TEKST-Komunikat z posiedzenia RPP w dniach 20-21 I cz.III

TEKST-Komunikat z posiedzenia RPP w dniach 20-21 I cz.III WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy trzecią część komunikatu z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 20-21 stycznia 2004. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe, kurs walutowy Według danych informacji przyspieszonej - w grudniu 2003 r. w porównaniu z listopadem 2003 r. podaż pieniądza M3 wzrosła o 3,5 mld zł (1%). Na zmiany podaży pieniądza istotny wpływ miały wahania kursu złotego. Po uwzględnieniu ich wpływu wzrost M3 wyniósł ok. 5 mld (1,5%). Roczne tempo wzrostu M3 wyniosło w grudniu 2003 r. 5,5%. W grudniu 2003 r. odnotowano znaczny przyrost depozytów w systemie bankowym. Depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 4,6 mld zł (7,2%); po wyeliminowaniu wpływu wahań kursowych wzrost ten wyniósł 4,9 mld zł (7,7%). Roczne tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw wyniosło na koniec ub. r. 24%. Depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się o 1,6 mld zł (0,9%); uwzględniając zaś wpływ wahań kursowych przyrost ten wyniósł 2,8 mld zł (1,5%) i w znacznej mierze wynikał z odpływu środków z funduszy inwestycyjnych i lokowaniu ich w bankach. W ujęciu rocznym odnotowano spadek depozytów gospodarstw domowych o 2,0%. Pieniądz gotówkowy w obiegu zmniejszył się w grudniu 2003 r. w stosunku do listopada 2003 r. o 0,4 mld zł (-0,8%). Roczne tempo wzrostu tej kategorii wyniosło 17,1%. W grudniu 2003 r. kredyty dla gospodarstw domowych zwiększyły się o 1 mld zł (1%). Po uwzględnieniu wpływu zmian kursowych wzrost tej kategorii wyniósł 1,2 mld zł (1,2%), a jej roczne tempo wzrostu na koniec 2003 r. wyniosło 14%. Rosnąca dynamika kredytów dla gospodarstw domowych jest wynikiem szybkiego przyrostu kredytów mieszkaniowych. Znacznemu zmniejszeniu w grudniu 2003 r. uległy kredyty dla przedsiębiorstw; ich spadek wyniósł 4,5 mld zł (-3,2%), a z uwzględnieniem różnic kursowych 3,9 mld zł (2,8%). Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw wyniosło na koniec grudnia ub. r. 2,9%. W czasie pomiędzy posiedzeniami RPP (analizowany okres 1 grudnia 2003 r. - 16 stycznia 2004 r.) na rynku walutowym wyróżnić można dwa okresy: w grudniu 2003 r. nastąpiła stabilizacja kursu złotego. Czynnikiem, który wpływał stabilizująco na rynek walutowy była nadwyżka w obrotach bieżących bilansu płatniczego odnotowana we wrześniu i październiku - pozytywnie odbiegająca od oczekiwań analityków. Styczeń br., a zwłaszcza koniec analizowanego okresu, charakteryzował się powrotem tendencji deprecjacyjnej złotego będącej wynikiem spadku zaufania do możliwości przyjęcia w proponowanej formie i realizacji planu wicepremiera Hausnera oraz, w mniejszym stopniu, oddziaływaniem z rynku finansowego Węgier. Na rynku obligacji w grudniu ukształtował się trend spadkowy ich rentowności. Czynnikiem, który wpływał stabilizująco na rynek obligacji skarbowych była informacja o znacznie mniejszej, w porównaniu do poprzednich ocen uczestników rynku, podaży skarbowych papierów wartościowych. Opublikowany na początku grudnia plan emisji SPW w I kw. 2004 r. zakładał większe wykorzystanie rynków zagranicznych w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu. W okresie po 13 stycznia miała miejsce silna przecena obligacji (wzrost rentowności), wywołana, podobnie jak na rynku walutowym, obawami inwestorów o możliwość realizacji planu ograniczenia wydatków publicznych. Najsilniej, bo o ok. 50 p.b., wzrosły rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Odzwierciedlająca ryzyko inwestycyjne marża rentowności obligacji 10 letniej w stosunku do obligacji w strefie euro wzrosła ponownie do ok. 270 punktów bazowych (2,7 pkt. proc.). Ceny, oczekiwania inflacyjne W grudniu 2003 r. roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,7%. W porównaniu z grudniem 2002 r. najbardziej wzrosły ceny użytkowania mieszkań (2,7%), co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen nośników energii (3,3%), ceny w transporcie (2,9%), a zwłaszcza ceny paliw (4,4%) oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych (2,1%). Niższe niż w grudniu 2002 r. były natomiast ceny odzieży i obuwia. W grudniu 2003 r. nastąpiła stabilizacja indeksu cen PPI. W stosunku do analogicznego okresu 2002 r. ceny producentów w przemyśle były wyższe o 3,7% - podobnie jak w listopadzie 2003r. Wysoka wartość indeksu cen producentów na koniec 2003 r. jest wynikiem utrzymywania się wysokiego poziomu cen surowców przemysłowych (metale przemysłowe, ropa, węgiel) na rynkach światowych w ub. r. W styczniu br. stopa wzrostu cen oczekiwana w ciągu najbliższego roku przez osoby prywatne wyniosła 2,1%, tj. o 0,5 pkt. proc. więcej niż w miesiącu poprzednim i o 1,2 pkt. proc. więcej niż przed dwoma miesiącami. Wg. badań Ipsos przyczyną pogorszenia nastrojów są obawy dotyczące wzrostu cen po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Obawy te wg. ocen NBP nie są uzasadnione. Kolejną przyczyną pogorszenia oczekiwań inflacyjnych jest wzrost bieżącej inflacji. Analitycy bankowi również podwyższyli w styczniu br. swe oczekiwania: prognozowana stopa inflacji na grudzień 2004 r. wyniosła 2,6%, tj. o 0,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. ((Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ