Unimil <UNML.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

02-08-2002, 13:19

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA UNIMIL S.A.

Raport bieżący nr 8/2002

Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach ul. Towarowa 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 00 70 443, działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 400 Kodeksu spółek handlowych w związku z wnioskami akcjonariuszy: 1. wnioskiem CONDOMI Produktionsbeteiligungs GmbH oraz 2. wnioskiem UNIVERSAL S.A., PZU Życie S.A., ING Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny, ING Otwarty Fundusz Inwestycyjny Emerytura Plus oraz na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 września 2002 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001/2002, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2001/2002 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002. 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001/2002. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001/2002. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001/2002. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002. 11. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

b. wybory 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 najpóźniej do dnia 17 września 2002 do godz. 15.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Data sporządzenia raportu: 02-08-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Unimil &lt;UNML.WA> Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.