WaFaPomp <WFAP.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 1.585 tys. zł

WaFaPomp <WFAP.WA> Zysk netto w 3 kw. 2003 r. wyniósł 1.585 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 3. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał / 3 kwartał / 3 kwartały 3 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 03-07-2001 do 02-07-2001 do 2003 okres od 2002 okres od 03-09-2030 02-09-2030 03-01-2001 do 02-01-2001 do 03-09-2030 02-09-2030 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 12.394 9.365 23.334 21.034 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1.267 156 1.589 508 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12.374 9.346 23.286 20.977 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 19 48 57 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 8.763 5.053 14.463 10.737 w tym: - od jednostek powiązanych 1.382 159 1.612 407 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8.749 5.045 14.429 10.694 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 8 34 43 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 3.631 4.312 8.871 10.297 IV. Koszty sprzedaży 398 637 680 1.552 V. Koszty ogólnego zarządu 2.038 1.688 5.546 4.928 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1.195 1.987 2.645 3.817 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1.022 250 2.153 997 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 870 33 879 45 2. Dotacje 1 2 5 5 3. Inne przychody operacyjne 151 215 1.269 947 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 518 1.258 2.307 3.270 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 326 49 1.425 97 3. Inne koszty operacyjne 192 1.209 882 3.173 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1.699 979 2.491 1.544 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 21 42 52 56 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - 20 - 34 - od jednostek powiązanych - 20 - 34 2. Odsetki, w tym: 3 22 29 22 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 18 - 23 - XI. Koszty finansowe 135 234 462 1.012 1. Odsetki, w tym: 111 213 385 899 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 24 21 77 113 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1.585 787 2.081 588 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - -1 - -6 1. Zyski nadzwyczajne - 5 - 30 2. Straty nadzwyczajne - 6 - 36 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1.585 786 2.081 582 XV. Podatek dochodowy - - 43 - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - 43 - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1.585 786 2.038 582 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.573 -3.781 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.444.231 2.444.231 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,05 -1,55 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury S.A. Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ