TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 16-17 XII cz. III

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 16-17 XII cz. III WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy trzecią część komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 16-17 grudnia 2003 III. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe, kurs walutowy Wg danych informacji przyspieszonej - w listopadzie 2003 r. w porównaniu ze stanem na koniec października br. - podaż pieniądza M3 wzrosła o 0,05 mld zł (0,0%). Po usunięciu różnic kursowych miesięczny przyrost M3 wyniósł 0,6 mld zł (0,2%). Roczne tempo wzrostu M3 wyniosło 5,7%, jednak wielkość ta jest w znacznej mierze efektem bazy. W listopadzie 2002 r. zakup obligacji bankowych, odpływ środków z depozytów bankowych do funduszy inwestycyjnych oraz różnice kursowe spowodowały zmniejszenie się agregatu M3. W listopadzie br. sytuacja uległa odwróceniu, gdyż została wykupiona część wyemitowanych w ub. r. obligacji bankowych, a część środków zostało wycofanych z funduszy obligacyjnych i ulokowanych na rachunkach bankowych. Głównym czynnikiem powodującym listopadowy wzrost M3 był przyrost depozytów niemonetarnych instytucji finansowych o 1,5 mld zł (18,7%). Wzrost ten odzwierciedlał wzrost lokat krótkoterminowych wpłacanych przez niebankowe domy maklerskie oraz fundusze inwestycyjne. Środki te pochodziły m.in. z subskrypcji na certyfikaty inwestycyjne oraz z wykupu emitowanych przed rokiem obligacji bankowych. W listopadzie br. miesięczny przyrost depozytów gospodarstw domowych wyniósł 0,3 mld zł (0,1%), a po usunięciu różnic kursowych o 0,7 mld zł (0,4%). Wzrost wartości depozytów złotowych był związany z umarzaniem jednostek uczestnictwa w funduszach obligacyjnych oraz z wykupem obligacji bankowych. W listopadzie odnotowano zmniejszenie się wartości aktywów netto ogółu funduszy inwestycyjnych o ok. 1,0 mld zł, z tego w wyniku odpływu środków o ok. 0,5 mld zł. Roczne tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych było nadal ujemne i wyniosło -3,3%. Po raz pierwszy od marca br. obniżyła się wartość depozytów przedsiębiorstw (o 0,3 mld zł, tj. o 0,5%). Roczne tempo zmian tej kategorii pozostało jednak wysokie i wyniosło 25,1%. W porównaniu do stanu na koniec października br. w listopadzie przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków wyniósł 0,6 mld zł (1,2%). Roczne tempo wzrostu tej kategorii wzrosło do 18,2%. Przyrost pieniądza gotówkowego był związany z zapadnięciem 2-letnich lokat bankowych zakładanych w listopadzie 2001 r. w celu uniknięcia podatku od przychodów odsetkowych, wykupem emitowanych w ub. r. obligacji bankowych, jak i wycofywaniem przez osoby prywatne środków z funduszy obligacyjnych. Po stronie czynników kreacji, należności ogółem wzrosły w listopadzie nominalnie o 3,2 mld zł (1,2%). Przyrost należności od przedsiębiorstw wyniósł 1,4 mld zł (1,0%). Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło 3,6%. Przyrost należności od gospodarstw domowych wyniósł 1,2 mld zł (1,2%) i w znacznej mierze wynikał ze wzrostu kredytów przeznaczonych na finansowanie zakupu nieruchomości. Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło 13,5%. Po okresie wysokiej zmienności od początku grudnia nastąpiło ustabilizowanie kursu złotego. Czynnikiem, który wpływa stabilizująco na rynek walutowy jest nadwyżka w obrotach bieżących odnotowana we wrześniu i październiku (w porównaniu ze stanem z ostatniego dnia października br. kurs złotego był silniejszy euro o 0,3%, a wobec dolara o 5,9% (zmiana kursu z 31 października w stosunku do 12 grudnia (Reuters - mid)). Zmienność cen obligacji skarbowych utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie. Następujące po sobie dynamiczne spadki i wzrosty cen obligacji skarbowych wskazują na wciąż utrzymującą się niepewność dotyczącą sytuacji finansów publicznych. Czynnikiem stabilizującym jest utrzymujący się popyt ze strony inwestorów zagranicznych IV. Ceny W listopadzie br. roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,6% wobec 1,3% w październiku br. W porównaniu z listopadem ub. r. najbardziej wzrosły ceny użytkowania mieszkań (3,2%), co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen nośników energii (3,3%), ceny w transporcie (2,8%), a zwłaszcza ceny paliw (4,0%) oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych (2,1%). Niższe niż w listopadzie ub. r. były natomiast ceny odzieży i obuwia. ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ