Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji PTK Centertel.

Telekom Polska <TPSA.WA> Emisja obligacji PTK Centertel. EMISJA OBLIGACJI PTK CENTERTEL. RAPORT BIEŻĄCY 75/2003 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 EUR. Na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji z dnia 23 grudnia 2003 r. zawartej między Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") a TP S.A. oraz zgodnie z propozycją nabycia obligacji emitowanych przez PTK Centertel, w dniu 30 grudnia 2003 r. TP S.A. nabyła 464 sztuki obligacji imiennych PTK Centertel serii BB po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000 zł. za jedną obligację. Łączna cena emisyjna obligacji serii BB wyemitowanych przez PTK Centertel i objętych przez TP S.A. wynosi 464.000.000 zł. Dniem wykupu obligacji jest 30 grudzień 2008 roku z możliwością wcześniejszego wykupu po uprzednim uzgodnieniu takiego wykupu między stronami. Obligacje, które nabyła TP S.A. są obligacjami imiennymi i zostały wyemitowane w formie dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. - ustawa o obligacjach (tekst jednolity z dnia 18 września 2001 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1300 ze zm.). Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej dla każdego okresu odsetkowego stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR oraz marży. Dla pierwszego okresu odsetkowego oprocentowanie obligacji wynosi 7,06 procent w skali roku. Obligacje są niezbywalne, co oznacza że obrót tymi obligacjami na rynku wtórnym jest całkowicie wyłączony. Objęcie przez TP S.A. obligacji emitowanych przez PTK Centertel jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Ponadto istnieje powiązanie o charakterze personalnym: Pan Marek Józefiak (Prezes Zarządu TP S.A.) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PTK Centertel oraz Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest Członkiem Rady Nadzorczej PTK Centertel. W tym samym dniu tj. 30 grudnia 2003 r. PTK Centertel dokonał wcześniejszej spłaty całości zobowiązań przypadających do spłaty na lata 2004 - 2007 z tytułu udzielonego tej spółce kredytu w ramach umowy kredytowej zawartej w dniu 13 marca 2002 r. z konsorcjum banków, którego agentami są Westdeutsche Landesbank Girozentralle oraz Credit Agricole Indosuez. Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ