TELMAX SA 40/2003 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2003

TELMAX SA 40/2003 Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PS 2003 40/2003 KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-PS 2003 Zarząd Telmax SA informuje, że w związku z przeprowadzoną weryfikacją wartości aktywów spółki zależnej Studio Komputerowe Galkom sp. z o.o. postanowił skorygować skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2003 opublikowany w dniu 31.10.2003 roku. W opublikowanym w dniu 31.10.2003 r. raporcie półrocznym SA-PS 2003 przedstawiono wyliczenie wartości firmy Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o. jako różnicę pomiędzy ceną nabycia udziałów nad odpowiadającą im częścią wartości księgowej aktywów. Przyjęto, że różnica pomiędzy wartością księgową aktywów i ich wartością godziwą nie jest istotna. W okresie późniejszym, po zbadaniu sytuacji majątkowej SK Galkom Sp. z o.o. zdecydowano, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy Kapitałowej należy przeprowadzić analizę wartości aktywów i dokonać korekty wyliczenia wartości godziwej aktywów tej spółki i tym samym dokonać weryfikacji wartości firmy SK Galkom Sp. z o.o. Korekty wartości aktywów wyniosły łączną kwotę 614 tys. zł. Wartość firmy z konsolidacji spółki Studio Komputerowe Galkom Sp. z o.o., będąca nadwyżką ceny zakupu nad wartością aktywów netto w wartości godziwej wynosi 2.146 tys. zł. Ponadto wyłączono część wartości części wartości oprogramowania komputerowego "System zarządzania przepływem informacji" oraz "System archiwowania spraw" wdrożonych przez spółkę Telmax STI i użytkowanych w SK Galkom Sp. z o.o. Wartość tego oprogramowania wynosi 396 tys. zł. Wskazane systemy pracują w środowisku WDF 1.0, do którego prawa autorskie stanowią własność Telmax S.A. Platforma ta została wykorzystana przez Spółkę Telmax STI na podstawie udzielonej jej przez Telmax S.A. licencji zawierającej również prawo do udzielania sublicencji. Wyłączono część wartości oprogramowania w kwocie 180 tys. zł, która odpowiada wartości na system WDF 1.0, która jako wytworzona w ramach Grupy kapitałowej nie stanowi aktywa. W tabeli poniżej wskazano najistotniejsze różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w raporcie SA-PS 2003 opublikowanym w dniu 31.10.2003 r. i raportem półrocznym SA-PS 2003 po korektach przedstawionych powyżej: Tytuł SA-PS 2003 Dane prezentowane opublikowany 31.10.2003 r. w skorygowanym SA-PS 2003 Aktywa, razem 25.247 25.354 Wartości niematerialne i prawne 3.699 3.322 Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1.725 2.154 Kapitał własny 20.775 20.900 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 377 Zysk (strata) brutto 277 507 Podatek dochodowy, w tym 105 169 - część bieżąca 7 7 - część odroczona 98 162 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 67 61 Zyski (straty) mniejszości -2 -40 Zysk (strata) netto 238 360 Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie opubklikowany skorygowany skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2003. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ