W czwartym kwartale rząd chce przyjąć Prawo własności przemysłowej

PAP
opublikowano: 02-08-2021, 20:18

Ujednolicenie i unowocześnienie całego prawa własności przemysłowej ma na celu projekt, który rząd ma zamiar przyjąć w czwartym kwartale br. - wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych RM. Zmianie ma ulec m.in. procedura zgłaszania wynalazków.

W poniedziałek do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej, za którego odpowiedzialny będzie resort rozwoju, pracy i technologii. Dokument miałby być przyjęty przez rząd w czwartym kwartale br.

Jak podkreślono, Prawo własności przemysłowej jest jednym z najistotniejszych narzędzi wspierających działalność innowacyjną, a zapewnienie efektywnego i optymalnego korzystania z systemu ochrony własności przemysłowej jest istotną motywacją do podejmowania tego rodzaju działalności.

Odnosząc się do już obowiązujących przepisów wskazano, że od 2000 r. były one już nowelizowane ponad 20 razy, przez co są nieczytelne dla odbiorców. Pojawiają się również wątpliwości interpretacyjne. "Obowiązujące przepisy nie pozwalają również na przeprowadzenie szybkiej i odformalizowanej procedury w zakresie udzielania i utrzymywania ochrony na przedmioty własności przemysłowej, która będzie bardziej przyjazna dla przedsiębiorców, co jest szczególnie istotne w kontekście licznych negatywnych skutków epidemii" - podkreślono.

Jak wyjaśniono, projekt w sposób kompleksowy wprowadza nową regulację w zakresie własności przemysłowej. Z najistotniejszych zmian wskazano m.in. regulacje dotyczące wzorów użytkowych. Wyjaśniono, że projektowane przepisy mają usprawnić i przyspieszyć postępowanie zgłoszeniowe poprzez zastąpienie obecnego systemu badawczego systemem rejestrowym, co ma pozwolić na szybsze rozpatrywanie zgłoszeń i skrócenie tego czasu ze średnio dwóch lat do blisko jednego roku.

Dodano, że zmieniono definicję wzoru przemysłowego oraz warunki uzyskania ochrony w ten sposób, aby rozwiązania krajowe były w pełni zharmonizowane z dyrektywą przepisami unijnymi ws. w sprawie prawnej ochrony wzorów.

W wykazie poinformowano, że w odniesieniu do znaków towarowych projekt ustawy wprowadza zmiany w zakresie podawania do publicznej wiadomości wszelkich publikacji na etapie zgłoszenia znaku na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, zastąpienia dotychczasowej instytucji sprzeciwu instytucją opozycji skrócenie okresu na jej wniesienie do 2 miesięcy od daty publikacji informacji o zgłoszeniu, zrezygnowanie z dotychczasowego obligatoryjnego 2-miesięcznego okresu ugodowego dla stron w toku postępowania w sprawie wniesienia opozycji, a także zniesienie instytucji wspólnego prawa ochronnego, co przyspieszy procedowanie znaków towarowych i będzie zgodne z zasadą swobody umów, gdzie to od woli stron będzie zależało ukształtowanie stosunku prawnego je łączącego.

Jak poinformowano, nowe przepisy mają zachęcić producentów do zgłaszania oznaczeń geograficznych poprzez nową procedurę rejestracji tych praw. "Projektowane przepisy dotyczą jedynie produktów nierolnych – zakres ochrony przyznanej na nierolne oznaczenia geograficzne ma szczególne znaczenie dla krajowych tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych" - wyjaśniono.

Projekt wprowadza też zmiany odnośnie sposobu procedowania w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego. "W tym zakresie przewiduje się, że działający w trybie postępowania spornego Urząd Patentowy RP będzie orzekał co do zasady na posiedzeniach niejawnych" - poinformowano.

Zgodnie z nowym prawem strony będą mogły też prowadzić koncyliacje jako alternatywę rozwiązywania sporów związanych z przedmiotami własności przemysłowej. Będą one dobrowolne, na wniosek stron.

W wykazie poinformowano, że nowe przepisy przewidują wprowadzenie tzw. depozytu korespondującego z postanowieniami dyrektywy UE ws. ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem. "Depozyt, zawierający informacje techniczne i technologiczne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, może ułatwić przeprowadzenie dowodu na okoliczności pierwszeństwa istnienia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa i na okoliczność przedmiotu tej informacji" - dodano.

Projektowane Prawo własności przemysłowej przewiduje też usystematyzowanie regulacji w zakresie struktury pobierania opłat i prowadzenia rejestrów. "Zrezygnowano z wielości pobieranych opłat na rzecz ich konsolidacji oraz z obowiązującego dotychczas sposobu wydawania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę. Projekt ustawy wprowadza również nowe rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku dokonania w okresie 3 miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów własności przemysłowej, opłata za zgłoszenie każdego z nich może zostać obniżona o 30 proc.. Projektowane rozwiązanie oferuje większe wsparcie dla innowatorów, którzy są na etapie budowy swojego portfolio praw własności intelektualnej i zmierzają do ich komercjalizacji" - wskazano.

Projekt przewiduje również instytucję wstępnego zgłoszenia wynalazku. Zaproponowano także skonsolidowanie przepisów dot. patentów w jednej ustawie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane