WARBUD SA treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A.

WARBUD SA treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A. TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WARBUD S.A. Raport bieżący 10/03 Zarząd Spółki WARBUD S.A.przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 kwietnia 2003 roku. Uchwała nr 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności WARBUD S.A. w roku 2002. Uchwała nr 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 262.990.184,65 złotych, 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 do dnia 31 grudnia 2002 wykazujący zysk netto w wysokości 10.923.788,71 złotych, 3. informację dodatkową, 4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 na sumę 9.647.324,35 złotych. 5. przekształcone sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2002 roku, sporządzone zgodnie ze znowelizowanymi zasadami Ustawy o rachunkowości, postanawiając jednocześnie o pokryciu straty z lat ubiegłych w wysokości 11.753.347,00 złotych z kapitału rezerwowego. Uchwała nr 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu: Jarosławowi Popiołkowi, Renaud Bentegeat, Jolancie Grocholskiej, Włodzimierzowi Bogielowi, Andrzejowi Sitkiewiczowi, Jean Volff, Pascal Richard, absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok. Uchwała nr 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej: Włodzimierzowi Włodarczykowi, Francois Ravery, Patrick Paris, absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok. Uchwała nr 5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk Spółki w wysokości 10.923.788,71 złotych osiągnięty w 2002 roku zostanie podzielony w następujący sposób: na kapitał rezerwowy - 6.136.238,71 złotych, na dywidendę dla akcjonariuszy - 4.787.550,00 złotych, co oznacza, że na jedną akcję zwykłą i uprzywilejowaną przypadnie 1,80 złotych brutto. Postanawia się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 30 maja 2003. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach. Pierwsza transza zostanie wypłacona 2 lipca 2003 roku w wysokości 0,90 złotych na jedną akcję a druga w dniu 2 października 2003 roku w wysokości 0,90 złotych na jedną akcję. Data sporządzenia raportu: 09-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ