Telekom Polska <TPSA.WA> Zwiększenie wartości Programu Emisji Obligacji PTK Centertel.

19-12-2003, 18:01

Telekom Polska <TPSA.WA> Zwiększenie wartości Programu Emisji Obligacji PTK Centertel. ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PTK CENTERTEL.
RAPORT BIEŻĄCY 68/2003
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. znaczącej umowy a jednocześnie zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym.
W dniu 18 grudnia 2003 roku TP S.A. oraz Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") zawarły umowę ("Umowa"), na podstawie której nastąpiło zwiększenie wartości Programu Emisji Obligacji PTK Centartel z dnia 14 listopada 2002 roku ("Program") z kwoty 955.000.000 zł do kwoty 3.350.000.000 zł.
W ramach tej umowy TP S.A. wyraziła gotowość do nabycia obligacji emitowanych przez PTK Centertel do kwoty nie przekraczającej 3.350.000.000 zł.
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie art.9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, a wszystkie obligacje wyemitowane przez PTK Centertel w ramach Programu zostaną zaproponowane do nabycia wyłącznie TP S.A.
Emisja obligacji będzie dokonywana w seriach, w wysokościach i terminach określonych w propozycji nabycia skierowanej do TP S.A., przy czym maksymalna wartość wszystkich serii nie może być wyższa niż maksymalna wartość Programu. Obligacje emitowane w ramach Programu będą denominowane w złotych polskich i zostaną zaoferowane w formie obligacji imiennych, dyskontowych (obligacje zerokuponowe) lub odsetkowych (obligacje kuponowe). Warunki każdej emisji obligacji w ramach Programu uzależnione będą od sytuacji rynkowej w dniu emisji. Obligacje emitowane przez PTK Centertel w ramach Programu będą niezbywalne, co oznacza że obrót tymi obligacjami na rynku wtórnym będzie całkowicie wyłączony.
Celem emisji jest umożliwienie PTK Centertel wcześniejszej spłaty pożyczek denominowanych w euro, udzielonych tej spółce przez TP S.A., poprzez emisję obligacji w złotych, co spowoduje ograniczenie zmienności wyników finansowych PTK Centertel poprzez wyeliminowanie ryzyka kursowego, jak również optymalizację poziomu kosztów finansowych Grupy TP wynikających z zabezpieczenia ryzyka kursowego.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Zobowiązania z tytułu obligacji stanowić będą bezpośrednie, nieodwołalne, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania PTK Centertel, które będą traktowane na równi ze wszystkimi pozostałymi, obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami PTK Centertel, z wyjątkiem zobowiązań, które mają pierwszeństwo przed zobowiązaniami PTK Centertel z tytułu obligacji, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zobowiązań PTK Centertel względem wierzycieli, wynikających z umowy kredytowej z dnia 13 marca 2002 roku (RB 16/2002) zawartej pomiędzy PTK Centertel a konsorcjum banków, którego agentami są Westdeutsche Landesbank Girozentralle oraz Credit Agricole Indosuez.
Umowa zwiększająca wartość Programu jest transakcją z podmiotem powiązanym z uwagi na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego PTK Centertel, uprawniające do wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel. Ponadto istnieje powiązanie o charakterze personalnym: Pan Marek Józefiak (Prezes Zarządu TP S.A.) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PTK Centertel oraz Pan Bruno Duthoit (Członek Zarządu TP S.A.) jest Członkiem Rady Nadzorczej PTK Centertel. Umowa jest jednocześnie znaczącą, ponieważ wartość tej umowy stanowi kwotę wyższą niż 10 % kapitałów własnych TP S.A.
Data sporządzenia raportu: 19-12-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Zwiększenie wartości Programu Emisji Obligacji PTK Centertel.