Unimil <UNML.WA> Zysk netto w 2 kw. 2003 r. wyniósł 963 tys. zł

Unimil <UNML.WA> Zysk netto w 2 kw. 2003 r. wyniósł 963 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 2. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał / 2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-07-2003 do 01-07-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 8.363 7.317 18.354 15.754 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 48 138 98 235 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8.328 7.312 18.288 15.710 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35 5 66 44 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 2.417 2.928 6.626 6.155 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2.406 2.926 6.605 6.150 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 2 21 5 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 5.946 4.389 11.728 9.599 IV. Koszty sprzedaży 2.220 1.366 3.952 3.186 V. Koszty ogólnego zarządu 1.637 1.717 3.197 3.509 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2.089 1.306 4.579 2.904 VII. Pozostałe przychody operacyjne 84 98 120 156 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 3 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 84 98 117 156 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 38 304 845 578 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - - 3. Inne koszty operacyjne 38 304 845 578 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.135 1.100 3.854 2.482 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 135 101 184 218 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 91 82 132 183 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji 30 - 30 - 5. Inne 14 19 22 35 XI. Koszty finansowe 310 2.311 312 2.315 1. Odsetki, w tym: - - - - - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 289 2.193 289 2.193 4. Inne 21 118 23 122 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1.960 -1.110 3.726 385 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 1 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 1 0 4 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 4 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1.960 -1.109 3.726 385 XV. Podatek dochodowy 997 -257 1.579 194 a) część bieżąca 694 411 1.494 965 b) część odroczona 303 -668 85 -771 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 963 -852 2.147 191 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4.125 1.886 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.018.000 1.018.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,05 1,85 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: UNIMIL Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 04-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ