Strzelec <STRE.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 2.949 tys. zł

Strzelec <STRE.WA> Strata netto w 1 kw. 2004 r. wyniosła 2.949 tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały
2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco /
01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od
31-03-2004 31-03-2003 04-05-2004 do 04-05-2004 do
04-05-2004 04-05-2004

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 19.713 22.898 - -
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 0 18.514 - -
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19.212 18.324 - -
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 501 4.574 - -
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 9.908 12.863 - -
w tym:
- od jednostek powiązanych 0 7.523 - -
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9.886 9.499 - -
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 3.364 - -
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 9.805 10.035 - -
IV. Koszty sprzedaży 10.895 9.514 - -
V. Koszty ogólnego zarządu 901 908 - -
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1.991 -387 - -
VII. Pozostałe przychody operacyjne 80 558 - -
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 516 - -
2. Dotacje 0 0 - -
3. Inne przychody operacyjne 72 42 - -
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 630 317 - -
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 - -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 - -
3. Inne koszty operacyjne 630 317 - -
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2.541 -146 - -
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 84 65 - -
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - -
- od jednostek powiązanych - - - -
2. Odsetki, w tym: 62 36 - -
- od jednostek powiązanych 0 7 - -
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 - -
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 - -
5. Inne 22 29 - -
XI. Koszty finansowe 472 966 - -
1. Odsetki, w tym: 469 387 - -
- dla jednostek powiązanych 0 0 - -
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 - -
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 - -
4. Inne 3 579 - -
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -2.929 -1.047 - -
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 - -
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 - -
2. Straty nadzwyczajne 0 0 - -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -2.929 -1.047 - -
XV. Podatek dochodowy 20 -95 - -
a) część bieżąca 20 0 - -
b) część odroczona 0 -95 - -
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 - -
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 - -
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -2.949 -952 - -
- - - -
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -10.945 -923 - -
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 50.000.000 25.000.000 - -
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,22 -0,04 - -
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - -


UWAGA. Pełna nazwa spółki: Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A.

Data sporządzenia raportu: 04-05-2004

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu