Syndyk masy upadłości GRANPOL PL

Komunikat partnera
opublikowano: 21-08-2017, 09:03
aktualizacja: 21-08-2017, 09:10

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sławnie ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa GRANPOL PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sławnie, służącego do prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w zakresie przetwórstwa parafiny i produkcji granulatów parafinowych, na następujących warunkach:

1. przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo GRANPOL PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sławnie, w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, wierzytelności powstałych po dniu ogłoszenia upadłości oraz zobowiązań (zwane dalej przedsiębiorstwem);

2. w skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) nieruchomości stanowiące działki gruntu nr 474/1, 475/1, 475/3, 476/1, 477, 478/1 478/2, położone w Sławnie przy ul. Jana Pawła II 47 o łącznej powierzchni 3,93 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opocznie prowadzi księgi wieczyste nr: PT1O/00032308/7, PT1O/00033144/6, PT1O/00044976/7,

b) zbiór ruchomości służących do prowadzenia przedsiębiorstwa,

c) wierzytelności w łącznej kwocie 2 285 148,94 złotych (według stanu na dzień sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa), z tym zastrzeżeniem, że przedmiotem nabycia są wierzytelności według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (wskazana kwota może zatem ulec zmniejszeniu m.in. na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika),

3. cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 2 100 000,00 złotych (dwa miliony sto tysięcy złotych) brutto;

4. pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 25 września 2017 roku do godziny 15:00 na adres: Hubert Sidowski Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym nadpisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa Granpol Pl” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres);

5. przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 200 000,00 złotych na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 25 1090 1304 0000 0001 3282 3391 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert;

6. uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

7. przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza;

8. syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert;

9. wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza;

10. otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 26 września 2017 roku, godzina 12:00 w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, sala nr III (nowy budynek);

11. ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny;

12. przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert;

13. syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty;

14. uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy;

15. cena sprzedaży przedsiębiorstwa pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy (przed podpisaniem umowy);

16. szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 18 lipca 2017 roku zatwierdzone postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 27 lipca 2017 roku, w sprawie V GUp 27/16, wyłożone do wglądu w biurze syndyka masy upadłości (Kancelaria Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12), w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim (V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski) oraz w Internecie na stronie: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/granpol;

17. przedsiębiorstwo można oglądać w terminie do 25 września 2017 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (tel. 602 444 028 lub 692 625 004, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu