Uwaga na pułapki w umowach

Marek Wroniak
opublikowano: 17-03-2004, 00:00

Firma konsultingowa może zawrzeć w kontrakcie klauzule niekorzystne dla jej klienta. Przedsiębiorca musi być ostrożny.

Podczas negocjacji warunków umowy należy uściślić wiele terminów, określić precyzyjnie zakres prac i wymagania klienta. Oto często stosowane klauzule, które mogą działać na korzyść klienta firmy konsultingowej, albo wręcz przeciwnie.

§ Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula ta gwarantuje klientowi, że w przypadku realizacji projektu np. niezgodnej z zakresem ustalonym w umowie czy terminem, firma ma prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia i ewentualnego dochodzenia odszkodowania.

§ Strony umowy postanawiają, iż zleceniobiorcy nie można postawić zarzutu braku należytej staranności przy realizacji prac, jeżeli te okoliczności wynikają z nieudzielenia informacji bądź nieudostępnienia zleceniobiorcy przez zleceniodawcę dokumentów istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Takie wyłączenie nie powinno być akceptowane przez zleceniodawcę. Powinien on domagać się wyliczenia precyzyjnie tych „istotnych” dokumentów w dacie podpisania umowy. Ponadto zleceniodawca powinien wiedzieć, że ma prawo nie przyjąć produktu, który jego zdaniem jest zły i nierzetelny, i pozbawić konsultanta wynagrodzenia. Jednakże, aby to nastąpiło, przedmiot umowy oraz oczekiwania zleceniodawcy muszą być bardzo precyzyjnie określone w umowie.

§ Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje, uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej strony, o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji.

Żadne klauzule nie są w stanie całkowicie zabezpieczyć interesów zleceniobiorcy. Zleceniodawca musi podjąć decyzję, czy ujawnić swojemu doradcy wszelkie informacje dotyczące swoich klientów, czy też stosować pewne utajnienie informacji (kodowanie), dotyczące np. kluczowych klientów czy strategicznych dostawców, które to informacje nie mają istotnego znaczenia dla przygotowania raportu. Generalnie, należy wybierać renomowanych doradców, albowiem w tym przypadku można skorzystać z ich polisy ubezpieczeniowej na wypadek roszczeń odszkodowawczych z tytułu ujawnienia informacji poufnych.

§ Wynagrodzenie za usługę wysokości ... płatne będzie jednorazowo w określonym terminie.

Do niedawna konsultantów wynagradzało się za czas, który poświęcili na projekt. Stawka godzinowa często okazywała się niekorzystna dla zleceniodawcy, a czas pracy konsultanta budził wątpliwości. Taki system przenosił całe ryzyko współpracy na klienta. Obecnie coraz więcej firm doradczych akceptuje wynagrodzenie z góry ustalone za określony produkt.

§ Podstawą płatności na rzecz zleceniobiorcy będą faktury VAT. Faktury winny zostać uregulowane przez zleceniodawcę nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia przez zleceniobiorcę.

W tym zapisie termin i zasady płatności nie są określone precyzyjnie. Brak uściślenia, kiedy zleceniobiorca może wystawić fakturę VAT.

§ Podstawą wystawienia faktury oraz naliczenia odsetek za opóźnienie w realizacji umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy, który strony są zobowiązane podpisać niezwłocznie po zakończeniu zleconych prac, a który określać będzie w szczególności zakres i kompletność wykonanej usługi, termin wykonania i ewentualne zastrzeżenie zleceniodawcy z wyznaczeniem terminu do usunięcia braków, błędów itp.

Podstawą płatności nie może być protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera m.in. termin usunięcia błędów lub braków w wykonaniu zlecenia. Podstawą płatności może być wyłącznie protokół, w którym zleceniodawca potwierdza terminowe i zgodne z umową wykonanie przedmiotu zlecenia.

Marek Wroniak adwokat, partner w kancelarii Lovells.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Wroniak

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Uwaga na pułapki w umowach