Vistula <VIST.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 1.486 tys. zł

Vistula <VIST.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 1.486 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 23.748 28.287 110.015 112.485 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 491 358 2.206 14.530 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15.548 17.702 74.043 85.403 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8.200 10.585 35.972 27.082 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 14.485 19.003 70.366 81.248 w tym: - od jednostek powiązanych 467 325 2.014 13.494 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10.360 12.860 49.900 62.740 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4.125 6.143 20.466 18.508 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 9.263 9.284 39.649 31.237 IV. Koszty sprzedaży 4.717 7.386 20.817 14.704 V. Koszty ogólnego zarządu 3.182 4.566 12.279 14.870 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.364 -2.668 6.553 1.663 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2.307 6.124 4.017 11.082 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1.846 426 840 - 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 461 5.698 3.177 11.082 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3.582 19.928 11.169 62.328 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - 1.184 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3.214 18.238 9.095 46.353 3. Inne koszty operacyjne 368 1.690 2.074 14.791 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 89 -16.472 -599 -49.583 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.089 4.497 1.661 6.694 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 10 - 10 10 - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 135 595 608 2.752 - od jednostek powiązanych 38 530 278 2.358 3. Zysk ze zbycia inwestycji 892 - 892 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 52 3.902 151 3.932 XI. Koszty finansowe 918 1.977 4.440 26.874 1. Odsetki, w tym: 547 842 2.340 3.160 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji 38 1.229 278 21.584 4. Inne 333 -94 1.822 2.130 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 260 -13.952 -3.378 -69.763 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -4 23 4 35 1. Zyski nadzwyczajne - 32 30 46 2. Straty nadzwyczajne 4 9 26 11 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 256 -13.929 -3.374 -69.728 XV. Podatek dochodowy 1.742 -597 1.673 -2.855 a) część bieżąca - -568 - - b) część odroczona 1.742 -29 1.673 -2.855 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -1.486 -13.332 -5.047 -66.873 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -5.047 -66.873 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4.884.530 4.884.530 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,03 -13,69 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 0 0 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Vistula Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 24-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ