metody TNMM wykaże, że SMPT osiąga zysk w przedziale pomiędzy pierwszym a trzecim kwartylem wyników spółek porównywalnych: · Fakt, że zyski SMPT są niższe od zysków osiąganych przez porównywalnych usługodawców, jasno wskazuje, że spółki przemysłowe należące do Grupy Michelin płacą w transakcjach z SMPT ceny niższe od cen określonych zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego C. Wyniki analizy TNMM dla zakupów wewnątrzgrupowych Stomilu (ciąg dalszy) q Porównanie narzutu na całkowite koszty operacyjne SMPT do przedziału rynkowego nr 1 Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego C. Wyniki analizy TNMM dla zakupów wewnątrzgrupowych Stomilu (ciąg dalszy) q Porównanie narzutu na całkowite koszty operacyjne SMPT do przedziału rynkowego nr 2

Analiza cen transferowych w transakcji kupna kauczuku naturalnego D. Wnioski q Uzyskiwana przez SMPT za lata obrotowe 1998 - 2001 marża na całkowitych kosztach operacyjnych kształtuje się poniżej przedziału wyników zgodnych z zasadą ceny rynkowej, zarówno w teście nr 1 jak i nr 2. · Powyższe sugeruje, że spółki przemysłowe z grupy Michelin płacą za usługi SMPT cenę nie wyższą niż kwota ustalona zgodnie z zasadą ceny rynkowej. q Ponieważ SMPT zawiera transakcje wyłącznie ze spółkami przemysłowymi należącymi do Grupy Michelin, a wszystkie spółki przemysłowe należące do Grupy Michelin zawierają transakcje z SMPT zgodnie z tą samą polityką cen transferowych, nie znaleźliśmy dowodów na poparcie twierdzenia, że Stomil płaci za kauczuk naturalny kupowany od SMPT cenę wyższą od ustalonej zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

VIII. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/ kupna gotowych opon Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon A. Omówienie polityki cen transferowych Grupy Michelin q W Grupie Michelin cena transferowa wyrobów gotowych w transakcji pomiędzy spółkami powiązanymi zależy od typu nabywcy. Jeśli Stomil (lub inna spółka przemysłowa należąca do Grupy Michelin) sprzedaje wyroby do: · spółek przemysłowych: marża brutto dzielona jest w stosunku od 65/35 do 80/20: o większą część całej marży brutto otrzymuje producent, · spółek handlowych: stosowana jest zmodyfikowana metoda ceny odprzedaży: o cena transferowa w sprzedaży ze spółek przemysłowych do spółek handlowych jest ustalana tak, aby spółka handlowa realizowała marżę operacyjną na poziomie 2%. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon A. Omówienie polityki cen transferowych Grupy Michelin (ciąg dalszy) q W kalkulacji ceny uwzględnia się rozmiar/wskaźnik prędkości danego rodzaju opon: · cena opon o większym rozmiarze jest wyższa od ceny opon o mniejszym rozmiarze (przy innych czynnikach niezmienionych), · cena za wskaźnik wyższej prędkości jest wyższa niż za wskaźnik niższej prędkości (przy innych czynnikach niezmienionych). q Niezależne od zakładu produkującego dany rodzaj opon ustalana jest jedna cena dla każdej grupy odbiorców tego rodzaju opon: · w świetle powyższego cena transferowa w transakcjach pomiędzy spółkami przemysłowymi jest ustalana na podstawie docelowego europejskiego współczynnika podziału marży brutto, · uzyskanie docelowego współczynnika podziału w każdej z zawieranych transakcji jest niemożliwe z uwagi na różnice w strukturze kosztów producentów. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon A. Omówienie polityki cen transferowych Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Uwagi ogólne dotyczące metody: · docelowa marża operacyjna w wysokości 2% dla spółek handlowych prawdopodobnie mieści się w przedziale wyników rynkowych na działalności dystrybucyjnej (poniżej przedstawimy test rzeczywistych zysków, jakie zostały osiągnięte), · wyciągnięcie ogólnych wniosków dotyczących podziału marży brutto pomiędzy spółkami przemysłowymi jest trudniejsze bez szczegółowej wiedzy na temat odpowiednich kategorii kosztów operacyjnych (próbę zbadania tego aspektu podejmiemy poniżej). Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon A. Omówienie polityki cen transferowych Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Docelowy zysk w wysokości 2% dla dystrybutorów sugeruje, że uzyskują oni wynagrodzenie jedynie za działalność rutynową, co oznacza, że w polityce cen transferowych Grupy Michelin dochód z wartości niematerialnych i prawnych jest alokowany do producentów, a nie dystrybutorów. · Jak wskazano w dalszej części raportu, najistotniejsze wartości niematerialne i prawne w grupie spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin są związane z wdrożeniami rozwiązań produkcyjnych. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu na sprzedaży na rynkach krajowych i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin q Ten test koncentruje się na weryfikacji charakteru rynkowego transakcji, których przedmiotem są opony gotowe, zawieranych przez Stomil ze spółkami należącymi do Grupy Michelin. · Jest to test o charakterze rynkowym, ponieważ na rynku krajowym Stomil realizuje sprzedaż do podmiotów niepowiązanych. o Transakcje krajowe nie są w 100% porównywalne, ponieważ sprzedaż dokonywana jest na innym poziomie rynku oraz występują różnice wykonywanych funkcji i podejmowanych ryzyk w obrocie krajowym. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) · Ponieważ jednak w obrocie krajowym Stomil uzyskuje zarówno marżę na działalności dystrybucyjnej jak i działalności produkcyjnej, a w wypadku sprzedaży eksportowej jedynie marżę na działalności produkcyjnej, należy uznać, że test ten jest pomocny do badania zgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej. o Innymi słowy, oczekiwalibyśmy co do zasady, że Stomil będzie osiągać wyższy zysk na sprzedaży krajowej niż na sprzedaży eksportowej.

Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Oczekiwania: Zyski osiągnięte przez Stomil na sprzedaży na rynku krajowym powinny być wyższe od zysków ze sprzedaży do spółek wchodzących w skład grupy Michelin. · Dlaczego? Stomil uzyskuje marżę zysku na sprzedaży na rynku krajowym zarówno z działalności produkcyjnej jak i dystrybucyjnej. Stomil jest też właścicielem znaków towarowych Stomil/Kormoran na rynku polskim. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Osiąganie przez Stomil zysku na sprzedaży dla innych spółek z Grupy Michelin na takim samym lub wyższym poziomie jak w przypadku sprzedaży na rynku krajowym, będzie stanowić potwierdzenie, że ceny transferowe Stomilu w transakcjach z podmiotami należącymi do Grupy Michelin są nie niższe od cen ustalanych zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Marża operacyjna realizowana przez Stomil na sprzedaży eksportowej do podmiotów należących do Grupy Michelin kształtowała się następująco:

Marża operacyjna Stomilu realizowana na sprzedaży eksportowej do podmiotów powiązanych Michelin

2001 2000 1999 1998 1997 1996 RAZEM

Sprzedaż 752.529 663.642 490.249 282.590 81.625 3.669 2.274.304

Zysk operacyjny 77.112 90.451 53.967 20.189 300 821 242.840

Marża zysku operacyjnego 10,25% 13,63% 11,01% 7,14% 0,37% 22,38% 10,68%

Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynku krajowym i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Marża operacyjna realizowana przez Stomil w transakcjach sprzedaży do podmiotów trzecich na polskim rynku Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1: Porównanie marży operacyjnej Stomilu ze sprzedaży na rynkach krajowych i sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Na podstawie powyższego wyznaczyliśmy następujący przedział rynkowy wyników: Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon B. Test 1 Wnioski q Zyski operacyjne osiągane przez Stomil z eksportu do spółek wchodzących w skład grupy Michelin generalnie mieszczą się w lub są powyżej przedziału pomiędzy pierwszym i trzecim kwartylem marż operacyjnych osiąganych na sprzedaży na polskim rynku w ciągu 4 z 6 lat. q Oznacza to, że zyski osiągane przez Stomil na sprzedaży do spółek wchodzących w skład Grupy Michelin są nie niższe od zysków ustalonych zgodnie z zasadą ceny rynkowej. q Z uwagi na gwałtowny wzrost wielkości eksportu Stomilu od roku 1996 do dzisiaj, zyski Stomilu z ostatnich lat są dla analizy cen transferowych znacznie bardziej istotne niż marża operacyjna osiągana na eksporcie w latach wcześniejszych. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon C. Test 2: Porównanie rentowności Stomilu i europejskich spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin q Ten test stanowi powtórzenie Testu 2 z części VI i koncentruje się na zgodności warunków transakcji, których przedmiotem są gotowe opony, zawieranych pomiędzy Stomilem a spółkami przemysłowymi należącymi do Grupy Michelin zasadą ceny rynkowej. · Test ten jest adekwatny w tej części niniejszego raportu, ponieważ opony gotowe są przedmiotem najbardziej znaczącej transakcji ze spółkami przemysłowymi Michelin. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon C. Test 2: Porównanie rentowności Stomilu i europejskich spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Oczekiwania: Jeżeli za wytwarzane przez siebie opony Stomil pobiera od innych spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin cenę zgodną z zasadą ceny rynkowej, to spółki przemysłowe nie powinny być bardziej rentowne od Stomilu. · Z drugiej strony, jeśli Stomil jest bardziej rentowny niż inne spółki przemysłowe należące do Grupy Michelin, jest to zgodne z twierdzeniem, że cena żądana przez Stomil od spółek przemysłowych jest nie niższa od ceny ustalanej zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon C. Test 2: Porównanie rentowności Stomilu i europejskich spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Udział wartości sprzedaży Stomilu do spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon

C. Test 2: Porównanie rentowności Stomilu i europejskich spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin (ciąg dalszy) Analiza cen transferowych w transakcjach sprzedaży/kupna gotowych opon C. Test 2: Porównanie rentowności Stomilu i europejskich spółek przemysłowych należących do Grupy Michelin (ciąg dalszy) q Marże zysku operacyjnego uzyskiwane przez Stomil oraz inne spółki przemysłowe należące do Grupy Michelin za lata obrotowe 1996 - 2001 kształtują się następująco:

Marża zysku operacyjnego

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Średnia ważona 96-01 Stomil 13,39% 7,40% 10,94% 12,61% 13,02% 9,41% 11,17% MIC 1 4,14% 2,98% 2,21% 1,60% 2,69% 3,23% 2,78%

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Stomil Olsztyn &lt;SOLS.WA> raport z badania ad hoc - część 3