Swiecie <CELA.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 21.435 tys. zł

Swiecie <CELA.WA> Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 21.435 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 308.506 333.484 1.280.437 1.184.203 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 96.347 120.107 447.774 384.231 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 307.279 331.837 1.274.937 1.177.728 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.227 1.647 5.500 6.475 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 187.404 194.721 743.285 721.546 w tym: - od jednostek powiązanych 62.256 67.922 259.846 230.467 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 186.160 193.167 738.159 715.009 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.244 1.554 5.126 6.537 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 121.102 138.763 537.152 462.657 IV. Koszty sprzedaży 49.465 35.835 170.281 136.691 V. Koszty ogólnego zarządu 24.230 28.404 102.674 101.127 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 47.407 74.524 264.197 224.839 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2.580 4.924 7.209 7.683 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 873 - 2.058 1.439 2. Dotacje - 150 - 150 3. Inne przychody operacyjne 1.707 4.774 5.151 6.094 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4.013 9.846 11.111 10.264 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 1.261 - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3.379 8.585 8.388 8.720 3. Inne koszty operacyjne 634 - 2.723 1.544 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45.974 69.602 260.295 222.258 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 50.033 13.559 7.954 17.857 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 2.983 2.441 - od jednostek powiązanych - - 2.823 2.174 2. Odsetki, w tym: 282 149 1.672 1.905 - od jednostek powiązanych 147 - 256 - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - 5.293 - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - 8.117 - 10.343 5. Inne 49.751 - 3.299 3.168 XI. Koszty finansowe 68.945 14.506 77.602 35.435 1. Odsetki, w tym: 1.861 6.632 12.536 25.381 - dla jednostek powiązanych 137 2.515 1.985 2.515 2. Strata ze zbycia inwestycji 7.513 - 4.428 5.572 3. Aktualizacja wartości inwestycji 59.571 3.000 59.571 3.000 4. Inne - 4.874 1.067 1.482 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 27.062 68.655 190.647 204.680 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 27.062 68.655 190.647 204.680 XV. Podatek dochodowy 5.627 9.846 43.046 44.038 a) część bieżąca -6.855 8.526 59.452 54.614 b) część odroczona 12.482 1.320 -16.406 -10.576 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 21.435 58.809 147.601 160.642 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 147.601 160.642 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 50.000.000 50.000.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,95 3,21 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 50.000.000 50.000.000 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Frantschach Świecie S.A. Data sporządzenia raportu: 29-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ