Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „NIKE” z siedzibą w Warszawie w upadłości podaje do wiadomości publicznej o prowadzonych przetargach w ramach postępowania upadłościowego

  • Komunikat partnera
opublikowano: 14-09-2022, 15:19
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Pierwszy przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest:

a) Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną 51/3 obręb 4-09-26 położonej przy ul. Teofila Piecyka 27 w Warszawie o powierzchni 999 m2, zabudowanej budynkiem biurowo – usługowym o powierzchni użytkowej 1.140,32 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA3M/00165695/0 za cenę nie niższą niż 3.886.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

b) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszych warunków przetargu, za łączną cenę nie niższą niż 88.211,90 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych 90/100).

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3.974.211,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście jedenaście złotych 90/100).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Drugi przetarg

1. Przedmiotem przetargu są:

a) Prawo własności lokalu użytkowego nr A2 położonego w Warszawie przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie o powierzchni 63,30 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA6M/00352094/6 wraz z udziałem w wysokości 256/12309 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA6M/00177106/3 za cenę nie niższą niż 327.449,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych),

b) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszych warunków przetargu, za łączną cenę nie niższą niż 2.551,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych).

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 330.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych),

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 9:40 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Trzeci przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kępa Skórecka, gm. Magnuszew, pow. kozienicki, woj. Mazowieckie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 110/1 i 111/1 o łącznej powierzchni 1,1601 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem RA1K/00048119/3.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) brutto.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 10:20 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Czwarty przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1171,00 m2 położonej przy ul Zielonych Sosen 16 w miejscowości Ławki, gm. Prażmów, pow. piaseczyński, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/13 z obrębu 0016 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 149,90 m2 i budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem WA1I/00019558/2.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 306.000,00 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Piąty przetarg

1. Przedmiotem przetargu są:

a) Prawo własności lokalu użytkowego położonego przy ul. Lutomierskiej 69 w Łodzi o powierzchni 96,24 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LD1M/00218157/0 wraz z udziałem w wysokości 38/1000 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LD1M/00059935/5 za cenę nie niższą niż 235.370,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),

c) ruchomości szczegółowo opisane w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszych warunków przetargu, za łączną cenę nie niższą niż 2.630,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści złotych).

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 238.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Szósty przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu użytkowego nr 46 położonego przy ul. Dużej 5D w Markach o powierzchni 66,30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00094044/7 wraz z udziałem w wysokości 663/276618 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00068546/5.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 218.000,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 12:20 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Siódmy przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu użytkowego nr 47 położonego przy ul. Dużej 5D w Markach o powierzchni 66,80 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00094040/9 wraz z udziałem w wysokości 668/276618 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem kw WA1W/00068546/5.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Ósmy przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest prawo w wysokości 1/80 części we współwłasności nieruchomości lokalowej niemieszkalnej położonej w wielostanowiskowym budynku garażu wielopoziomowego (nr G-3 – garaż dwupoziomowy) w Warszawie przy ul. Surowieckiego (działka ewidencyjna nr 26/8 z obrębu 1-10-08), na podstawie którego właścicielowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z dwóch miejsc postojowych oznaczonych nr 50 i 72 usytuowanych na górnym poziomie budynku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00445757/4, z którym to prawem związany jest udział w wysokości 1/80 części we współwłasności udziału w wysokości 160900/328870 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00442533/7.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 13:40 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Dziewiąty przetarg

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (sposób korzystania: grunty orne) położonej w miejscowości Wola Korycka Górna, gm. Trojanów, pow. garwoliński, woj. Mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 124/1 o łącznej powierzchni 1,4200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem SI1G/00065147/4.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) brutto.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 13 października 2022 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

4. Wymagane wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 października 2022 roku o godzinie 14:20 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.

Warunki przetargów, opis i oszacowanie oraz dodatkowe informacje dostępne w kancelarii Syndyka Jolanty Ogorzałek – Krzemińskiej: Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa pod numerem tel. (22) 375 73 80.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane