Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("WEZWANIE")

Materiał partnera
opublikowano: 16-11-2017, 09:21
aktualizacja: 16-11-2017, 10:34

Wezwanie jest ogłoszone zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”). Wezwanie zostaje ogłoszone przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440989 („Wzywający”, „FTF Galleon S.A.”) w związku z planowanym nabyciem przez FTF Galleon S.A. akcji spółki Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 496.690.991 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,03 zł każda („Akcje”) wyemitowanych przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, spółkę wpisaną do rejestru przedsię- biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038981 („Emitent”), co stanowi wszystkie akcje Emitenta, poza akcjami należącymi (bezpośrednio lub pośrednio) do Wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcje są zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLDWORY00019 i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

Wzywającym jest FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440989.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

Podmiotem nabywającym Akcje będzie wyłącznie Wzywający, to jest FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440989 („Nabywający”).

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

DM PKO BP i Pekao IB będą łącznie nazywane „Podmiotami Pośredniczącymi”, a każde z nich „Podmiotem Pośredniczącym”.

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

Akcje, które zamierza nabyć Nabywający reprezentują (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 37,54% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 37,54% ogólnej liczby akcji Emitenta. Liczba Akcji, które Wzywający zamierza nabyć, wynosi 496.690.991 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) i uprawnia do wykonywania 496.690.991 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Są to wszystkie akcje Emitenta, które nie są w posiadaniu (bezpośrednio lub pośrednio) Wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących. Wszystkie Akcje, które Wzywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania, są akcjami zdematerializowanymi.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Nabywający, uwzględniając akcje Emitenta należące (bezpośrednio lub pośrednio) do Wzywającego, podmiotów od niego zależnych lub wobec niego dominujących, w wyniku Wezwania zamierza osiągnąć 100% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i 100% ogólnej liczby akcji Emitenta, odpowiadającej 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta, uprawniających do 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Akcje będą nabywane wyłącznie przez Nabywającego.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem nabywane będą po cenie 4.78 zł (słownie: cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy) za każdą Akcję („Cena Akcji”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8 określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt 8 powyżej jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 -3 Ustawy o ofercie. Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 4,78 zł (cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy). Cena Akcji nie jest niższa od średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym GPW, wynoszącej 4,71 zł (cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy). W okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, nie nabywały akcji Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio). Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie. Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów 

Ogłoszenie Wezwania: 26 października 2017 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 17 listopada 2017 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów na Akcje w Wezwaniu: 18 grudnia 2017 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW:  21 grudnia 2017 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 21 grudnia 2017 r.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu przyjmowane będą wyłącznie w dni robocze (za które przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach pracy placówek wskazanych w pkt 18. Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia. Wzywający poda do publicznej wiadomości fakt wydłużenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje, zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 1 lit. (a) w zw. z § 3 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na Akcje. Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia, termin przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać skrócony, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel Wezwania. Na podstawie § 3 ust. 2 i 4 w zw. z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o skróceniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem upływu skróconego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. 


11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Michał Sołowow.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Wymagane informacje zostały przedstawione w punkcie 11 Wezwania. Wzywający jest jednocześnie jedynym podmiotem nabywającym Akcje.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Procentowa liczba głosów z akcji Emitenta, które w dniu ogłoszenia Wezwania posiada (bezpośrednio lub pośrednio) Wzywający wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi wynosi (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 62,46% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 62,46% ogólnej liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 826.559.009 (osiemset dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć) akcji Emitenta. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu Wezwania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, reprezentowanych łącznie przez 1.323.250.000 (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio).

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Informacje wymagane w niniejszym pkt. 15 zostały zawarte w pkt 13 Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Informacje wymagane w niniejszym pkt. 16 zostały zawarte w pkt 14 Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Nie dotyczy.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na Akcje będą przyjmowane w siedzibie Pekao IB (Pekao Investment Banking S.A., ul. Żwirki i Wigury 31, Budynek A, 02-091 Warszawa) oraz w punktach obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”):
(a) Domu Maklerskiego PKO BP,
(b) Domu Maklerskiego Pekao,
(c) CDM Pekao S.A.,
(d) Domu Maklerskiego BZ WBK oraz
(e) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
zgodnie z listą poniżej.


(*) obsługa w POK Świnoujście wykonywana będzie wyłącznie do 15 grudnia 2017 r. (włącznie) Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu można uzyskać w siedzibie Pekao IB oraz w każdym ze wskazanych powyżej Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP, Domu Maklerskiego Pekao, CDM Pekao S.A., Domu Maklerskiego BZ WBK oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Wzywający jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Emitenta. Wzywający posiada 682.918.112 (sześćset osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto dwanaście) Akcji, uprawniających do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 51,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Emitenta. Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Pan Michał Sołowow. Dodatkowo, FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441371 („FTF Columbus”), będąca podmiotem zależnym wobec Pana Michała Sołowowa, posiada (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 10,85% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 10,85% ogólnej liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 143.640.897 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta. Podmiotem pośrednio dominującym wobec Emitenta jest Pan Michał Sołowow, który poprzez podmioty zależne, tj. Wzywającego oraz FTF Columbus, posiada łącznie 826.559.009 (osiemset dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć) akcji Emitenta, uprawniających do wykonywania (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 62,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 62,46% ogólnej liczby akcji Emitenta, czemu odpowiada 826.559.009 (osiemset dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć) akcji Emitenta. 


22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Informacje wymagane w niniejszym pkt 22 zostały zawarte w pkt 21 Wezwania.

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień.

24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający nie zamierza wprowadzać istotnych zmian w przedmiocie i skali działalności Emitenta po nabyciu Akcji w wyniku Wezwania. Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, uzyska prawo do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (bezpośrednio lub pośrednio), Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Emitenta należących do innych akcjonariuszy na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o ofercie. Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia Emitenta i umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta oraz w przedmiocie wycofania ich z obrotu na GPW. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, Wzywający w wykonaniu uchwały doprowadzi do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu.

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Informacja w tej sprawie została podana w pkt 25 Wezwania.

27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Tytułem zabezpieczenia nabycia Akcji w Wezwaniu zostały ustanowione bezwarunkowe i nieodwołalne gwarancje na okres do rozliczenia transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu: (i) gwarancja bankowa wydana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz (ii) gwarancja zapłaty wydana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Zabezpieczenie zostało ustanowione w łącznej wysokości nie niższej niż 100% wartości Akcji, których nabycie ma nastąpić w Wezwaniu (liczonej według Ceny Akcji wskazanej w pkt 8 Wezwania). W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zawiadomieniem o Wezwaniu dokonanym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o ofercie.

28. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

28.1 Uwagi ogólne

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Akcje objęte zapisami nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.

28.2 Informacje w sprawie procedury odpowiedzi na Wezwanie

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.
(a) Procedura odpowiedzi na Wezwanie Osoby lub podmioty zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie, które posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie). W Punktach Obsługi Klienta, wymienionych w pkt 18 niniejszego Wezwania oraz w siedzibie Pekao IB, w okresie trwania Wezwania, w dniach, w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy danego POK, osoba lub podmiot zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w POK (po jednym dla odpowiadającego na Wezwanie oraz firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis) oraz złożyć w POK oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Obowiązek przedstawienia świadectwa depozytowego nie dotyczy sytuacji, gdy zapis jest składany w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy w Wezwaniu, która prowadzi rachunek inwestycyjny dla danej osoby/podmiotu składającego zapis, na którym zarejestrowane są Akcje, będące przedmiotem zapisu. Zapis może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w firmie inwestycyjnej wskazanej w zdaniu poprzednim, o ile jest to zgodne z regulacjami tej firmy inwestycyjnej i posiada ona odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanego w formie elektronicznej lub telefonicznie zapisu. Zapis w formie elektronicznej lub telefonicznej może być złożony w godzinach określonych w regulaminach firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów, zapisy takie będą przyjmowane do godz. 18.00 czasu warszawskiego. Zwraca się uwagę na fakt, że osoba lub podmiot odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje.
(b) Koszty rozliczeń Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat. Wzywający ani Podmioty Pośredniczące ani firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Akcje nie będą odpowiedzialne za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będą zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Warszawa, 26 października 2017 r.

podpisy osób działających w imieniu Wzywającego/Nabywającego


Jarosław Grodzki Prezes Zarządu
Robert Oskard Wiceprezes Zarządu

podpisy osób działających w imieniu DM PKO BP


Bożena Kłopotowska Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego
Piotr Rusiecki Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

podpisy osób działających w imieniu Pekao IB


Jarosław Kulesza Członek Zarządu
Marcin Szmakfefer Prokurent

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("WEZWANIE")