TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 25-26.11, cz. I

opublikowano: 26-11-2003, 16:45

TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 25-26.11, cz. I WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy pierwszą część komunikatu po posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej w dniach 25-26 listopada 2003.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 25-26 listopada 2003 r.
W dniach 25-26 listopada 2003 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez NBP oraz materiałami
informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych.
Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w
sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, w sektorze finansów
publicznych, na rynkach finansowych, w tym w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp
procentowych oraz kształtowania się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz prognoz inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W październiku br. roczny wskaźnik CPI wyniósł 1,3% wobec 0,9% we wrześniu br.
Wzrosły również wskaźniki inflacji bazowej, ale nadal utrzymują się one na niskim
poziomie od 0,6% do 1,2%.

Inne dane ekonomiczne, które pojawiły się w okresie, jaki minął od ostatniego
posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej wskazują, że:

I. Utrzymują się czynniki ograniczające przyszłą inflację:
dyscyplina płac w przedsiębiorstwach nadal jest silna. W okresie od stycznia do
października 2003 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
wzrosło nominalnie o 2,3%, podczas gdy przed rokiem wzrost ten wynosił 3,7%. Realny
wzrost wynagrodzeń w okresie dziesięciu miesięcy br. wyniósł podobnie jak przed rokiem
1,6 %,
na umiarkowanym poziomie utrzymuje się podaż pieniądza M3; w październiku br. roczna
dynamika tego agregatu wzrosła do 4,7% wobec 3,1% we wrześniu br.,
nadal niski jest poziom rocznej dynamiki kredytu dla przedsiębiorstw; w październiku
br. wyniosła ona 3,2% wobec 1,6% we wrześniu br. Lekko wzrasta roczna dynamika
należności od gospodarstw domowych; w październiku br. wyniosła ona 12,0% wobec 10,3% we
wrześniu br.

II. Umacniają się trendy wzrostowe w gospodarce, stopniowo zwiększając presję
inflacyjną. Jednakże w ocenie Rady nie będzie ona jeszcze zagrażała realizacji celu
inflacyjnego w 2004 r.:
w październiku br. w porównaniu z październikiem ub.r. produkcja przemysłu ogółem
była większa o 12,1%, w tym przemysłu przetwórczego o 13,8%. Po październiku umocnił się
wzrostowy trend produkcji. W przemyśle przetwórczym dynamika roczna trendu przekroczyła
11%, a w przemyśle ogółem 10%,
w okresie dziewięciu miesięcy br. odnotowano znaczną poprawę wyników finansowych
przedsiębiorstw. Wynik finansowy netto wyniósł 15,1 mld zł i był prawie 5-krotnie wyższy
od odnotowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szybszy był wzrost przychodów ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów niż kosztów ich uzyskania,
w okresie trzech kwartałów 2003 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wzrosły w
skali roku o 1,2% (wobec spadku o ok. 2% w I półroczu br.). Wzrost nakładów ogółem był
głównie efektem aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego,
utrzymują się pozytywne opinie o klimacie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym,
nadal wysoki wzrost produkcji odnotowano w październiku w przedsiębiorstwach
zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę (ponad dwukrotny) oraz
przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe (o 74,5%),
kontynuowana jest wysoka dynamika eksportu; po dziewięciu miesiącach 2003 r. w
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano wzrost eksportu wyrażonego
w euro o 5,8%, a w USD o 26,9% (wg statystyki płatniczej),
w październiku br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 10,3% (9,7% we wrześniu
br.).

III. Rada podtrzymuje opinię wyrażoną w poprzednim komunikacie, że czynnikiem
możliwej presji inflacyjnej jest:
niepewność dotycząca bieżącej i przyszłej sytuacji finansów publicznych.
Pogłębiająca się nierównowaga budżetowa, szybkie narastanie długu publicznego,
pogarszające się perspektywy finansów publicznych w średnim okresie mogą niekorzystnie
oddziaływać na rynki finansowe - powodować dalszy wzrost rentowności skarbowych papierów
wartościowych oraz osłabienie kursu złotego. Rentowności obligacji skarbowych w okresie
od ostatniego posiedzenia Rady wyraźnie wzrosły. Szybkie i skuteczne reformy
uzdrawiające finanse publiczne usunęłyby tę niepewność, eliminując zaburzenia na rynkach
finansowych, zwłaszcza, że inne wskaźniki makroekonomiczne gospodarki polskiej nie
uzasadniają trwałego utrzymania się osłabienia kursu złotego.

IV. Wśród innych czynników możliwej presji inflacyjnej są:
osłabienie kursu złotego związane z trudną sytuacją finansów publicznych,
wysoka i rosnąca dynamika pieniądza gotówkowego w obiegu. W październiku br. roczne
tempo wzrostu tego agregatu wyniosło 17,0% (we wrześniu 16,0%),
możliwość wzrostu cen ropy naftowej. Mimo, że prognoza średniorocznej ceny ropy
naftowej w 2004 r. została obniżona z 26,6 USD/b do 25,9 USD/b. - to utrzymujące się
duże ryzyko polityczne w rejonie Bliskiego Wschodu sprawia, że ceny tego surowca
podlegają dużym wahaniom i wciąż kształtują się na wysokim poziomie.

W wyniku dyskusji Rada postanowiła nie zmieniać parametrów polityki pieniężnej.

Rada utrzymuje neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady odbędzie się 2 grudnia 2003 r. Tematem posiedzenia będą
zasady rachunkowości NBP oraz plan finansowy NBP na 2004 r.
(( Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / TEKST-Komunikat po posiedzeniu RPP w dniach 25-26.11, cz. I