Stomil Sanok <STOM.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.753 tys. zł

Stomil Sanok <STOM.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 3.753 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 73.073 51.846 263.027 202.527 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15.424 13.421 74.868 68.208 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 72.987 51.549 262.593 201.864 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 86 297 434 663 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, -57.763 -40.864 -199.154 -160.034 w tym: - od jednostek powiązanych -12.448 -10.548 -56.675 -53.884 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -57.671 -40.575 -198.715 -159.428 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -92 -289 -439 -606 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 15.310 10.982 63.873 42.493 IV. Koszty sprzedaży -4.277 -2.832 -12.423 -9.713 V. Koszty ogólnego zarządu -4.276 -3.780 -20.154 -16.466 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6.757 4.370 31.296 16.314 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.404 1.068 7.374 3.964 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 32 26 124 275 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 3.372 1.042 7.250 3.689 VIII. Pozostałe koszty operacyjne -4.776 -998 -12.380 -4.490 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne -4.776 -998 -12.380 -4.490 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.385 4.440 26.290 15.788 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 252 54 4.117 1.657 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 1.211 750 - od jednostek powiązanych - - 1.209 750 2. Odsetki, w tym: 142 410 1.576 881 - od jednostek powiązanych 1 7 33 103 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 110 -356 1.330 26 XI. Koszty finansowe -857 -161 -1.165 -224 1. Odsetki, w tym: -633 -3 -813 -66 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne -224 -158 -352 -158 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4.780 4.333 29.242 17.221 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 5 -7 28 -7 1. Zyski nadzwyczajne -126 - 28 - 2. Straty nadzwyczajne 131 -7 - -7 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 4.785 4.326 29.270 17.214 XV. Podatek dochodowy -1.032 -628 -9.010 -4.650 a) część bieżąca -1.052 -1.440 -9.235 -5.462 b) część odroczona 20 812 225 812 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3.753 3.698 20.260 12.564 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 20.260 12.564 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.284.647 4.526.472 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,73 2,78 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 4.673.003 - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,34 - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA Data sporządzenia raportu: 12-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ