WARBUD SA Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.262 tys. zł

WARBUD SA Zysk netto w 4 kw. 2003 r. wyniósł 4.262 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 231.012 146.056 870.202 540.233 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4.637 8 4.651 28 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 228.292 145.457 861.807 538.963 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2.720 599 8.395 1.270 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 203.691 125.745 796.715 483.098 w tym: - od jednostek powiązanych 9.473 6.850 15.288 13.265 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 202.604 125.292 792.583 482.235 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.087 453 4.132 863 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 27.321 20.311 73.487 57.135 IV. Koszty sprzedaży - - - - V. Koszty ogólnego zarządu 13.230 10.783 44.457 38.616 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 14.091 9.528 29.030 18.519 VII. Pozostałe przychody operacyjne 3.712 10.162 15.577 25.213 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 23 - 28 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 3.712 10.139 15.577 25.185 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4.039 14.659 10.140 31.937 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -1 0 8 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 791 12.989 4.136 29.583 3. Inne koszty operacyjne 3.249 1.670 5.996 2.354 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13.764 5.031 34.467 11.795 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 14.802 883 17.165 9.027 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 1.178 342 2.094 1.388 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 29 - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne 13.624 541 15.042 7.639 XI. Koszty finansowe 18.321 2.373 32.937 5.522 1. Odsetki, w tym: 256 4 1.193 191 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 18.065 2.369 31.744 5.331 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 10.245 3.541 18.695 15.300 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 10.245 3.541 18.695 15.300 XV. Podatek dochodowy 5.983 2.542 8.228 4.376 a) część bieżąca -6.533 4.123 850 10.084 b) część odroczona 12.516 -1.581 7.378 -5.708 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 4.262 999 10.467 10.924 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10.467 10.924 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.041.000 2.041.000 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,13 5,35 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ