Unimil <UNML.WA> Uchwały podjete przez NWZ Unimil S.A.

opublikowano: 23-04-2004, 13:18

Unimil <UNML.WA> Uchwały podjete przez NWZ Unimil S.A. UCHWAŁY PODJETE PRZEZ NWZ UNIMIL S.A.
Raport bieżący 7/2004
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść Uchwał podjętych na NWZA w dniu 23 kwietnia 2004 roku:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Janusza Marciniuka.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1.Piotr Baraniak
2.Grażyna Gołda
3.Sylwia Golonka
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
3.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"
6.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Unimil S.A.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach
z 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie oświadczenia Spółki odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o § 22a ust 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjmuje następujące oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. biorąc pod uwagę przeprowadzone w Spółce analizy oraz przyjęte na ich podstawie stanowisko Rady Nadzorczej Spółki postanawia ustalić następujące zasady przestrzegania w Unimil S.A. "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych w 2002"
I.Zasady ogólne
1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 2 zasady (zasada I i IV)
2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 3 zasad (zasada II, III i V)
II.Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń
1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15)
2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 7 zasad (zasada 2, 3, 9, 10, 14, 16, 17)
III.Dobre praktyki Rad Nadzorczych
1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 10 zasad (zasada 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 4 zasad (zasada 18, 20, 24, 31)
IV.Dobre praktyki Zarządów
1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 7 zasad (zasada 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39)
2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada 38,40)
V.Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi
1.Przyjąć do stosowania w Spółce bez uwag 6 zasad (zasada 41, 43, 44, 45, 47, 48)
2.Nie stosować w Spółce w obecnym czasie 2 zasad (zasada 42, 46)
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach
z 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Unimil S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. działając na podstawie art. 13 pkt 6 Statutu Spółki stwierdza, iż w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej dokonano na wspólną kadencję wyboru na członka Rady Nadzorczej Unimil S.A. Pana Edwarda Marciniuka.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unimil S.A. w Dobczycach
z 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Unimil S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach działając w oparciu o przepis art. 392 §1 Ksh ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2.000 €
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 2.000 €
- dla członków Rady Nadzorczej 1.900 €
2. Wypłaty krajowe dokonywane będą w złotych polskich przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień 25 miesiąca, którego wypłata dotyczy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od najbliższej wypłaty wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimil S.A.
4.Traci moc uchwała nr 2/II/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 11.08.2000.
Data sporządzenia raportu: 23-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Unimil &lt;UNML.WA&gt; Uchwały podjete przez NWZ Unimil S.A.