Warta <WRTA.WA> uzupełnienie raportu rocznego

22-04-2003, 16:48

Warta <WRTA.WA> uzupełnienie raportu rocznego UZUPEŁNIENIE RAPORTU ROCZNEGO
RB/6/2003
W nawiązaniu do jednostkowego raportu rocznego TUiR "WARTA" S.A. za 2002 r., przekazanego do wiadomości publicznej w dniu 18 kwietnia 2003 r., w związku z opinią biegłego rewidenta, w załączeniu TUiR "WARTA" S.A. przekazuje treść opinii aktuariusza TUiR "WARTA" S.A.:
"Opinia o prawidłowości wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami matematyki ubezpieczeniowej zgodnie z art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.)
1. Skapitalizowana wartość zapadłych i niezapadłych świadczeń rentowych wraz z rezerwą na bezpośrednie koszty likwidacji szkód na udziale własnym w łącznej wysokości 252.140.488,39 zł (brutto 256.230.876,96 zł) została ustalona metodami matematyki ubezpieczeniowej indywidualnie dla każdego rentobiorcy. Obliczenia wykonano prawidłowo na podstawie polskich tablic trwania życia za rok 2001, wydanych przez GUS, z uwzględnieniem wieku rentobiorcy, przewidywanego okresu wypłaty renty i przewidywanej zmiany wysokości świadczeń w odniesieniu do zmiany wartości pieniądza w czasie oraz średnich bezpośrednich kosztów likwidacji szkód rentowych.
2. Skapitalizowana wartość (brutto i na udziale własnym) zaistniałych lecz niezgłoszonych szkód rentowych (IBNR) wraz z rezerwą na bezpośrednie koszty likwidacji szkód została ustalona prawidłowo w łącznej wysokości 93.839.815,98 zł na podstawie historycznego procesu zgłaszania szkód rentowych do końca 2002 r., związanego z opóźnieniami w zgłoszeniach szkód do TUiR "WARTA" S.A. w stosunku do daty zdarzenia, a także oczekiwanej wysokości zobowiązań dla pojedynczego rentobiorcy oraz średnich bezpośrednich kosztów likwidacji szkód rentowych.
3. Wysokość rezerw wraz z rezerwami na bezpośrednie koszty likwidacji szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich na udziale własnym w łącznej wysokości 165.989.397,55 zł (brutto 205.880.193,85 zł), na szkody zaistniałe i niezgłoszone (IBNR), na szkody ponownie otwarte oraz rezerwy uzupełniającej na szkody niedostatecznie zarezerwowane (IBNER) została ustalona prawidłowo na podstawie badania trójkątów wypłat, historycznego procesu opóźnień w zgłaszaniu szkód oraz rozwoju zobowiązań z wielkich szkód z uwzględnieniem wzrostu liczby zawieranych ubezpieczeń oraz liczby szkód.
4. Wysokość rezerwy na szkody zaistniałe lecz niezgłoszone w ubezpieczeniach pośrednich oraz rezerwy na bezpośrednie koszty likwidacji tych szkód (brutto 136.621.853,96 zł i na udziale własnym 135.548.189,49 zł) została ustalona prawidłowo na podstawie historycznego procesu opóźnień w realizacji odszkodowań i oszacowanych średnich bezpośrednich kosztów likwidacji.
5. Wysokość rezerwy (brutto i na udziale własnym) na pośrednie koszty likwidacji szkód pozostających w rezerwie łącznie w ubezpieczeniach bezpośrednich i pośrednich w wysokości 99.807.717,89 zł została ustalona prawidłowo z uwzględnieniem przeciętnego poniesionego pośredniego kosztu likwidacji szkód w poszczególnych grupach ubezpieczeń w roku 2002.
6. Wysokość średnich szkód oraz średnich bezpośrednich kosztów likwidacji (na potrzeby metody ryczałtowej ustalania rezerwy na szkody zgłoszone oraz rezerwy na bezpośrednie koszty ich likwidacji) w ubezpieczeniach komunikacyjnych (AC, OC komunikacyjne, NW) została ustalona prawidłowo na podstawie wypłaconych odszkodowań ze szkód zamkniętych z lat 1994 - 2002, z uwzględnieniem inflacji, procesu wzrostu oczekiwanej wysokości szkody niezlikwidowanej na koniec poszczególnych kwartałów, przeciętnego czasu likwidacji szkody, spodziewanych odzysków oraz oszacowanych bezpośrednich kosztów likwidacji tych szkód.
Jan Skrzypczak
(wpisany na Listę Aktuariuszy pod nr 0009)
Warszawa, 17 kwietnia 2003 roku".
Jednocześnie TUiR "WARTA" S.A. informuje, że w rapocie rocznym w części VI "Informacje uzupełniające" tytuł podpunktu b) w pkt 19 ma brzmienie: "Wydarzenia dotyczące TuwRiGŻ". W nazwie Spółki został pominięty wyraz "AGROPOLISA S.A.".
W związku z powyższym prawidłowy tytuł podpunktu b) powinien brzmieć: "Wydarzenia dotyczące TuwRiGŻ AGROPOLISA S.A."
Data sporządzenia raportu: 22-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Warta &lt;WRTA.WA&gt; uzupełnienie raportu rocznego