Stomil Olsztyn <SOLS.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 46.767 tys. zł

Stomil Olsztyn <SOLS.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 46.767 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 387.155 315.526 1.550.042 1.307.756 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 49 56 201 253 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 365.220 299.560 1.463.915 1.236.655 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 21.935 15.966 86.127 71.101 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -295.524 -240.938 -1.141.218 -939.410 w tym: - od jednostek powiązanych 81 52 246 236 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -276.829 -227.400 -1.069.383 -881.127 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -18.695 -13.538 -71.835 -58.283 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 91.631 74.588 408.824 368.346 IV. Koszty sprzedaży -30.062 -27.768 -115.602 -107.775 V. Koszty ogólnego zarządu -23.116 -18.345 -93.097 -68.610 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 38.453 28.475 200.125 191.961 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.332 1.477 6.290 14.639 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 191 -86 757 210 2. Dotacje 0 0 - - 3. Inne przychody operacyjne 3.141 1.563 5.533 14.429 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -9.089 -4.341 -16.090 -15.530 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 566 0 - - 3. Inne koszty operacyjne -9.655 -4.341 -16.090 -15.530 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32.696 25.611 190.325 191.070 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 18.887 2.347 24.702 8.569 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 7 0 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Odsetki, w tym: 472 846 1.248 1.641 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 - - 5. Inne 18.415 1.501 23.447 6.928 XI. Koszty finansowe -863 -8.666 -16.924 -42.934 1. Odsetki, w tym: -1.946 -3.818 -11.816 -23.126 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 - - 4. Inne 1.083 -4.848 -5.108 -19.808 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 50.720 19.292 198.103 156.705 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 50.720 19.292 198.103 156.705 XV. Podatek dochodowy -3.953 -9.115 -45.315 -50.175 a) część bieżąca -578 2.226 -53.660 -46.518 b) część odroczona -3.375 -11.341 8.345 -3.657 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 0 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 46.767 10.177 152.788 106.530 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) - - - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych - - - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: STOMIL-OLSZTYN Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ