Czytasz dzięki

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy - instytucja powołana w celu kontroli przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania prawa pracy. PIP w głównej mierze skupia się na przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) przez przedsiębiorców, a także nadzoruje wywiązywanie się pracodawców z ciążących na nich obowiązków względem pracownika (odpowiednia forma zatrudnienia, wynagrodzenie, przysługujący urlop etc.) Obowiązkiem Inspekcji jest coroczne przekazywanie Sejmowi sprawozdania z prowadzonej działalności i realizowania zadań. PIP, jako instytucja państwowa, finansowana jest z budżetu państwa.