Unimil <UNML.WA> Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A.

UNIMIL Spółka Akcyjna
opublikowano: 09-05-2003, 15:58

Unimil <UNML.WA> Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UNIMIL S.A.
Raport bieżący nr 4/2003
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść Uchwał podjetych na NWZA w dniu 9 maja 2003 r.
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil SA z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana dr Janusza Marciniuka.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A.w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil SA z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. Robert Rafał
2. Grażyna Gołda
3. Sylwia Golonka
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil SA z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".
6. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy z części zysku zapisanego na kapitale zapasowym.
9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Unimil S.A.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie oświadczenia Spółki odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o § 22a ust 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjmuje następujące oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. biorąc pod uwagę przeprowadzone w Spółce analizy oraz przyjęte na ich podstawie stanowisko Rady Nadzorczej Spółki postanawia ustalić następujące zasady przestrzegania w Unimil S.A. "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych w 2002"
I. Zasady ogólne
1. Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 2 zasady (zasada I i IV)
2. Przyjąć do stosowania w części 1 zasadę (zasada II)
3. Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada III i V)
II. Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń
1. Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15)
2. Przyjąć do stosowania w części 3 zasady (zasada 2, 9, 10)
3. Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 4 zasad (zasada 3, 14, 16, 17)
III. Dobre praktyki Rad Nadzorczych
1. Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
2. Przyjąć do stosowania w części 1 zasadę (zasada 24)
3. Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 3 zasad (zasada 18, 20, 31)
IV. Dobre praktyki Zarządów
1. Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 7 zasad (zasada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39)
2. Przyjąć do stosowania w części 2 zasady (zasada 38,40)
V. Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi
1. Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 6 zasad (zasada 41, 43, 44, 45, 47, 48)
2. Przyjąć do stosowania w części 1 zasadę (zasada 46)
3. Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 1 zasady (zasada 42)
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane lub stosowane będą częściowo.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil SA z siedzibą w Dobczycach uchwala Regulaminu Walnego Zgromadzenia Unimil S.A . w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
1. Regulamin niniejszy określa tryb zwoływania i obradowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Unimil S.A. w Dobczycach zwanego w dalszej części "Zgromadzeniem".
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby odbyło się ono najpóźniej w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, albo na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10% kapitału zakładowego - w terminie dwóch tygodni od wniesienia żądania. Żądanie akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być przedłożone Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez akcjonariuszy terminem Walnego Zgromadzenia. W uzasadnieniu żądania należy wskazać oraz uzasadnić sprawy wnoszone pod obrady.
§ 2
1. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają:
a. właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia,
b. właściciele akcji na okaziciela, o ile złożyli w Biurze Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe pod warunkiem, że nie zostaną one odebrane przed odbyciem Zgromadzenia.
2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby nie będące akcjonariuszami Spółki zaproszone przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą, a także nie będący akcjonariuszami pracownicy Spółki lub inne osoby zatrudnione przy obsłudze Zgromadzenia, jednakże bez prawa głosowania przy podejmowaniu uchwał.
§ 3
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Pełnomocnictwo do zastępowania akcjonariusza w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przedstawiciele akcjonariuszy będący osobami prawnymi powinni legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wymieniającym osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, natomiast pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania w Zgromadzeniu osoby prawnej winien nadto legitymować się pełnomocnictwem, o którym mowa w ust. 2. 4. Pełnomocnikami akcjonariuszy uprawnionymi do uczestnictwa w obradach Zgromadzenia nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki.
5. Uczestnicy Zgromadzenia wpisują się na listę obecności wykazując swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.
§ 4
1. Prawidłowo zwołane Zgromadzenie jest ważne:
a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie -bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 30% ogólnej liczby akcji
2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał stwierdza przewodniczący Zgromadzenia po konsultacji z notariuszem na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz listy obecności zawierającej spis uczestniczących w Zgromadzeniu akcjonariuszy.
§ 5
1. Przy podejmowaniu uchwał każda akcja daje prawo do jednego głosu z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych co do głosu.
2. Uprzywilejowanym akcjom założycielskim serii A przysługuje prawo 5 głosów na każdą akcję.
§ 6
1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Wiceprzewodniczącego Rady - Prezes Zarządu Spółki, albo osoba wyznaczona przez Zarząd (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Osoba dokonująca otwarcia Zgromadzenia kieruje obradami do chwili wyboru spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Jeżeli okaże się to konieczne, dla usprawnienia przebiegu obrad Przewodniczący Zgromadzenia może dokooptować spośród uczestników Zgromadzenia 1-3 osoby do pomocy w prowadzeniu obrad, co jednakże nie zwalnia Przewodniczącego od bezpośredniego kierowania obradami.
§ 7
1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady zgodnie z porządkiem i regulaminem obrad, przyjmuje wnioski, otwiera i zamyka dyskusję, poddaje projekty uchwał pod głosowanie, ogłasza wyniki poszczególnych głosowań.
2. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad zapewnieniem sprawnego przebiegu dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad oraz nad zapewnieniem niezakłóconego toku czynności Zgromadzenia. Realizując te funkcje Przewodniczący może w szczególności nakazać opuszczenie sali obrad osobom, które nie są uprawnione do udziału w Zgromadzeniu lub które zakłócają porządek i powagę obrad.
3. Maksymalny czas wystąpienia jednego uczestnika dyskusji ustala się na 5 minut. Przewodniczący Zgromadzenia zwróci uwagę, jeżeli przemawiający odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać głos przemawiającemu, który nie dostosuje się do zwróconej mu uwagi.
4. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia według kolejności zgłoszeń, z tym że poza kolejnością bez ograniczenia czasu wystąpienia udziela głosu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu referentowi sprawy celem odpowiedzi na kwestie poruszone w dyskusji, a następnie zarządza głosowanie. Po zarządzeniu głosowania można zabierać głos tylko w sprawie złożenia wniosku formalnego.
§ 8
1. W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością a wnioski formalne głosowane są przed innymi.
2. Za sprawy formalne uważa się sprawy formalne dotyczące sposobu obradowania a w szczególności:
§ zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
§ głosowania bez dyskusji,
§ przerwania lub zamknięcia dyskusji,
§ głosowania nad całością lub częścią wniosku,
§ zarządzenia przerwy w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych; nie stanowią przerwy w rozumieniu powyższego przepisu krótkotrwałe przerwy w ramach tego samego dnia obrad, wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, które zarządzić może Przewodniczący Zgromadzenia.,
§ zamknięcia listy kandydatów przy wyborach władz Spółki.
3. Głosowanie w sprawie wniosku formalnego następuje po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie przeciwnika wniosku.
4. Wniosek formalny odrzucony w głosowaniu nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony powtórnie.
§ 9
1. Dla usprawnienia czynności związanych z przebiegiem obrad Zgromadzenie wybiera Komisje Mandatową, Skrutacyjną lub Mandatowo-Skrutacyjną. Stosownie do potrzeb Zgromadzenia może wybierać także inne komisje.
2. Komisje składają się z 3-9 osób wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia. Każda komisja sporządza protokół z dokonanych czynności, który podpisują wszyscy członkowie komisji i przekazują Przewodniczącemu Zgromadzenia.
3. Zadaniem Komisji Mandatowej jest sprawdzenie listy obecności akcjonariuszy, ważności pełnomocnictw, sprawdzenie czy Zgromadzenie zwołane zostało zgodnie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych i czy może podejmować ważne uchwały.
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy w szczególności podliczanie głosów oddanych w głosowaniu nad projektami uchwał oraz inne czynności pomocnicze przekazane do wykonania przez Zgromadzenie.
5. W przypadku wybrania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisja ta wykonuje czynności określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
§ 10
1. Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, jednakże jedynie w ramach ustalonego porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 2.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze formalnym mogą być uchwalone chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.
§ 11
1. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne za wyjątkiem głosowania w przypadkach wymienionych w ust. 3. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania lub w systemie elektronicznym, chyba że przewodniczący w celu usprawnienia głosowania zarządzi inny sposób oddawania głosów.
2. W głosowaniu liczone są głosy oddane "za", głosy "przeciw" przyjęciu uchwały oraz głosy "wstrzymujące się".
3. Przewodniczący obrad zarządza tajne głosowanie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w tym w szczególności przy wyborach członków organów Spółki lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
§ 12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów.
2. W przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki uchwały zapadają kwalifikowaną większością głosów licząc w stosunku do łącznej ilości oddanych głosów.
§ 13
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru Rady Nadzorczej Spółki czy to na skutek upływu kadencji, czy wskutek wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 Ksh winno podjąć uchwałę określającą ilość wybieranych członków Rady w granicach określonych Statutem, tj. od 3 do 7 osób.
2. W przypadku wyborów w trybie zwykłym:
a. przewodniczący zgromadzenia przyjmuje kandydatury na członków Rady Nadzorczej i sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym,
b. głosowanie odbywa się w ustalonej przez przewodniczącego kolejności na każdego kandydata oddzielnie, c. akcjonariusz głosujący za wyborem kandydata może maksymalnie głosować tyle razy za, ile ustalonych jest miejsc w Radzie Nadzorczej,
d. za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, a ich minimalna liczba w każdym przypadku musi być większa od 50% + 1 głos ogólnej ilości głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. W przypadku wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez ustaloną liczbę członków Rady mogą utworzyć oddzielną grupę dla wyboru przynajmniej jednego członka Rady.
b. Jeżeli w wyniku wyborów w poszczególnych utworzonych zgodnie z regułą określoną w pkt a. nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej, a kolejne grupy nie powstaną, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru pozostałych członków Rady do ilości ustalonej poprzez wybory w trybie zwykłym. W wyborach tych nie uczestniczą akcjonariusze, którzy wybierali w grupach.
c. Z wyborów w grupach sporządza się protokół notarialny stanowiący część protokołu z obrad tego Zgromadzenia.
d. W przypadku, gdy na Zgromadzeniu zwołanym dla wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do zawiązania się przynajmniej jednej grupy zdolnej do wyboru przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, wyboru nie dokonuje się.
§ 15
Akcjonariusze nie mogą osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy powzięciu uchwał w sprawach wymienionych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
§ 16
1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. Podjęte uchwały zostają wymienione w notarialnym protokole Zgromadzenia z podaniem ilości głosów oddanych przy podejmowaniu poszczególnych uchwał.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§ 17
W sprawach proceduralnych nie uregulowanych Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz powszechnie przyjętymi zasadami obradowania.
§ 18
Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze uchwały Zgromadzenia.
§ 19
Uchwała niniejsza wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia następującego po 9 maja 2003.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przekazanego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. działając na podstawie art. 348 §1 Ksh oraz art. 20 ust 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.
§2
Ustala się, iż źródłem środków kapitału rezerwowego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały będzie nie podzielony na wypłatę dywidendy czysty zysk osiągnięty w latach 1999-2002 ulokowany na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
§3
Walne Zgromadzenie zatwierdzające wyniki Spółki w kolejnych latach może każdorazowo przeznaczać część lub całość czystego zysku na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. §4
O wykorzystaniu środków kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy może decydować tylko Walne Zgromadzenie podczas obrad zatwierdzających wyniki gospodarcze Spółki w kolejnych latach obrotowych, aż do wyczerpania środków. UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 9 maja 2003 roku
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Unimil S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. działając na podstawie art. 13 pkt 6 Statutu Spółki stwierdza, iż w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej dokonano na wspólną kadencję wyboru na członka Rady Nadzorczej Unimil S.A. Jensa Waldhofa.
Data sporządzenia raportu: 09-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: UNIMIL Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Unimil &lt;UNML.WA&gt; Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A.