Tonsil <TONS.WA> 13/2003 Projekty uchwał XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TONSIL S.A. - część 2

TONSIL Spółka Akcyjna
opublikowano: 22-05-2003, 16:43

Tonsil <TONS.WA> 13/2003 Projekty uchwał XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TONSIL S.A. - część 2 z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Członka Rady Nadzorczej - ..........................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 19/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. postanawia zmienić § 9 i podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, poprzez konwersję zobowiązań publicznoprawnych na akcje nowej emisji, o kwotę 1 500, 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda z jednoczesnym ustaleniem, że:
- cena emisyjna akcji na okaziciela serii E wynosi 1 zł. (słownie: jeden złoty)
- akcje zostaną opłacone poprzez konwersję zobowiązań publicznoprawnych na akcje nowej emisji,
- akcje na okaziciela serii E nie są uprzywilejowane co do prawa głosu i prawa poboru,
- akcje na okaziciela serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2003 roku,
- do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji na okaziciela w serii E w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 uprawniony jest Zarząd Spółki,
- akcje na okaziciela serii E zostają objęte poprzez konwersję zobowiązań publicznoprawnych na akcje nowej emisji w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej.
- dotychczasowi akcjonariusze Spółki inni niż Skarb Państwa zostają wyłączeni od prawa poboru akcji na okaziciela serii E. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji na okaziciela serii E dokonane jest w interesie Spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje na rzecz Skarbu Państwa, który dokona objęcia akcji serii E w zamian za przysługujące mu od Spółki należności publicznoprawne. Objęcie akcji na okaziciela serii E przez Skarb Państwa doprowadzi do wygaśnięcia długu Spółki i umożliwi właściwe funkcjonowanie i jej dalszy rozwój.
§ 2
Zmiana § 9 Statutu Spółki wynika z treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Opinia Zarządu Spółki Akcyjnej TONSIL
do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
uzasadniająca powody wyłączenia dotychczasowych
Akcjonariuszy Spółki
z prawa poboru akcji serii E
oraz uzasadniająca cenę emisyjną
akcji serii E
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą wyłączenie z prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy oraz opinię uzasadniającą cenę emisyjną akcji serii E:
1. Wyłączenie z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w jej interesie, ponieważ pozwoli na szybkie uplasowanie emisji, którą ma objąć Skarb Państwa, za zgodą Starosty Powiatowego we Wrześni oraz naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni. W aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki szybkie przeprowadzenie emisji pozwoli zrestrukturyzować długi publicznoprawne w stosunku do urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT, opłaty restrukturyzacyjnej, podatku PIT 4 oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w stosunku do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Operacja przeprowadzona zostanie z zastosowaniem art. 66 ustawy z dnia 290sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późniejszymi zmianami). Umożliwi Spółce podjęcie i przeprowadzenie planowanych działań restrukturyzacyjnych mających przywrócić pełną płynność finansową, zlikwidować nadmierne zadłużenie, doprowadzić do odbudowania kapitałów własnych do wysokości warunkującej jej dalszy bezpieczny rozwój a tym samym wzmocnić jej konkurencyjność względem innych podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją tego samego rodzaju co Spółka Akcyjna TONSIL. Ponadto Zarząd uznaje, że przeprowadzenie oferty publicznej z zapewnieniem prawa poboru akcji, w istniejącej obecnie trudnej kondycji ekonomicznej Spółki, mającej swoje odbicie w cenie rynkowej akcji na GPW kształtującej się znacznie poniżej wartości nominalnej, byłoby mało realne. Wyłączenie z prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli znacząco zwiększyć udział Skarbu Państwa w kapitale założycielskim Spółki.
2. Cena emisyjna akcji ustalona została na poziomie ceny nominalnej, ze względu na przejawiający się od 26 miesięcy trend kształtowania się ceny rynkowej akcji TONSIL S.A. poniżej wartości 1 złoty. W okresie ostatnich 6 miesięcy, cena rynkowa akcji Spółki oscyluje w przedziale 0,3 - 0,2 złotego. W związku z powyższym przeprowadzenie emisji akcji serii E, z pozyskaniem jakiejkolwiek wartości kapitału ze sprzedaży akcji powyżej jej wartości nominalnej, jest w aktualnej sytuacji niemożliwe. Uwzględniając trend kształtowania się kursu rynkowej wartości akcji oraz perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, ustalono cenę emisyjną akcji na 1 złoty.
UCHWAŁA Nr 20/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści tego paragrafu jako ust. 1 i dodaniu na końcu tego paragrafu nowego ustępu w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy w jego wysokości ustalonej w Statucie Spółki przed jej zarejestrowaniem został pokryty w całości gotówką"
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 21/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści tego paragrafu jako ust. 1 i dodaniu na końcu tego paragrafu nowego ustępu w brzmieniu:
"Wysokość kapitału docelowego Spółki wynosi 2 900 000,00 zł."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Opinia Zarządu Spółki Akcyjnej TONSIL
do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
uzasadniająca powody wyłączenia dotychczasowych
Akcjonariuszy Spółki
z prawa poboru akcji serii F
oraz
uzasadniająca cenę emisyjną
akcji serii F
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą wyłączenie z prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy oraz opinię uzasadniającą cenę emisyjną akcji serii F: 1. Wyłączenie z prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w jej interesie, ponieważ pozwoli na szybsze zebranie kapitału niż przy zastosowaniu procedury związanej z realizacją prawa poboru. W aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki szybkie zebranie niezbędnych środków finansowych umożliwi Spółce podjęcie i przeprowadzenie planowanych działań restrukturyzacyjnych mających przywrócić pełną płynność finansową, zlikwidować nadmierne zadłużenie, doprowadzić do odbudowania kapitałów własnych do wysokości warunkującej jej dalszy bezpieczny rozwój a tym samym wzmocnić jej konkurencyjność względem innych podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją tego samego rodzaju co Spółka Akcyjna TONSIL. Ponadto Zarząd uznaje, że przeprowadzenie oferty publicznej z zapewnieniem prawa poboru akcji, w istniejącej obecnie trudnej kondycji ekonomicznej Spółki, mającej swoje odbicie w cenie rynkowej akcji na GPW kształtującej się znacznie poniżej wartości nominalnej, byłoby mało realne. Wyłączenie z prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli znacząco poszerzyć krąg potencjalnych inwestorów, zainteresowanych objęciem akcji Spółki.
2. Cena emisyjna akcji ustalona została na poziomie ceny nominalnej, ze względu na przejawiający się od 26 miesięcy, trend kształtowania się ceny rynkowej akcji TONSIL S.A. poniżej wartości 1 złoty. W okresie ostatnich 6 miesięcy, cena rynkowa akcji Spółki oscyluje w przedziale 0,3 - 0,2 złotego. W związku z powyższym przeprowadzenie emisji akcji serii F, z pozyskaniem jakiejkolwiek wartości kapitału ze sprzedaży akcji powyżej jej wartości nominalnej, jest w aktualnej sytuacji niemożliwe. Uwzględniając trend kształtowania się kursu rynkowej wartości akcji oraz perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, ustalono cenę emisyjną akcji na 1 złoty.
UCHWAŁA Nr 22/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści tego paragrafu jako ust. 1 i dodaniu na końcu tego paragrafu nowego ustępu w brzmieniu: "Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w okresie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia. Akcje mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 23/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 32 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 32 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Większość trzech czwartych głosów oddanych potrzebne jest co do uchwały:
1) o emisji obligacji i obligacji zamiennych na akcje;
2) o zmianie statutu;
3) o zbyciu przedsiębiorstwa;
4) o połączeniu i rozwiązaniu Spółki;
5) o uchyleniu uchwały o rozwiązaniu Spółki; 6) o przekształceniu spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 24/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 29 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji z wyjątkiem zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa bez wykupu akcji. W tym przypadku dla ważności uchwały Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego, a uchwała musi być powzięta większością dwóch trzecich głosów"
2. "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 25/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej na okres każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. W przypadku, gdy wskutek śmierci, odwołania lub rezygnacji skład Rady Nadzorczej danej kadencji ulegnie zmniejszeniu do nie mniej niż 3 (trzech) członków Rady Nadzorcza do końca swojej kadencji może działać w pomniejszonym składzie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 26/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Firma Spółki brzmi " TONSIL" Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą "TONSIL" S.A."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 27/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może na terenie swej działalności otwierać i prowadzić oddziały i zakłady.
3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Inne ogłoszenia i informacje, które Spółka zobowiązana jest umieszczać i przekazywać w związku z pozostawaniem spółką publiczną będą umieszczane i przekazywane na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach dotyczących spółek publicznych.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr 28/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest:
- produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
- produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),
- produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.20.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20 B),
- produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.30.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B),
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z),
- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 52.45.Z),
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TONSIL Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Tonsil &lt;TONS.WA&gt; 13/2003 Projekty uchwał XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TONSIL S.A. - część 2