Wawel <WAWL.WA> Termin, porządek obrad WZA oraz zmiany w Statucie Spółki.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego &amp;quot;Wawel&amp;quot; S.A.
02-06-2003, 16:38

Wawel <WAWL.WA> Termin, porządek obrad WZA oraz zmiany w Statucie Spółki. TERMIN, PORZĄDEK OBRAD WZA ORAZ ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI.
Piniższy raport bieżący wysłano w dniu 30.05.2003 r. w TRYBIE AWARAYJNYM.
Raport bieżący nr 17/2003
Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Masarska 6-8 działając na podstawie art. 395, art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2003 r. o godz. 9.00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- Sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r.,
- Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2002 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków:
a/ członkom Zarządu,
b/ członkom Rady Nadzorczej.
10. Wybór Prezesa Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) odwołania członków Rady Nadzorczej,
b) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
c) powołania Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Umarzania Akcji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo:
- właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia,
- właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 17.06.2003 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki i treść proponowanych zmian:
W § 4 o dotychczasowym brzmieniu:
"Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu".
w miejsce słów "Kodeksu Handlowego" wprowadza się wyrazy: "Kodeksu Spółek Handlowych".
W § 5 dodaje się ust. 4 w proponowanym brzmieniu:
"4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
§ 6 dotychczasowe brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5 (pięć) zł.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 ( dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji uprzywilejowanych,
b) 3.800 (trzy tysiące osiemset) akcji nieuprzywilejowanych.
2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.
3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela."
§ 6 proponowane brzmienie:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275. (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji, o wartości nominalnej 5 (pięć) zł każda.
Kapitał akcyjny Spółki tworzą:
1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 (dwieście siedem tysięcy czterysta dwadzieścia), w tym:
a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych,
b) 3.110 (trzy tysiące sto dziesięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
c) 690 ( sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
2) Akcie II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.
3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela.
2. Akcja I emisji serii A imienna uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.
4. Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane nie tracą uprzywilejowania w przypadku ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka, zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów.
5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji nowych akcji imiennych bądź na okaziciela. 6. Niezależnie od postanowień ust. 3, przywileje związane z grupą akcji uprzywilejowanych mogą być zniesione uchwałą Walnego Zgromadzenia za odszkodowaniem. Wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż 20% średniej ceny rynkowej akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z punktem porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwały w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania. Wysokość oraz zasady wypłacania odszkodowania określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zniesienie uprzywilejowania następuje z dniem ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Termin zniesienia uprzywilejowania nie może być wcześniejszy niż termin rozpoczęcia wypłat odszkodowań."
§ 8 dotychczasowe brzmienie:
1. Akcje są zbywalne.
2. Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić do Zarządu.
3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych.
4. Akcje mogą być oddane w zastaw z tym, że zastawienie wymaga uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej."
§ 8 ust. 4 proponowane brzmienie:
"4.Akcje mogą być oddane w zastaw lub użytkowanie, z tym, że wymaga to uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. Jeżeli spółka odmawia zgody na oddanie akcji w użytkowanie powinna wskazać innego użytkownika. Zgoda lub odmowa wraz ze wskazaniem innego użytkownika powinna zostać wydana w terminie dwóch miesięcy od złożenia przez akcjonariusza odpowiedniego wniosku."
W § 8 dodaje się ust. 5 w proponowanym brzmieniu:
"5. Do wykonywania prawa pierwszeństwa nabycia akcji nie stosuje się przepisów art. 596 i n. k. c. regulujących prawo pierwokupu."
Do § 9 o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Jeżeli posiadający pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia w Zarządzie Spółki akcji imiennych do sprzedaży, Zarząd w ciągu dwóch następnych tygodni wskaże nabywcę tych akcji.
Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji, właściciel może zbyć akcje bez ograniczeń, jednak po cenie nie niższej od zgłoszonej do Zarządu."
proponuje się dodać ust. 2 w brzmieniu:
"Zbycie akcji z naruszeniem przepisów statutu dotyczących prawa pierwszeństwa jest ważne i rodzi pomiędzy uprawnionymi i zobowiązanymi z tytułu prawa pierwszeństwa wyłącznie roszczenia odszkodowawcze."
§ 10 dotychczasowe brzmienie:
"Akcje mogą być umarzane z czystego zysku. Warunki umarzania akcji określa Regulamin umarzania akcji przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
§ 10 proponowane brzmienie:
"1. Akcje mogą być umarzane.
2. Spółka może nabywać akcje własne, w celu umorzenia."
W § 12 w brzmieniu:
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są Zwyczajne i Nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku."
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej dziesięć (10) procent kapitału akcyjnego w ciągu czternastu (14) dni od daty zgłoszenia wniosku. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła zgromadzenia w przepisowym terminie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Nadzorcza."
proponuje się skreślić ust. 4
§ 13 dotychczasowe brzmienie:
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,
3) udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków,
4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
5) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
9) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki."
§ 13 proponowane brzmienie
"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu,
3) udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
5) tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
7) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez Akcjonariuszy,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia.
2. Udzielenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Na podstawie zgody Rady Nadzorczej Zarząd zawiera stosowną umowę." § 14 dotychczasowe brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
1. - zmiany statutu Spółki,
- podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego, - zbycia przedsiębiorstwa,
- połączenia spółek lub rozwiązania Spółki,
- emisji obligacji,
które wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
2. zmiany przedmiotu działalności Spółki, która wymaga większości 2/3 głosów oddanych."
§ 14 proponowane, nowe brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej."
§ 16 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:
"2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata."
§ 16 ust. 2 proponowane brzmienie:
"2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat."
W §16 w ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
"3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winno dokonać wyborów uzupełniających. Do tego czasu Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w pomniejszonym składzie z zachowaniem przepisów Kodeksu Handlowego."
w miejsce słów: "Kodeksu Handlowego" wprowadza się wyrazy: "Kodeksu Spółek Handlowych".
§ 17 dotychczasowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby sekretarza Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje prze-wodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się raz na dwa miesiące lub w miarę potrzeby częściej.
4. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
§ 17 proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z tym, że w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podjęcie uchwały:
a) w trybie pisemnym następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej projektu uchwały, którzy pisemnie głosują nad projektem oraz zamieszczają swój podpis (w tym podpis elektroniczny z certyfikatem), a następnie odsyłają projekty lub w inny sposób dostarczają je Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
b) głosowanie nad uchwałą za pomocą faxu winno być potwierdzone telefonicznie.
7. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin przedstawia Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
§ 18 dotychczasowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycz-nym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgro-madzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę podpisuje przewodni-czący Rady lub jego zastępca lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę Nadzorczą, członków Rady Nadzorczej.
4. Delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w czasie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może pracować.
5. Ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Zezwolenia na nabycie, obciążenie, zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości za wyjątkiem zbycia nieruchomości fabrycznych.
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych."
§ 18 proponowane brzmienie:
"Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań.
2. Opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wnoszenie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Radę Nadzorczą własnych wniosków i opinii.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca lub też dwóch innych upoważnionych przez Radę Nadzorczą, członków Rady Nadzorczej.
4. Delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w czasie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może pracować.
5. Ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
7. Wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na zawarcie umowy o subemisję w rozumieniu art. 433 §5 Kodeksu Spółek Handlowych,
8. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
9. Udzielenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
W §19 ust. 5 o brzmieniu:
"Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje tytuł Dyrektora Generalnego."
skreśla się.
W § 20 o dotychczasowym brzmieniu:
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentu-je ją na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszel-kie sprawy Spółki związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgro-madzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin przedstawia Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza."
ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5 i dodaje się ust. 4 w proponowanym brzmieniu: "4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu."
§21 dotychczasowe brzmienie:
"1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1/ Prezes Zarząd i Członek Zarządu łącznie,
2/ Dwóch członków Zarządu-łącznie,
3/ Członek Zarządu i Prokurent-łącznie,
4/ Prokurent i pełnomocnik-łącznie-w ściśle określonym zakresie."
§ 21 proponowane brzmienie:
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) W przypadku jednoosobowego Zarządu-Członek Zarządu jednoosobowo,
2) W przypadku Zarządu wieloosobowego:
a) dwóch Członków Zarządu-łącznie,
b) Członek Zarządu i Prokurent-łącznie,
c) Prokurent i pełnomocnik-łącznie-w ściśle określonym zakresie.
§ 22 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:
"1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z Kodeksem Handlowym i innymi obowiązującymi przepisami prawa."
§ 22 ust. 1 proponowane brzmienie:
"1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa."
W § 24 o brzmieniu: "Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."
skreśla się ostatnie zdanie.
§ 26 dotychczasowe brzmienie:
"W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia art. 452 pkt 2 Kodeksu Handlowego.
Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji."
§26 proponowane brzmienie:
"W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji."
W § 29 o dotychczasowym brzmieniu: "W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu."
w miejsce słów: "Kodeksu Handlowego" wprowadza się wyrazy: "Kodeksu Spółek Handlowych".
Uzasadnienie: Zmiana Statutu wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także usprawnienia działalności Spółki.
Data sporządzenia raportu: 02-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Przemysłu Cukierniczego &amp;quot;Wawel&amp;quot; S.A.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wawel &lt;WAWL.WA&gt; Termin, porządek obrad WZA oraz zmiany w Statucie Spółki.