TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w 25-26 V-część II

Paweł Kubisiak, Paweł Zielewski
26-05-2004, 16:40

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w 25-26 V-część II WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy treść komunikatu po posiedzeniu Rady
Polityki Pieniężnej (RPP) w dniach 25-26 maja 2004 roku:
Uwarunkowania zewnętrzne
Wskaźniki aktywności gospodarczej z kwietnia br. nie zmieniły generalnie obrazu
koniunktury międzynarodowej, jaki kształtuje się od początku bieżącego roku.
W gospodarce USA rośnie dynamika popytu inwestycyjnego, co potwierdziły dane o wzroście
gospodarczym w I kwartale br. (inwestycje wzrosły wobec I kwartału 2003 r. o 9,2% i
były najbardziej dynamicznym składnikiem popytu krajowego). Utrzymujące się na wysokim
poziomie wskaźniki koniunktury przedsiębiorstw, rosnące tempo napływu zamówień do
przemysłu przetwórczego oraz silny wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu br.
pozwalają oczekiwać kontynuacji ożywienia w gospodarce amerykańskiej w II kwartale br.
Brak jest natomiast nadal wyraźnych sygnałów o trwałej poprawie koniunktury w strefie
euro. Źródłem przyśpieszenia wzrostu w I kwartale br. w większości gospodarek tego
regionu był popyt zewnętrzny. Nie widać natomiast oznak poprawy popytu krajowego, w tym
konsumpcyjnego. Dane za I kwartał br. dotyczące aktywności handlu detalicznego oraz
zaufania gospodarstw domowych w głównych krajach strefy euro potwierdzają utrzymującą
się już od 2 lat słabość popytu konsumpcyjnego w tym regionie.
W kwietniu br. uwidoczniły się już efekty inflacyjne silnego wzrostu cen ropy
naftowej, czego potwierdzeniem jest wyraźne przyśpieszenie cen produkcji w większości
gospodarek. Wobec umacniających się oznak ożywienia w gospodarce USA zwiększyły się
oczekiwania rynku na podwyżkę stóp procentowych przez FED.
Średnia cena ropy naftowej Brent wyniosła w kwietniu 2004 r. 33,4 USD/b. W miesiącu
tym następował systematyczny wzrost cen (o 4,2 USD, tj o 14%). Tendencja ta utrzymała
się również w I połowie maja br., kiedy to cena ropy osiągnęła poziom blisko 40 USD/b,
a więc najwyższy do 1990 roku. Silna presja na wzrost cen ropy związana była ze
zwiększeniem napięcia na Bliskim Wschodzie. Rozszerzenie działań wojennych w Iraku i
nasilenie ataków na infrastrukturę naftową stanowi zagrożenie dla ciągłości dostaw.
Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w wielu częściach świata sprawiło, że
Międzynarodowa Agencja Energetyki ponownie podniosła prognozę wzrostu światowego popytu
na ropę. Zgodnie z tymi przewidywaniami popyt na ropę w bieżącym roku zwiększy się o 2
mln b/d, a więc najwięcej od 1988 r. Dodatkowo do wzrostu ceny ropy przyczyniło się
obniżenie się na początku maja br. zapasów benzyny.
W maju br. Departament Stanu ds. Energii podwyższył prognozę cen ropy na 2004 r. do
34,7 USD/b, a więc aż o 3,3 USD w porównaniu z prognozą z kwietnia br. Od początku roku
prognoza cen została podwyższona przez tę instytucję o 6,4 USD.
Sytuacja gospodarcza w kraju
Według wstępnych szacunków NBP, tempo wzrostu PKB w I kwartale 2004 r. było
znacznie wyższe niż w IV kwartale 2003 r. i wyniosło ok. 6,4%. O dynamizacji tempa
wzrostu PKB zadecydował szybszy wzrost konsumpcji i eksportu przy relatywnie niskim
imporcie.
Szacuje się, że w I kwartale br. spożycie indywidualne było wyższe niż przed rokiem
o ok. 4,6%. Na podobnym poziomie ukształtował się wzrost siły nabywczej dochodów do
dyspozycji gospodarstw domowych, o czym zadecydowało najwyższe od początku 2002 r.
tempo wzrostu dochodów z pracy najemnej oraz dochodów z działalności gospodarczej na
własny rachunek w pozarolniczych sekcjach gospodarki. Szacuje się, że w I kwartale br.
eksport był wyższy niż przed rokiem o 18,8%, szczególnie za sprawą rosnącej sprzedaży
za granicę wyrobów przemysłu przetwórczego i usług.
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kwartale 2004 r. ukształtowała się
zdecydowanie korzystniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Świadczy o tym
znaczna poprawa wszystkich wskaźników efektywności i wzrost odsetka przedsiębiorstw
wykazujących zysk netto (o ok. 10 pkt. proc.).Wynik na działalności operacyjnej w
sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2004 r. wzrósł w porównaniu z I kwartałem 2003 r.
o 75,6%, a wynik finansowy netto – ponad 4-krotnie, osiągając poziom 13,4 mld. zł. W
porównaniu z I kwartałem 2003 r. o ponad 50% zmalały straty na działalności finansowej,
przy równoczesnym wzroście zysku na sprzedaży produktów, towarów i materiałów (o prawie
70%).
Poprawiły się w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku wskaźniki obrazujące
efektywność sektora przedsiębiorstw. Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu
działalności zmniejszył się o 3,1 pkt. proc. dzięki szybszemu wzrostowi przychodów z
całokształtu działalności gospodarczej (wzrost o 19,6%) niż kosztów z tej działalności
(wzrost o 15,8%). Wskaźnik płynności I stopnia wzrósł o 6 pkt. proc, przekraczając
poziom 20% uznawany za bezpieczny z punktu widzenia płynności gotówkowej. Wskaźnik
płynności powyżej 20% uzyskało 35,7% przedsiębiorstw.
Poprawę wskaźników poziomu kosztów oraz wskaźników rentowności obrotu brutto i
netto odnotowano we wszystkich sekcjach. Poprawiła się też, w porównaniu z obserwowaną
przed rokiem, sytuacja ekonomiczno-finansowa eksporterów, podstawowe relacje
efektywnościowe były w tej grupie przedsiębiorstw korzystniejsze niż w
przedsiębiorstwach ogółem (z wyjątkiem wskaźnika płynności I stopnia).
W marcu 2004 r. ponownie zmniejszył się deficyt na rachunku obrotów bieżących. Jednak
jego obniżenie było wyraźnie słabsze niż w dwóch poprzednich miesiącach br. W
porównaniu z marcem 2003 r. deficyt obrotów bieżących zmniejszył się o 50 mln EUR i
wyniósł 520 mln EUR. Na obniżenie się ujemnego salda obrotów bieżących wpłynął wzrost
dodatniego salda usług (spowodowany podobnie, jak w poprzednim miesiącu wysokim
wzrostem eksportu – najwyższym, jaki odnotowano w bilansie na bazie transakcji - i
jednoczesnym obniżeniem się importu) oraz zmniejszenie się ujemnego salda dochodów.
Negatywny wpływ na zmianę salda rachunku obrotów bieżących miał wzrost deficytu w
obrotach towarowych. Pogłębienie się ujemnego salda obrotów towarowych w marcu 2004 r.
(o 200 mln EUR) było największe, jakie nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch lat. Wynikało
to z wyższej dynamiki importu (11,7% w porównaniu z marcem 2003 r.) niż eksportu
(wzrost o 8,5%). W kierunku pogłębienia się deficytu na rachunku obrotów bieżących
oddziaływało także obniżenie się dodatniego salda transferów.
Od początku br. deficyt obrotów bieżących zmniejszył się o 1,2 mld EUR. W ciągu
pierwszych trzech miesięcy br. na poprawę salda rachunku obrotów bieżących wpłynął
przede wszystkim wzrost nadwyżki wymiany usług, a także obniżenie się deficytu obrotów
towarowych i dochodów. Niższa niż w I kwartale ub.r. była natomiast nadwyżka transferów
bieżących. W okresie styczeń-marzec 2004 r. wartość eksportu wzrosła o 12,8%, natomiast
wartość importu zwiększyła się o 8,5%. O ile w porównaniu z poprzednimi miesiącami
nastąpiło obniżenie się dynamiki eksportu, to po stronie importu – obserwowane jest
przyspieszenie tempa wzrostu. W porównaniu z okresem styczeń-marzec 2003 r. dynamika
importu w br. była prawie trzykrotnie wyższa (wówczas wartość importu zwiększyła się o
3,3%). Wyższym wzrostem niż w roku poprzednim odznaczał się także eksport (w okresie
pierwszych miesięcy ub. r. zwiększył się on o 8,3%).
Opublikowane przez GUS wstępne dane o wzroście produkcji przemysłowej po raz
kolejny były wyższe od oczekiwań rynku. W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu
przekroczyła poziom sprzed roku o 21,9%. Utrzymał się bardzo wysoki wzrost produkcji
przetwórstwa przemysłowego, której wolumen przekroczył poziom sprzed roku o 25,2%.
Produkcja budowlano-montażowa, po pierwszym od czterech lat znaczącym wzroście
odnotowanym w marcu (o 6,2% po korekcie), w kwietniu br. przekroczyła poziom sprzed
roku aż o 25,8%. Tak wysoki wzrost jest, w naszej ocenie, po części wynikiem
nadrabiania dużych strat ze stycznia i lutego, niemniej jednak skala wzrostu jest
zaskakująca i świadczy o faktycznym ożywieniu w branży.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80,
warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Kubisiak, Paweł Zielewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w 25-26 V-część II