TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 16-17 XII cz. II

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 16-17 XII cz. II WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy drugą część komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 16-17 grudnia 2004 I. Ocena sytuacji gospodarczej Uwarunkowania zewnętrzne W listopadzie br. umacniały się sygnały ożywienia w gospodarce światowej. W Stanach Zjednoczonych indeksy obrazujące bieżącą, jak i oczekiwaną koniunkturę osiągały historycznie wysokie poziomy. Wzrosły zarówno wskaźniki aktywności w przemyśle, jak i wskaźniki zaufania amerykańskich konsumentów. Optymizm gospodarstw domowych potwierdzało wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w USA (od sierpnia br. utrzymuje się ono na poziomie 6-7%). W strefie euro stopniowa poprawa nastrojów przedsiębiorstw utrzymuje się od sierpnia br. Pojawiły się także, chociaż słabsze niż w USA, sygnały poprawy nastrojów konsumentów. W listopadzie 2003 r. ceny ropy naftowej Brent utrzymywały się nadal na wysokim poziomie, okresowo osiągając poziom 30 USD za baryłkę. Średnia cena wyniosła 28,8 USD/b. Do podtrzymania wysokich cen przyczyniło się ponowne zmniejszenie zapasów surowej ropy. W końcu listopada br. ich poziom w USA był niższy o 9,3 mln b/d w porównaniu z końcem października. W grudniu 2003 r. Departament Stanu ds. Energii podwyższył prognozę średniorocznej ceny ropy naftowej w 2004 r. - z 25,9 USD/b. do 27,9 USD/b. Sytuacja gospodarcza w kraju Październik 2003 r. był drugim miesiącem z kolei, kiedy na rachunku obrotów bieżących odnotowano dodatnie saldo. W październiku br. nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wyniosła 200 mln EUR, co oznacza, że w porównaniu z październikiem ub.r. saldo obrotów bieżących poprawiło się o 780 mln EUR. Po dziesięciu miesiącach 2003 r. ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących wyniosło 2,5 mld EUR, co oznacza, że zmniejszyło się ono w porównaniu z okresem styczeń-październik 2002 r. o 3,4 mld EUR. Najsilniej na poprawę salda rachunku obrotów bieżących oddziaływało obniżenie deficytu płatności towarowych, co było efektem wysokiej dynamiki wpływów z eksportu. W październiku br. wartość wpływów z eksportu, w porównaniu do października 2002 r., zwiększyła się o 12,1%, tj. prawie dwukrotnie szybciej niż w całym okresie od stycznia do października 2003 r. (6,5%). Wartość importu, w porównaniu z październikiem 2002 r., obniżyła się o 0,9%, a od początku roku o 0,2%. W okresie od stycznia do listopada 2003 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 2,6%, podczas gdy przed rokiem wzrost ten wynosił 3,5%. Realny wzrost wynagrodzeń w okresie jedenastu miesięcy br. wyniósł 1,9%, podczas gdy przed rokiem 1,5 %. Zwiększenie rocznej dynamiki wynagrodzeń w listopadzie br. (4,1% nominalnie i 2,5% realnie) wynika z niskiego wzrostu płac w listopadzie 2002 r. (efekt bazy). II. Sytuacja w sektorze finansów publicznych W okresie 11 miesięcy br. łączne dochody budżetu państwa były nominalnie wyższe o 6,8 mld zł (o 5,2%) w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, natomiast stopień realizacji planu rocznego osiągnął jedynie 88,2%, co jest wynikiem gorszym niż w roku ubiegłym. Mimo odnotowanych, w ostatnich dwóch miesiącach br., większych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków pośrednich, ich zaplanowane wielkości roczne nie zostaną zrealizowane. Poniżej planu rocznego ukształtują się również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Stopień realizacji planu dochodów podatkowych osiągnął po listopadzie br. 87,5%, czyli mniej niż w roku 2002. Wydatki budżetu państwa po listopadzie br. wyniosły 172,8 mld zł, tj. 3,2% powyżej wielkości sprzed roku, i osiągnęły one 88,9% wielkości zapisanej w ustawie budżetowej. Na koniec listopada br. deficyt budżetu państwa wyniósł ok. 35,5 mld zł, co oznacza, że wykorzystano 91,8% limitu rocznego, czyli mniej niż w roku ubiegłym. Ocenia się, iż deficyt budżetowy zrealizowany zostanie w granicach ustawowych, m.in. dzięki realizowanemu już dostosowywaniu wydatków do przewidywanych niższych dochodów. Sytuacja pozostałych jednostek sektora finansów publicznych nie uległa istotnej zmianie po 11 miesiącach br. Zarówno Fundusz Pracy, jak i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykazują deficyt i utrzymują wysokie zadłużenie w systemie bankowym. Ponadto ZUS nie przekaże do OFE pełnej kwoty zaplanowanych na 2003 r. składek ubezpieczeniowych, co wpłynie na wzrost deficytu ekonomicznego sektora finansów publicznych. Ze względu na niższe niż planowano wpływy ze składek zdrowotnych w trudnej sytuacji znajduje się także Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to prawdopodobnie dalsze narastanie zobowiązań wymagalnych służby zdrowia. Aktualna sytuacja jednostek sektora finansów publicznych wskazuje, iż deficyt ekonomiczny całego sektora finansów publicznych ukształtuje się w 2003 r. na poziomie ok. 5,4% PKB, tj. o 0,3 pkt. proc. wyżej od ubiegłorocznego. ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ