WARBUD SA projekty uchwał na NWZA w dniu 4 grudnia 2003 roku

opublikowano: 26-11-2003, 17:17

WARBUD SA projekty uchwał na NWZA w dniu 4 grudnia 2003 roku PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 4 GRUDNIA 2003 ROKU
Raport bieżący 78/03
Zarząd Spółki WARBUD S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WARBUD S.A. w dniu 4 grudnia 2003 roku:
Uchwała nr 1 (projekt)
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje się zmiany § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki, a nadto nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo nabywanie i zbywanie użytkowania wieczystego nieruchomości
Uchwała nr 2 (projekt)
W związku z rezygnacją pana Renaud Bentegeat z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A. powołuje na jego miejsce ......
Uchwała nr 3 (projekt)
W związku z dokonaną w dniu dzisiejszym zmianą § 6 Statutu Spółki ustala się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:
STATUT
Spółki Akcyjnej "WARBUD S.A."
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Firma Spółki brzmi "WARBUD Spółka Akcyjna".
Spółka może używać firmy w skrócie "WARBUD S.A." oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
§5
Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały, filie, zakłady oraz przystępować do innych spółek.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności i Polską Klasyfikacją Działalności a w szczególności:
1. Budownictwo (dział 45 PKD - wszystkie grupy od 45.1 do 45.5)
2. Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (grupa 26.6 PKD)
3. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (grupa 28.1 PKD)
4. Obsługa nieruchomości (dział 70 PKD - wszystkie grupy od 70.1 do 70.3)
5. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (klasa 71.32 PKD)
6. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (klasa 71.34 PKD)
7. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (grupa 74.2 PKD)
8. Badania i analizy techniczne (grupa 74.3 PKD)
9. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych (klasa 51.53)
§7
Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY / AKCJE
§8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 5.319.500,00 /pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset/ i dzieli się na 2.659.750. /dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcji o wartości nominalnej złotych 2,00 /dwa/ każda, w tym:
1/ 618.750 /sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt/ akcje imiennych serii "A" oznaczonych numerami od "A" 000.001 do "A" 618.750 uprzywilejowanych w następujący sposób :
a/ co do głosu w stosunku pięć głosów na jedną akcję,
b/ co do dywidendy - w wysokości o 1/5 wyżej od dywidendy wypłacanej akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
c/ co do wypłaty dywidendy zaległej - nie wypłaconej przez Spółkę za okres poprzedzających pięciu lat .
d/ co do uczestniczenia w podziale majątku Spółki - do pięciokrotnego udziału w podziale nadwyżki pozostałej po zaspokojeniu zobowiązań Spółki i spłaceniu wartości nominalnej akcji,
2/ 241.000 /dwieście czterdzieści jeden tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii "B" oznaczonych numerami od "B" 000.001 do "B" 241.000,
3/ 1.800.000 /jeden milion osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii "C" oznaczonych numerami od "C" 0.000.001 do "C" 1.800.000.
§9
W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do udziału w sumie likwidacyjnej.
§10
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna za zgodą Zarządu Spółki.
§11
1. Akcje imienne mogą być zbywane lub zastawiane wyłącznie za zezwoleniem Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że zgoda taka nie jest wymagana w przypadku gdy stronami transakcji są założyciele Spółki.
2. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia powiadomienia jej przez Akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji imiennych ma prawo wskazać mu nabywcę akcji. Zarząd zobowiązany jest w pierwszej kolejności zaoferować zbywane akcje założycielom Spółki.
3. W takim przypadku cena za jedną akcję zostanie określona w drodze negocjacji pomiędzy stronami transakcji, a w braku zgody na zaproponowaną cenę wyceny wartości akcji i określenia ceny za nie dokona biegły rewident.
4. O ile Zarząd nie wskaże w terminie, o którym mowa w ustępie 2 nabywcę akcji Akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez żadnych ograniczeń.
5. Zbycie akcji założycielskich za wyjątkiem sytuacji, w której nabywcą akcji jest założyciel Spółki powoduje utratę uprzywilejowania akcji.
§12
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§13
Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Umorzenie akcji może nastąpić w myśl przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego lub z czystego zysku.
§14
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych . W szczególności można podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 442 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§15
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.
WŁADZE SPÓŁKI
§16
Władzami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, - Rada Nadzorcza,
- Zarząd
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§17
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§18
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.
§19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 20
Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oprócz innych spraw objętych porządkiem obrad, są:
l. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3. udzielenie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
4. o ile podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy - powzięcie uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
§21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia.
§ 22
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych; w odniesieniu jednak do uchwal, dla powzięcia których Kodeks spółek handlowych przewiduje kwalifikowaną większość głosów, obowiązują kryteria przewidziane tym Kodeksem.
§ 23 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli legitymujących się pełnomocnictwem sporządzonym stosownie do obowiązujących przepisów.
RADA NADZORCZA
§ 24
Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Pierwsza Rada Nadzorcza wybierana jest na okres jednego roku.
§ 25
Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 26
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały .
§ 27
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały Rady, głosując pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 28
Do kompetencji Rady Nadzorczej poza określonymi w Kodeksie spółek handlowych należy także wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki.
ZARZĄD
§ 29
Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 30
Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 31
1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki, a nadto nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo nabywanie i zbywanie użytkowania wieczystego nieruchomości
§ 32
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów podczas głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 33
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
RACHUNKOWOSC SPÓŁKI
§ 34
Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy 31 grudnia tego roku.
§ 35
Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym .
Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
§ 36
Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd udostępni temu akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta.
§ 37
Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
§ 38
Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
§ 39
O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga, w drodze uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
§ 40
Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.
§ 42
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.
§43
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
Data sporządzenia raportu: 26-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / WARBUD SA projekty uchwał na NWZA w dniu 4 grudnia 2003 roku