TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 19/2003 - część 1

TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 19/2003 - część 1 RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2003 Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5 w związku z § 66 ust. 5 Rozporządzenia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 grudnia 2003 r. podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "§ 1 Spółka Akcyjna, zwana dalej "Spółką" prowadzi działalność zgodnie z przepisami kodeksu handlowego oraz zgodnie z niniejszym statutem (zwanym dalej "Statutem")." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1 Spółka Akcyjna, zwana dalej "Spółką" prowadzi działalność zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z niniejszym statutem (zwanym dalej "Statutem")." UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany tytułu rozdziału II Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia tytuł rozdziału II Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI." UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "§ 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: 1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z, 2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z, 3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51, 4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, 5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z, 6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z, 7. przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z, 8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z, 9. pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z, 10. wydawanie książek - PKD 22.11.Z, 11. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z, 12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z, 13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z, 14. reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z, 15. reklama - PKD 74.40.Z, 16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A, 17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A, 18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z, 19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z, 20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z, 21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, 22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z, 24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6 Przedmiotem działalności spółki jest: 1. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji - PKD 30.02.Z, 2. produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych - PKD 32.10.Z, 3. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51, 4. handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, 5. działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z, 6. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKD 72.10.Z, 7. przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z, 8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących - PKD 72.50.Z 9. pozostała działalność związana z informatyką - PKD 72.60.Z, 10. wydawanie książek - PKD 22.11.Z, 11. wydawanie gazet - PKD 22.12.Z, 12. działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 22.22.Z, 13. działalność usługowa związana z poligrafią pozostała - PKD 22.25.Z, 14. reprodukcja komputerowych nośników informacji - PKD 22.33.Z, 15. reklama - PKD 74.40.Z, 16. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - PKD 74.20.A, 17. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A, 18. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych - PKD 45.31.Z, 19. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42.Z, 20. magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12.Z, 21. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, 22. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 23. działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.Z, 24. transmisja danych i teleinformatyka - PKD 64.20.C." UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany tytułu rozdziału III Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "III. KAPITAŁ AKCYJNY." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia tytuł rozdziału III Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY." UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "§ 7 Kapitał akcyjny wynosi 5.668.672 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 5.668.672 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na: 1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy wynosi 5.668.672 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 5.668.672 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na: 1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C." UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "1. Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki może nastąpić w szczególności: (1) w drodze emisji nowych akcji opłacanych bądź pokrywanych wkładem niepieniężnym przez inwestorów, (2) przez zwiększenie wartości nominalnej wyemitowanych już akcji w drodze przeniesienia do kapitału akcyjnego części bądź całości środków kapitałów rezerwowych lub funduszy specjalnych albo części środków kapitału zapasowego przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w art. 427 § 5 Kodeksu handlowego, (3) przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części bądź całości środków kapitałów rezerwowych lub funduszy specjalnych albo części środków kapitału zapasowego z zachowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 427 § 5 Kodeksu handlowego, w drodze emisji akcji gratisowych z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności: (1) w drodze emisji nowych akcji opłacanych bądź pokrywanych wkładem niepieniężnym przez inwestorów, (2) przez zwiększenie wartości nominalnej wyemitowanych już akcji w drodze przeniesienia do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitałów rezerwowych lub funduszy specjalnych albo części środków kapitału zapasowego przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, (3) przez przeniesienie do kapitału zakładowego części bądź całości środków kapitałów rezerwowych lub funduszy specjalnych albo części środków kapitału zapasowego z zachowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, w drodze emisji akcji gratisowych z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji." UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "§ 9 Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału akcyjnego albo z czystego zysku, w tym z nie podzielonego zysku za lata ubiegłe zgromadzonego w kapitale zapasowym, rezerwowym lub funduszach specjalnych. Warunki i tryb umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "§ 9 Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego albo z zysku, w tym z nie podzielonego zysku za lata ubiegłe zgromadzonego w kapitale zapasowym, rezerwowym lub funduszach specjalnych. Warunki i tryb umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie." UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 11 ust. 3 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania przez Walne Zgromadzenie - na podstawie ich własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału akcyjnego, złożony na piśmie i podający powody, dla których nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania przez Walne Zgromadzenie - na podstawie ich własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego, złożony na piśmie i podający powody, dla których Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma się odbyć." UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 11 ust. 5 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "5. O ile kodeks handlowy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej - uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: "5. O ile kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej - uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych." UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "§ 12 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w kodeksie handlowym i niniejszym Statucie, w tym w szczególności: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków; (2) powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat; (3) zmiana Statutu; (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego; (5) połączenie (fuzja) lub przekształcenie Spółki; (6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania; (7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki; (8) emisja obligacji; (9) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki; (10) umorzenie akcji Spółki; (11) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi; (12) wyznaczanie i odwoływanie likwidatorów Spółki; (13) /skreślony/; (14) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmian; (15) odwoływanie członków Zarządu; (16) powoływanie członków Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 20 ust. 1; (17) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 2. W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), (13), (14) uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 12 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 12 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności: ( 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; (2) powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat; (3) zmiana Statutu; (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; (5) połączenie (fuzja) lub przekształcenie Spółki; (6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania; (7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki; (8) emisja obligacji; (9) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody powstałej przy zakładaniu Spółki; (10) umorzenie akcji Spółki; (11) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi; (12) wyznaczanie i odwoływanie likwidatorów Spółki; (13) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmian; (14) odwoływanie członków Zarządu; (15) powoływanie członków Zarządu oraz określanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 20 ust. 1; (16) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 2. W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), (13), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami." UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 15 ust. 3 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: "3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku oraz odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia zwołania." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 15 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki, lub członka Rady. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku oraz odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia zwołania." UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "1. Uchwała Rady Nadzorczej ma moc wiążącą, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie za pomocą pisemnego zawiadomienia lub faksu doręczonego lub przesłanego przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia, o ile wszyscy członkowie nie postanowią inaczej na piśmie." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "1. Uchwała Rady Nadzorczej ma moc wiążącą, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie za pomocą pisemnego zawiadomienia lub faksu, zawierającego proponowany porządek obrad i doręczonego lub przesłanego przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia." UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: 2. "Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbywać za pomocą środków telekomunikacyjnych (telefonu, faxu, internetu, itp.) w taki sposób, który pozwala na wzajemną komunikację wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej; uchwały podjęte w czasie takiego posiedzenia-telekonferencji są ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących w nim udział. W przypadku posiedzenia-telekonferencji za miejsce jej odbycia oraz sporządzenia protokołu będzie uważane miejsce, w którym znajduje się Przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego Zastępca. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w drodze pisemnego głosowania, zgodnie z przepisami prawa." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 2. "Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbywać za pomocą środków telekomunikacyjnych (telefonu, faxu, internetu, itp.) w taki sposób, który pozwala na wzajemną komunikację wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej; uchwały podjęte w czasie takiego posiedzenia-telekonferencji są ważne pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. W przypadku posiedzenia-telekonferencji za miejsce jej odbycia oraz sporządzenia protokołu będzie uważane miejsce, w którym znajduje się Przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego Zastępca. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w drodze pisemnego głosowania, zgodnie z przepisami prawa." UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje w § 16 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych." UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "§ 18 Zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego regulaminu, który jest przyjęty przez założycieli Spółki." Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 18 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "§ 18 Zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej." UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX S.A. w Bielsku Białej w sprawie zmiany § 19 ust. 2 pkt 1, 2 i 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat; (2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat; (6) zezwalanie członkom Zarządu na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ