Swarzedz <ZEDZ.WA> 26/2003 nabycie przez Swarzędzką Fabrykę Mebli Sp. z o.o. akcji JFM S.A.

CA IB FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA
opublikowano: 08-05-2003, 20:04

Swarzedz <ZEDZ.WA> 26/2003 nabycie przez Swarzędzką Fabrykę Mebli Sp. z o.o. akcji JFM S.A. 26/2003 NABYCIE PRZEZ SWARZĘDZKĄ FABRYKĘ MEBLI SP. Z O.O. AKCJI JFM S.A.
Zarząd Swarzędz Meble S.A. informuje, iż w dniu 08.05.br. pomiędzy spółką zależną Swarzędzka Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (Kupujący) a Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) zawarta została umowa sprzedaży akcji Jarocińskich Fabryk Mebli S.A. Na mocy umowy SFM Sp. z o.o. nabywa 702 988 akcji JFM S.A. o wartości nominalnej 3,93 zł każda, stanowiących 37,39 % kapitału zakładowego spółki, za cenę 5 150 000,00 zł. Przeniesienie własności akcji na Kupującego nastąpi z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków umowy :
1. uzyskania przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy zgody Rady Nadzorczej na przeprowadzenie transkacji
2. przedstawienia Sprzedającemu przez Kupującego oświadczenia banku o zrzeczeniu się hipotek na nieruchomości położonej w Swarzędzu 3.złożenia przez Kupującego w sądzie postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji z nieruchomości położonej w Swarzędzu
4. ustanowienia przez Kupującego na rzecz Sprzedającego hipotek kaucyjnych na nieruchomości położonej w Swarzędzu w łącznej wysokości 5 150 000,00 zł
5. opłacenie przez Kupującego należnego od umowy podatku od czynności cywilnoprawnych
6. zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego SFM Sp. z o.o. (wniesienie aportem prawa własności nieruchomości położonej w Swarzędz).
Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni po ziszczeniu się ostatniego z warunków nastąpi przeniesienie własności akcji na Kupującego. Kupujący dokona zapłaty ceny za akcje w terminie 11 miesięcy, o ile do tego dnia nastąpi przeniesienie własności akcji. Strony ustaliły karę umowną na rzecz Sprzedającego w wysokości 1 500 000,00 zł w przypadu, gdy w terminie do dnia 31.07.br. nie zostanie przedstawione przez Kupującego oświadczenie banku o zrzeczeniu się hipotek na przedmiotowej nieruchomości. Zabezpieczeniem płatności ceny umowy oraz kary umownej jest ustanowienie hipotek kaucyjnych oraz oświadczenie Kupującego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, do kwoty 5 150 000,00 zł.
Ponadto Zarząd Swarzędz Meble S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 15/2003 z dnia 15.03.br., informuje, iż w dniu 08.05.br. aktem notarialnym pomiędzy Swarzędzką Fabryką Mebli Sp. z o.o. a Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. została podpisana przedwstępna umowa datio in solutum. Na mocy umowy Swarzędzka Fabryka Mebli Sp. z o.o. zostanie zwolniona z długu wobec Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. z tytułu zapłaty ceny za akcje JFM S.A., w zamian za przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Swarzędzu, co winno nastąpić w terminie 14 dni od spełnienia się warunków określonych w umowie przedwstępnej (powstanie zobowiązania związanego z zapłatą ceny za akcje, dokonanie wpisu SFM Sp. z o.o. jako użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Swarzędzu, zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego SFM Sp. z o.o., uzyskanie przez Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. zgody MSWiA na nabycie powyższej nieruchomości, uzyskanie zgody wierzycieli na wykreślenie obciążeń z KW dla powyższej nieruchomości i nie złożenie przez osoby uprawnione nowych wniosków o obciążenie przedmiotowej nieruchomości), nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy przedwstępnej.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.
Data sporządzenia raportu: 08-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: CA IB FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Swarzedz &lt;ZEDZ.WA&gt; 26/2003 nabycie przez Swarzędzką Fabrykę Mebli Sp. z o.o. akcji JFM S.A.