TEKST-Komunikat po posiedzeniu - część III

TEKST-Komunikat po posiedzeniu - część III WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w dniach 28-29 października 2003 roku: III. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe, kurs walutowy Wg danych informacji przyspieszonej we wrześniu 2003 r. w porównaniu do stanu na koniec sierpnia podaż pieniądza M3 wzrosła o 1,9 mld zł (0,6%). Roczne tempo wzrostu M3 wyniosło 3,1%, co stanowi poziom najwyższy od maja 2002 r. Jednakże obserwowany wzrost wynikał w znacznej mierze z deprecjacji złotego względem euro. Po usunięciu różnic kursowych miesięczny przyrost M3 wyniósł 1,0 mld zł (0,3%). Głównym czynnikiem powodującym wrześniowy wzrost M3 było zwiększenie depozytów przedsiębiorstw o 3,2 mld zł (5,5%). Po skorygowaniu o różnice kursowe depozyty te wzrosły o 2,8 mld zł. (4,9%). Roczne tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw we wrześniu przyjęło wartość 20,9%, co stanowi najwyższy poziom od lipca 2000 r. Tak wysoki przyrost zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw jest zjawiskiem nietypowym dla września. We wrześniu miał miejsce dalszy spadek depozytów gospodarstw domowych o 0,6 mld zł (-0,3%). Po wyeliminowaniu różnic kursowych stan depozytów gospodarstw domowych zmniejszył się o 1,2 mld zł (-0,6%). Utrzymujące się od lipca 2002 r. ujemne roczne tempo wzrostu zobowiązań wobec gospodarstw domowych wyniosło we wrześniu br. -6,3%. Spadek ten jedynie w niewielkim stopniu związany był z wykorzystaniem przez gospodarstwa domowe alternatywnych form oszczędzania. We wrześniu wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w posiadaniu gospodarstw domowych, związany z zakupem nowych jednostek uczestnictwa, był równy 0,4 mld zł, co stanowi najniższy przyrost od ponad roku. W porównaniu do stanu na koniec sierpnia br. we wrześniu nastąpił nieznaczny spadek pieniądza gotówkowego w obiegu (-0,1%). Jednakże roczne tempo wzrostu gotówki w obiegu jest nadal wysokie . na koniec września wyniosło 16%. Po stronie czynników kreacji, należności ogółem wzrosły nominalnie o 3,6 mld zł (1,4%), co jednak w całości wynikało ze zmian kursu złotego. Przyrost należności od gospodarstw domowych wyniósł 2,6 mld zł (2,7%), a po wyeliminowaniu różnic kursowych wzrost ten był równy 1,1 mld zł (1,2%). Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło 10,2%. Przyrost należności od gospodarstw domowych w znacznej mierze wynikał ze wzrostu kredytów przeznaczonych na finansowanie zakupu nieruchomości. Nominalny wzrost należności od przedsiębiorstw wyniósł 0,9 mld zł (0,7%), jednak po wyeliminowaniu różnic kursowych należności od tego sektora zmniejszyły się o 0,9 mld zł (-0,6%). Roczne tempo wzrostu zadłużenia kredytowego przedsiębiorstw uległo zmniejszeniu z 1,9% w sierpniu do 1,6% we wrześniu br. We wrześniu br. średni kurs złotego w ujęciu nominalnym osłabił się wobec euro oraz dolara amerykańskiego odpowiednio o 2,3% oraz 1,6%. W ciągu trzech tygodni października br. średni kurs złotego wobec euro ponownie osłabił się o 2,4% i wynosił 4,57 PLN wobec średniej we wrześniu 4,47 EUR/PLN. Odmiennie zachował się kurs dolara amerykańskiego, którego średnia w tym czasie wyniosła 3,90 PLN wobec 3,98 USD/PLN we wrześniu, co oznaczało umocnienie złotego o 2,0%. Duży wpływ na kształtowanie się kursu złotego miał kurs krzyżowy EUR/USD, którego średnia w ciągu trzech tygodni października wyniosła 1,17 EUR/USD wobec średniej 1,13 EUR/USD we wrześniu. W porównaniu ze stanem z ostatniego dnia sierpnia, 28 października br. kurs złotego był słabszy wobec euro o 6,9% i mocniejszy wobec dolara amerykańskiego o 0,5%. IV. Ceny, oczekiwania inflacyjne We wrześniu br., roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 0,9% wobec 0,7% w sierpniu br. Wzrost dwunastomiesięcznej inflacji wynika ze wzrostu cen paliw (5,1%), cen użytkowania mieszkania i nośników energii (2,8%) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (0,5%). Niższe niż we wrześniu ub. r. były natomiast ceny odzieży i obuwia oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Inflacja netto we wrześniu 2003 r. w skali rocznej wyniosła 0,9 %. Natomiast miesięczny wskaźnik inflacji netto ukształtował się na poziomie 0,1%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. ceny producentów w przemyśle były wyższe o 1,9% (w sierpniu wzrosły o 1,8%, a w lipcu o 1,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły, tak jak w sierpniu br., o 0,4 %. W październiku br. prognozowana przez analityków bankowych stopa inflacji na wrzesień 2004 r. wyniosła 2,3%, tj. tyle samo co we wrześniu br. Średnioroczna dynamika cen prognozowana na 2004 r. wyniosła 2,0%, tj. o 0,2 pkt. proc. mniej niż we wrześniu br. Stopa inflacji przewidywana na koniec 2003 r. obniżyła się o 0,1 pkt. proc. do poziomu 1,3%. Oczekiwania przez osoby prywatne stopa wzrostu cen w ciągu najbliższego roku pozostała w październiku br. na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 0,7%. ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ