Stomil Sanok <STOM.WA> Uchwały Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał WZA.

Stomil Sanok <STOM.WA> Uchwały Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał WZA. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ WZA. Raport bieżący nr 2/2004 Zarząd STOMIL SANOK SA w Sanoku informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2004 r. akceptując kontynuowany przez Spółkę program outsourcingu: 1. Wyraziła zgodę na wniesienie przez Spółkę majątku Zakładu Energetycznego (Z-5) i Izby Pomiarowej (IP) do spółki zależnej STOMET Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku w zamian za udziały w tej Spółce. 2. Wyraziła zgodę na objęcie 100% udziałów w Spółce STOMIL RACHUNKOWOŚĆ Sp. z o.o. w zamian za wniesiony wkład pieniężny 250.000 złotych oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. 3. Odwołała ze stanowiska Członków Zarządu STOMIL SANOK S.A. Andrzeja Hołubowskiego Dyrektora Operacyjnego i Bronisławę Mazurkiewicz Dyrektora Finansowego w związku z zamiarem powierzenia tym osobom funkcji Prezesa Zarządu odpowiednio w STOMET Sp. z o.o. i STOMIL RACHUNKOWOŚĆ Sp. z o.o. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 23 stycznia 2004 r. Zarząd STOMIL SANOK SA w Sanoku informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 23 stycznia 2004 r., przedstawione zostaną następujące projekty uchwał: Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia w drodze publicznego wezwania Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 - 3 i §30 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie umarza 848.713 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście) akcji własnych Spółki STOMIL SANOK S.A. o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniu 7 listopada 2003r. 2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem 83 zł (osiemdziesiąt trzy złote) za jedną akcję, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie. §2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie akcji, o których mowa w §1 niniejszej uchwały i z zachowaniem obowiązku ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwaniem wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwów zgodnie w przepisami art. 456 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. §4 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki Na podstawie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: §1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.697.426 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), tj. do kwoty 5.092.284 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote) §2 Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie 848.713 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniu 7 listopada 2003r. §3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 848.713 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2004r. §4 Zezwala się na użycie kapitału zapasowego w kwocie 32.293.877,89 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 89/100) oraz kapitału rezerwowego w kwocie 36.451.875,11 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 11/100) na pokrycie skutków umorzenia 848.713 akcji zgodnie z uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2004r., powyżej ich wartości nominalnej. §5 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.092.284 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 2.546.142 (dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda." § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego. Uchwała nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji §1 Walne Zgromadzenie w celu doprecyzowania i zapewnienia wykonalności postanowień Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji ("Uchwała") dokonuje w Uchwale następujących zmian: 1/ w §9 Uchwały po wyrazach: "równowartość w złotych 15 (słownie: piętnastu) Euro" dodaje się wyrazy: "(lub po cenie wyższej, która jako najniższa będzie wymagana przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa)" 2/ w §10 ust. 2 i ust. 3 Uchwały po wyrazach: "stanowiących własność danego obligatariusza" dodaje się wyrazy: "w dniu ich nabycia od Powiernika" §2 Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji pozostają bez zmian. §3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Data sporządzenia raportu: 15-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ